AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Nowe kierunki w zarządzaniu, red. Monika Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Publikacja jest podręcznikiem akademickim z zakresu teorii organizacji i zarządzania dla zaawansowanych. Zawiera omówienie wybranych, aktualnych zagadnień, w tym m.in. teorii organizacji uczącej się, teorii aktora-sieci, zaangażowania organizacyjnego, organizacji bez granic czy przedsiębiorczości społecznej, ujętych w czterech częściach. Dwie pierwsze, czyli Współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem oraz Aspekty organizacji i zarządzania we współczesnych teoriach, odnoszą się do zagadnień teoretycznych, natomiast dwie kolejne: Współczesne trendy w zarządzaniu - aspekty praktyki i Badania organizacji - metody badawcze i ich implikacje są poświęcone aspektom praktycznym. Każdy z rozdziałów zawiera studia przypadków, listę pojęć (zdefiniowanych) z danego obszaru tematycznego, a także pytania i zagadnienia do dyskusji oraz oddzielną bibliografię.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl/index.php/waip/waip/ksiazki_od_a_do_z/nowe_kierunki_w_zarzadzaniu.


Joanna Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008

Celem publikacji jest analiza teorii kompetencji i zarządzania kompetencjami, opracowanie autorskiego modelu kompetencyjnego systemu motywowania oraz konfrontacja teorii z praktyką na podstawie studium przypadków wybranych przedsiębiorstw. Autorka omawia zależności pomiędzy zarządzaniem kompetencjami a zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem talentami. Odnosi się również do istotnej kwestii wynagradzania pracowników. W podsumowaniu wskazano na wyzwania stojące przed zarządzaniem kompetencjami.

Książka będzie z pewnością interesująca dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarówno menedżerów, jak i pracowników działów HR oraz dla studentów chcących w przyszłości specjalizować się w zarządzaniu personelem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=987


Zarządzanie wiedzą, red. Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Publikacja jest podręcznikiem zarządzania wiedzą przeznaczonym dla studentów zarządzania oraz menedżerów zainteresowanych tą tematyką. Zawiera ona przegląd współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą oraz omawia pojęcia z nim związane. Przedmiotem analizy autorów były strategie konkurencyjne oparte na wiedzy, struktury organizacyjne przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących wiedzę oraz instrumenty zarządzania wiedzą.
Czytelnicy znajdą w książce zarówno mocną podbudowę teoretyczną omawianych zagadnień, jak również prezentację studiów przypadków, porad, pytań do dyskusji. Zdobytą wiedzę można sprawdzić, rozwiązując krzyżówki tematyczne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.pl/index.php/waip/waip/nowosci/zarzadzanie_wiedza.

Dariusz Jemielniak, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Książka prezentuje wyniki pięcioletniego projektu badawczego dotyczącego praktyk organizacyjnych w środowisku pracowników wiedzy - badaniem objęto organizacje wysokich technologii, zlokalizowane w Polsce oraz USA. Poprzez zbadanie stosunku pracowników do formalności i struktur, terminarzów w projektach informatycznych, tematyki zaufania w środowisku high-tech oraz zagadnień motywacji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu organizacja pracy ma charakter demokratyczny wśród pracowników wiedzy. Ciekawostką są wypowiedzi programistów i menedżerów badanych firm, wplecione w szerszą interpretację omawianych zjawisk.
Książka będzie z pewnością przydatna osobom zainteresowanych zarządzaniem wiedzą, zarządzaniem organizacjami wysokich technologii oraz dla menedżerów i pracowników działów HR.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl/


Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008

W publikacji zaprezentowano uwarunkowania technologiczne, gospodarcze i społeczne sprzyjające poprawie innowacyjności współczesnych gospodarek. Autorzy scharakteryzowali przewagę konkurencyjną i technologiczną Europy, USA i Japonii, jak również problemy zarządzania nowoczesnymi technologiami w Polsce, w tym rozmiary luki technologicznej i bariery rozwoju high-technology. Omówiono także projektowanie procesu usprawnień z wykorzystaniem systemu kaisen oraz sposoby wprowadzania nowych i zmodernizowanych produktów.
Książka adresowana jest do osób kierujących przedsiębiorstwami, zainteresowanych pozyskaniem technologii, a także dla przedsiębiorców i działaczy gospodarczych szukających wiedzy na temat sposobów pobudzania innowacyjności.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=994