e-edukacja.net V

Marcin Dąbrowski

Relacja z V Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Piąta, ogólnopolska konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" odbyła się w Poznaniu, 13 listopada 2008 r. Została ona zorganizowana, jak zawsze, przez środowisko uczelni ekonomicznych - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Akademie Ekonomiczne w Katowicach i Poznaniu oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie i we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 230 osób zainteresowanych tematyką e-learningu, zarówno ze społeczności akademickiej, jak i placówek oświatowych, administracji publicznej oraz instytucji gospodarczych.


W programie konferencji znalazło się 30 wystąpień podzielonych pomiędzy sesje plenarne i równoległe, kilka z nich zaprezentowano w ramach sesji plakatowej. Dodatkowo, jedna z sesji miała szczególny charakter - była okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej obiecujące badania w obszarze e-edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań na potrzeby prac doktorskich. Prelegenci biorący udział w konkursie mieli możliwość poznania opinii ekspertów, natomiast wyboru nagrodzonej prezentacji dokonali uczestnicy konferencji poprzez głosowanie. Na zwycięzców konkursu, jak również uczestników spotkania oceniających prezentacje, czekały wartościowe nagrody, ufundowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz partnera strategicznego konferencji - spółkę Agora (promującą portal Zdajmy.pl). Drugim strategicznym sponsorem była niemiecka firma IMC, zaś grono partnerów spotkania dopełniały firmy: Blackboard oraz NetViewer.

Uroczyste otwarcie konferencji wzbogaciła gala wręczenia dyplomów autorom najlepszych prac doktorskich, wytypowanych podczas II. edycji konkursu Fundacji Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Jest to inicjatywa ukierunkowana na środowisko młodych ekonomistów, mająca na celu upowszechnianie problematyki podejmowanej w najlepszych pracach doktorskich. W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział 33 autorów prac. Galę tę poprowadzili: prof. Emil Panek (przewodniczący Kapituły Konkursowej) oraz prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych). Były to zarazem osoby prowadzące wybrane sesje konferencyjne. Większość sesji została zorganizowana pod przewodnictwem prorektorów ds. dydaktyki pięciu publicznych uczelni ekonomicznych, tj. prof. prof. Anny Karmańskiej (SGH), Andrzeja Chochóła (UE Kraków), Roberta Tomanka (AE Katowice), Stefana Wrzoska (UE Wrocław) oraz Piotra Banaszyka (AE Poznań).

Konferencja poznańska była już 13. z serii spotkań organizowanych przez Fundację i jej założycieli, a 5. koncentrującym się na nowoczesnych technologiach w edukacji wyższej. Warto przypomnieć, iż pierwsza konferencja z cyklu e-edukacja.net została zorganizowana w 2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Miała ona na celu zapoznanie środowiska akademickiego z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-edukacji oraz rozpoczęcie dyskusji na temat możliwych form współpracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość. Rok później konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie to dotyczyło głównie kierunków dalszego rozwoju e-edukacji i jej roli w społeczeństwie wiedzy. Nie zabrakło także przykładów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, czy też dobrych praktyk na gruncie współpracy międzyuczelnianej. Trzecia konferencja z tego cyklu miała miejsce w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK), a jej program koncentrował się na aktualnych trendach w e-learningu oraz umiejscowieniu e-edukacji w szkolnictwie wyższym. W 2007 roku konferencja odbyła się w murach Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Jej zakres tematyczny dotyczył czterech obszarów: ewolucji edukacji, roli nowoczesnej dydaktyki w kształceniu ustawicznym, procesów e-learningowych w kształceniu akademickim oraz koncepcji i form nowej edukacji. Piąta, tegoroczna edycja konferencji została zrealizowana w oparciu o następujące tematy przewodnie:
  • e-learning na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy,
  • e-edukacja w kształceniu formalnym i nieformalnym,
  • współdzielenie i współtworzenie zasobów edukacyjnych,
  • jakość dydaktyki i badań w e-learningu,
  • efektywność ekonomiczna e-edukacji oraz jej mierniki,
  • projekty, studia przypadków, dobre praktyki.
Wykład inauguracyjny, zatytułowany Internet przyszłości i kształcenie wygłosił prof. Witold Abramowicz z AE w Poznaniu. Kolejne wystąpienia dotyczyły zarówno zagadnień globalnych, związanych z obecnością internetu w życiu jednostek i całego społeczeństwa, jak również konkretnych rozwiązań i przykładów wdrożeń w poszczególnych uczelniach, czy nawet pojedynczych przedsięwzięciach. Trudno wymieniać wszystkie wartościowe wystąpienia, czy też wskazywać szczegółowy zakres omawianej w nich problematyki. Wachlarz zagadnień stanowiących podstawę dla wszystkich referatów był bardzo bogaty. Tych Czytelników "e-mentora", którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji lub też chcieliby sięgnąć ponownie do prezentowanych treści, serdecznie zapraszam na stronę www.e-edukacja.net. Na stronie tej opublikowane zostały referaty konferencyjne, filmy wideo z poszczególnych wystąpień, jak również galeria zdjęć z tego spotkania. Dostępne są również publikacje z poprzednich edycji konferencji.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, która, wzorem czterech poprzednich tomów, zostanie przekazana uczestnikom tego środowiskowego spotkania, jak również udostępniona w sieci (w postaci pliku PDF) dla wszystkich zainteresowanych.