AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan, Zarządzanie placówką oświatową, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008

Publikacja Zarządzanie placówką oświatową Krzysztofa Gawrońskiego i Arkadiusza Stefana stanowi swoiste vademecum prawa oświatowego i jego zastosowania w kierowaniu instytucjami oświatowymi. Omówiono w nim zasady prowadzenia szkół i placówek oświatowych (rozdział pierwszy), organizację roku szkolnego (rozdział drugi), a także przeprowadzane w placówkach kontrole (rozdział trzeci). Odrębny rozdział (czwarty) poświęcony jest dokumentacji organizacji pracy, w tym dokumentacji warunków pracy i nauki oraz dokumentacji finansowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział piąty, omawiający narzędzia informatyki w organizacji i zarządzaniu szkołą. Kwestie usprawnień w działaniu szkolnej administracji, promocji szkoły przez stronę WWW oraz wdrożenia planu informatyzacji będą z pewnością interesujące dla wielu dyrektorów polskich placówek.
Praktycznym elementem publikacji są wzory dokumentów zamieszczone w rozdziale szóstym, np. wzór regulaminu uczniowskiego, kryteria oceny pracy dyrektora szkoły czy wzór instrukcji obiegu dokumentów. Książkę polecamy dyrektorom szkół i innych placówek oświatowych, a także osobom zajmującym się zarządzaniem oświatą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl


"Change" - The Magazine of Higher Learning

"Change" jest dwumiesięcznikiem poświęconym zagadnieniom szkolnictwa wyższego, wydawanym we współpracy z The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Ma on na celu dostarczanie najnowszych informacji praktykom w instytucjach edukacyjnych, korporacjach, administracji. Magazyn prezentuje nowe trendy, omawia wdrażane programy edukacyjne, a także zajmuje się innymi aspektami związanymi ze szkolnictwem, m.in.: technologiami, programami nauczania, finansowaniem edukacji, zarządzaniem oświatą czy zmianami potrzeb studentów.

Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.changemag.org

Hubert Paluch, (Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008

Celem publikacji jest przedstawienie i omówienie wyników badań przeprowadzonych w 2006 roku na grupie ponad 180 organizacji szkoleniowych, członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Badania objęły podstawy prawne tworzenia firm świadczących usługi szkoleniowe oraz stronę podażową rynku niepublicznych usług szkoleniowych w Polsce, m.in. obszary działania, formy zatrudnienia i poziom wykształcenia trenerów, formy i metody prowadzenia szkoleń, projektowania programów, metody oceny efektów szkoleń.
W ostatniej części publikacji autor przedstawia propozycję zmian na rynku niepublicznych usług szkoleniowych, zmierzających do uzyskania przez usługi szkoleniowe cech usługowego produktu oraz do ograniczenia udziału w rynku nieprofesjonalnych organizacji szkoleniowych.

Zamówienia należy kierować na adres: h.paluch@pwsbijo.pl

Yochai Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Na polskim rynku wydawniczym (dwa lata po premierze) pojawiła się książka Yochai Benklera Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność (The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom). Publikacja, która powstawała ponad dekadę, w opinii entuzjastów [...] kreuje "ogólną teorię internetu" z oczywistym nawiązaniem do legendy Johna M. Keynesa, a nawet "Bogactwa narodów" Adama Smitha (z przedmowy do polskiego wydania). Autor podzielił rozważania na trzy części. Pierwsza dotyczy usieciowionej gospodarki informacyjnej i produkcji partnerskiej. W drugiej autor analizuje ekonomię polityczną własności i wspólnot (wolność osobistą, wolność polityczną, wolność kultur, więzi społeczne). Trzecia część opisuje politykę wolności w momencie zmiany. W ostatnim rozdziale dokonuje on przeglądu omawianych zagadnień.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.pl


Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą. Uwarunkowania i realizacja, red. Piotr Adamczewski, Maciej Zakrzewicz, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 22, Poznań 2009

22 numer "Zeszytów naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" poświęcony jest tematyce stosowania technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą. Autorami opracowań są pracownicy naukowi, jak również praktycy, którzy prezentują własne doświadczenia z projektowania i wdrażania technologii.
Pierwsza część publikacji dotyczy szeroko rozumianych uwarunkowań technologii zarządzania wiedzą oraz kierunków ich doskonalenia. W części drugiej przedmiotem analiz stały się konkretne technologie informatyczne wspomagające w praktyce zarządzanie wiedzą. W trzeciej, ostatniej części punktem odniesienia są aspekty realizacyjne wybranych koncepcji i rozwiązań informatycznych.
Pozycja adresowana jest do osób, które chcą zapoznać się z nowoczesnymi metodami zarządzania wiedzą.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/

Marian Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Autor książki Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne już we wstępie zadaje pytanie, czy nieustanny rozwój środków ludzkiego komunikowania (mowa, pismo, druk, fotografia, telefon, telewizja i wreszcie internet) poprawia efektywność komunikowania, czy też przeciwnie - stwarza nowe problemy, bariery i zakłócenia. W publikacji przedstawia on niedoskonałości komunikacji: wiedzę niepełną, półprawdy, w których funkcjonujemy każdego dnia.
Pierwsza część pt. Komunikowanie czy nie-komunikowanie? omawia teoretyczne aspekty komunikowania, jego istotę, bariery, fazy i filtry, a także problematykę komunikowania międzynarodowego. Część druga charakteryzuje społeczeństwo informacyjne, prowokacyjnie nazywane (dez)informacyjnym, co ma uwypuklić jego mankamenty. Autor analizuje w niej zagadnienia manipulacji, nierówności, zmian w kontaktach międzyludzkich, a także deficytu mądrości, przy jednoczesnym zalewie informacji. Trzecia część - Przekaz czy przemyt została poświęcona zniekształceniom i celowym przekłamaniom, obecnym m.in. w stereotypach, mitach czy graffiti. Ciekawym dodatkiem jest Mały słownik blefów i blefowania, zamieszczony na końcu książki.

Witold Abramowicz, Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008

Demokratyzacja w dostępie do informacji oraz egzystowanie w społeczeństwie, które wciąż tworzy, rozpowszechnia i użytkuje informację doprowadziło do sytuacji, kiedy to coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem nadmiaru informacji. Paradoksem tego przesytu jest z kolei zjawisko braku pożądanej informacji przy jednoczesnym jej nadmiarze. Narzędziem mogącym usprawnić pozyskiwanie informacji są filtry informacji, a więc systemy informacyjne, które eliminują dokumenty niepotrzebne danemu użytkownikowi, dając łatwiejszy dostęp do informacji, której szuka. Według autora mogą one być wykorzystywane m.in. w celu poprawienia zdolności decyzyjnych kadry kierowniczej, ale również powszechnie w społeczeństwie informacyjnym. Publikacja w szczegółowy sposób charakteryzuje proces filtrowania informacji. Omówiono w niej m.in. wyniki wielu projektów badawczych, w tym finansowanych przez Unię Europejską.
Książka uzyskała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki w roku 2008. Polecamy ją szczególnie osobom zajmującym się systemami informacyjnymi i filtrowaniem informacji, a także wszystkim zainteresowanym rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej: www.ksiegarnia-ue.pl

Istotna poprawa innowacyjności Europy

Pod koniec stycznia 2009 został opublikowany raport pokazujący, że Unia Europejska poczyniła ostatnio - jeszcze przed kryzysem finansowym - istotne postępy pod względem poziomu innowacyjności. Udało się zredukować lukę innowacyjną, jaka dzieli europejską gospodarkę od amerykańskiej czy japońskiej. Szczególny progres miał miejsce w nowych krajach członkowskich, takich jak: Cypr, Rumunia czy Bułgaria. W Unii Europejskiej, szczególny postęp innowacyjności można odnotować w obszarach zasobów ludzkich oraz dostępności finansowania innowacji. Niemniej innowacyjne inwestycje wydają się wciąż relatywnie słabe, zwłaszcza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Jednocześnie, wraz ze wspomnianym raportem The 2008 European Innovation Scoreboard (EIS) zostały opublikowane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach The 2008 Science, Technology and Competitiveness.
Ciekawym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest podział europejskich krajów na 4 grupy zróżnicowane pod względem wyników innowacyjności (bo choć wszystkie kraje poprawiły swe wyniki innowacyjności, to jednak stopień poprawy jest istotnie różnicowany):

  • "liderzy innowacji" - do grupy tej zaliczono: Szwajcarię, Szwecję, Finlandię, Niemcy, Danię oraz Wielką Brytanię. Wśród nich zaś Szwajcaria i Niemcy szczególnie szybko poprawiają swoje wyniki w zakresie innowacyjności;
  • "druga liga" to Austria, Irlandia, Luksemburg, Belgia, Francja, Holandia - kraje te wyróżniają się wciąż wyższą innowacyjnością niż średnia europejska. Warto zwróć szczególną uwagę na Irlandię oraz Austrie, które są liderami tej grupy;
  • "przeciętni" - Cypr, Islandia, Estonia, Słowenia, Czechy, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Włochy - to kraje, którym daleko do europejskiej czołówki, a ich wyniki innowacyjności kształtują się nieco poniżej wartości średnich dla UE;
  • "nadrabiający dystans" - najmniejsze powody do zadowolenia, ale tym samym także największy potencjał poprawy mają takie kraje jak: Malta, Węgry, Słowacja, Polska, Litwa, Chorwacja, Rumunia, Łotwa, Bułgaria i Turcja (jako kraj stowarzyszony z UE). Warto zwrócić szczególną uwagę na nowo przyjęte kraje - Bułgarię i Rumunię, które mogą się pochwalić najlepszymi wskaźnikami poprawy innowacyjności. I choć ich poziom w tym zakresie wciąż znacznie odbiega nawet od średniej europejskiej, to jednak uwaga państw Europy zwrócona jest właśnie w ich stronę.

Więcej informacji na temat raportu: http://www.proinno-europe.eu


E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji, red. Konrad Pankiewicz, Helion, Gliwice 2009

Czym jest permission marketing, a czym desktop marketing? Jak strategicznie planować media w internecie? O czym pamiętać, tworząc społeczność wokół marki? Jak skutecznie zarządzać projektem e-marketingowym? Osobom poszukującym odpowiedzi na te i inne pytania z dziedziny marketingu online polecamy publikację E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji pod redakcją Konrada Pankiewicza.
Książka ma charakter ściśle praktyczny i porusza wiele zagadnień obecnych na co dzień w pracy osób zajmujących się e-marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta. W szerszym zakresie publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem internetu w celach marketingowo-sprzedażowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/ksiazki/emarke.htm

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009

Celem publikacji jest zaprezentowanie zachowań konsumentów na rynku e-usług w Polsce. W rozdziale pierwszym omówiono proces budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym informatyzacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki poszczególnych e-usług, m.in. e-administracji, e-handlu, e-edukacji, e-kultury, e-zdrowia. Rozdział trzeci poświęcony jest rodzajom i metodom badań e-konsumentów. Opisano w nim badania ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem metod nowoczesnych (np. eye trackingu czy etnografii wirtualnej) i tradycyjnych. Ostatni rozdział to analiza e-konsumenta jako uczestnika e-rynku, w tym profilu e-konsumenta, motywów i barier korzystania z e-usług, oceny poczucia bezpieczeństwa i poziomu świadomości konsumenckiej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1021

Piotr Wasilewski, Open content. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008

Publikacja Piotra Wasilewskiego Open content. Zagadnienia prawne jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym książką charakteryzującą prawne aspekty ruchu open content. Większość omawianych zagadnień dotyczy umów licencyjnych tworzonych w jego ramach. Po zaprezentowaniu podstawowych rodzajów umów autor omawia procedurę ich zawierania, a także przedmiot i podmiot umowy, czas jej trwania, formę oraz odpowiedzialność stron umowy. Odrębne rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom prawa prywatnego, międzynarodowego oraz umowom w obrocie konsumenckim (B2C). Pełne wersje licencji zostały zamieszczone na końcu książki.
Monografię polecamy osobom zainteresowanym zagadnieniami prawnymi internetu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl