AAA

Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę? - recenzja

Piotr Wachowiak

Recenzja publikacji Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?

Interesująca publikacja Anny Zarębskiej nt. tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa1 wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym ukazuje się mało książek poruszających tę problematykę. W dobie turbulentnych zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw coraz większą rolę w budowaniu ich skutecznej przewagi konkurencyjnej odgrywają zasoby niematerialne. Jednym z nich jest tożsamość organizacji, czyli jej indywidualny charakter, który pozwala na określenie, czym jest organizacja. W przekonaniu autora recenzji jest to zasób szczególny, ponieważ pozwala na trwałe wyróżnić się przedsiębiorstwu na konkurencyjnym rynku. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki: trzeba umieć zbudować spójną tożsamość organizacji i w odpowiedni sposób nią zarządzać. Recenzowana publikacja szczegółowo prezentuje te zagadnienia. Omówione zostają m.in. trzy bardzo istotne kwestie:

  • Jak powstaje tożsamość organizacji i co na nią wpływa?
  • Jak zarządzać tożsamością przedsiębiorstwa?
  • Jak zaprojektować i wdrożyć zmiany w systemie tożsamości przedsiębiorstwa?
Odróżniono tożsamość organizacji od wizerunku i kultury organizacyjnej, co jest bardzo zasadne. Jednak należałoby w sposób bardziej precyzyjny zdefiniować tożsamość organizacji, choć trzeba przyznać, iż jest to pojęcie dość trudne.

W sposób przystępny omówiono podstawowe obszary tożsamości organizacji, takie jak: symbolika, zachowania, wartości, kultura organizacyjna i komunikacja. Scharakteryzowano jeden z podstawowych obszarów - etykę, której - zdaniem autora recenzji - władze polskich przedsiębiorstw poświęcają zbyt mało uwagi. Zachowania etyczne są podstawą w procesie budowaniu tożsamości organizacji. Dlatego też problem ten powinien być szerzej zaprezentowany w recenzowanej książce.

W sposób bardzo przejrzysty przedstawiono i omówiono algorytm zarządzania tożsamością organizacyjną, który z powodzeniem może być wykorzystywany przez praktyków. W algorytmie tym z sukcesem połączono wiedzę teoretyczną z podejściem praktycznym.

Istotnym rozdziałem, z punktu widzenia możliwości odniesienia sukcesu przez organizację, jest rozdział poświęcony budowaniu spójnej tożsamości organizacyjnej. Autorka pokazuje, w jaki sposób można zidentyfikować tożsamość rzeczywistą oraz zdefiniować tożsamość pożądaną. Porównanie tych dwóch tożsamości daje podstawę do zaprojektowania spójnego systemu tożsamości organizacyjnej, w którym należy określić wizję, misję, system wartości, wizerunek i komunikację. Szczegółowo omówiono kwestie związane z czterema pierwszymi elementami. Pewien niedosyt pozostawia przedstawienie problemu komunikacji - zabrakło scharakteryzowania narzędzi komunikacji, szczególnie komunikacji z otoczeniem, co przy budowaniu tożsamości ma bardzo istotne znaczenie.

Przy wdrażaniu systemu tożsamości w organizacji mogą wystąpić liczne trudności, które można przezwyciężyć, zapoznając się ze wskazówkami zawartymi w książce. Wdrażanie potraktowano w publikacji jako zarządzanie zmianą. Wykorzystano też podejście procesowe, które dzięki swojej logiczności i kompleksowości pozwala na sprawne wdrożenie tego systemu. Poszczególne etapy mogłyby być jednak bardziej szczegółowo omówione.

Obecnie dużym problemem jest utrzymanie tożsamości organizacyjnej w sytuacji, gdy organizacja znajduje się w kryzysie, który zaburza jej funkcjonowanie. Zwykle kierownictwo nie podejmuje żadnych działań albo przystępuje do nich zbyt późno, co powoduje zaostrzenie sytuacji kryzysowej. W książce można znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób reagować na taki stan rzeczy. Autorka zwraca uwagę, że w warunkach kryzysu należy położyć szczególny nacisk na komunikację - zwłaszcza z mediami, jak również podejmować inne kroki przeciwdziałające zaistniałej sytuacji. Ciekawym pomysłem, który może być wykorzystany w praktyce, jest powołanie w organizacji sztabu zarządzania kryzysowego oraz zespołu ds. prewencji kryzysowej.

W książce znajdują się praktyczne narzędzia służące do budowania i zarządzania tożsamością organizacji, takie jak: kwestionariusz diagnostyczny tożsamości organizacyjnej, kwestionariusz diagnostyczny kultury organizacyjnej, przykładowe wartości i ich opis oraz przykładowe narzędzia diagnozowania wizerunku organizacji, co niewątpliwie stanowi dodatkowy atut publikacji. Książka prezentuje ponadto najnowszą wiedzę dotyczącą omawianej problematyki. Autorka wykorzystała bogatą i aktualną literaturę przedmiotu. Wiele pozycji stanowi literatura zagraniczna.

Z uwagi na praktyczne rady autorki, poparte zresztą przedstawioną w sposób kompetentny teorią, publikację polecam nie tylko studentom, ale również menedżerom.

INFORMACJE O AUTORACH

PIOTR WACHOWIAK

Autor jest adiunktem w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH; kierownikiem tematu badawczego dotyczącego pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (który był realizowany w ramach badań własnych SGH) oraz badań na temat zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Jest autorem książki Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych oraz redaktorem publikacji Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 A. Zarębska, Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin, Warszawa 2008.