AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Podstawy zarządzania, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Na rynku wydawniczym ukazały się dwa podręczniki akademickie z zakresu zarządzania. Pierwsza pozycja to Podstawy zarządzania, przygotowana przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod redakcją naukową M. Strużyckiego, a wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH. Druga książka, autorstwa A.K. Koźmińskiego oraz D. Jemielniaka, pt. Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki ukazała się nakładem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

Publikacja pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej została przygotowana z uwzględnieniem podstawowych propozycji standardu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedmiotu podstawy zarządzania (wraz z uzupełnieniami i aktualizacjami wynikającymi z dorobku naukowego i doświadczenia dydaktycznego autorów). Jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów pierwszego poziomu studiów i umożliwia opanowanie podstawowego zakresu pojęć, a także rozumienia zjawisk zachodzących wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Każdy z rozdziałów kończy się zestawem pytań i poleceń sprawdzających, a także wskazaniem dodatkowej literatury z danego obszaru.

Podręcznik Zarządzanie od podstaw adresowany jest do studentów wszystkich rodzajów studiów, którzy chcą uzupełnić tzw. „lukę zarządzania”, a więc brak wiedzy menedżerskiej. Książkę wyróżnia nowoczesna szata graficzna. Ciekawy jest także układ treści - każdy z rozdziałów zawiera kolejno: kluczowe pojęcia i definicje, teorię, wskazówki praktyczne, omówienie wybranych teorii i poglądów, analizę przypadków (przy każdym znajdują się pytania do zastanowienia), krzyżówkę sprawdzającą wiedzę oraz listę lektur uzupełniających. Książkę zamykają dwa indeksy: osób i rzeczowy. Dodatkowo dla wykładowców, którzy zdecydują się prowadzić zajęcia w oparciu o podręcznik, dostępne są zestawy prezentacji Power-Point, zestawy egzaminacyjne, a także serwis z uzupełniającymi zasobami elektronicznymi.

Publikacje dostępne są na: http://www.wydawnictwo.waw.pl i http://www.waip.com.pl

Polskie Forum Obywatelskie, Raporty III Kongresu Obywatelskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008

17 maja 2008 roku odbył się III Kongres Obywatelski pod hasłem: Jaka modernizacja Polski? Podczas spotkania dyskutowano problematyczne zagadnienia w ramach siedmiu sesji tematycznych: Jakie symbole Polski? Edukacja dla modernizacji i rozwoju, Jaka reforma nauki i szkół wyższych? Drogi do dobrego rządzenia, Jak stworzyć regiony z krwi i kości? Jak budować infrastrukturę dla skoku cywilizacyjnego? Jaka modernizacja obszarów wiejskich? Przed spotkaniem przygotowane zostały raporty diagnostyczno-rekomendujące dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych.

Edukacja dla modernizacji i rozwoju, red. Jan Fazlagic, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008

Celem opracowania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób oświata może i powinna przyczynić się do modernizacji Polski? Autorzy stwierdzają, że aby sprostać wyzwaniom świata, w którym stawia się na kreatywność i przedsiębiorczość, należy dokonać zmiany systemu stworzonego na potrzeby ery industrialnej. Modernizacja oświaty powinna obejmować zarówno oświecenie społeczeństwa (rozumienie pokolenia Y, budowanie u młodzieży postawy obywatelskiej i poczucia własnej wartości, skupienie się na kompetencjach kluczowych, promowanie czytelnictwa oraz umiejętności pracy w zespole), jak również zmianę procesów i działania (np. wyrównywanie szans edukacyjnych, kształcenie i rozwój nauczycieli). Omówiono ponadto zagadnienia związane z transformacją instytucji, m.in. zarządzanie szkołą oraz wydatki na edukację.

Jan Filip Staniłko, Przeskoczyć samych siebie. Rewolucja innowacyjna w polskiej nauce i dydaktyce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008

Policy Mix for Innovation in Poland - Key Issues and Recommendation oraz OECD Reviews of Tertiary Education - Poland to tytuły dwóch raportów przygotowanych przez ekspertów OECD, które omawiają stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Publikacja omawia zagadnienia przedstawione w raportach, wskazując szczególnie na potrzebę dokonania ogromnych zmian, m.in. wprowadzenia polityki innowacyjności, regionalizacji instytucji edukacyjnych, stworzenia centralnych instytucji dla tworzenia narodowych strategii edukacyjnych i naukowych. Autorzy wskazują również na konieczność zreformowania modelu zarządzania uczelnią wyższą, zmiany zasad finansowania, a także likwidacji habilitacji i dyplomów państwowych. Sugerują powstanie Narodowego Planu Ramowego, spójnego systemu wieloletnich strategii inwestycyjnych dla badań naukowych.

Jaka reforma nauki i szkół wyższych?, red. Andrzej Jajszczyk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008

W raporcie przedstawiono diagnozę stanu obecnego nauki i uczelni wyższych w Polsce oraz zaprezentowano propozycję zmian naprawczych. Wśród słabości polskich uczelni wymieniono niski poziom konkurencji, zły system finansowania, kiepskie zarządzanie uczelniami oraz niedopasowany do obecnych wyzwań model kariery naukowej (duża hierarchizacja, mała mobilność). Postulowane przez autorów zmiany obejmują: zwiększenie konkurencji między jednostkami (co w rezultacie ma doprowadzić do wyeliminowania najsłabszych oraz wzmocnienia najlepszych), sprywatyzowanie i skomercjalizowanie nieefektywnych ośrodków badawczych, dążenie do rozdzielania finansów na zasadzie konkursów i grantów, wprowadzenie odpłatności za studia, zarządzania menedżerskiego uczelniami, a także spłaszczonego modelu kariery akademickiej.

Dokumenty można pobrać w postaci plików PDF ze strony internetowej Polskiego Forum Obywatelskiego (w dziale: Raporty): http://www.pfo.net.pl

Joan Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić,
Robert Mayer, Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008

Książki należą do serii poruszającej zagadnienia komunikacji, skutecznego porozumiewania się oraz wywierania wpływu i wrażenia na innych. Obie publikacje napisane zostały w konwencji podręcznika i mają bardzo przyjazną formę, bogatą w przykłady, ramki, czy cytaty, co ułatwia zapoznanie się z treścią, a także zapamiętanie wskazówek dawanych przez autorów.

Joan Detz w Sztuce przemawiania uczy nie tylko, jak mówić (uporządkowanie treści, techniki gawędziarskie, pisanie przemówień, panowanie nad głosem), ale również - jak dostosować przemówienie do czasu i miejsca, w którym się odbywa (pory dnia, sala, usterki techniczne). Istotną kwestią jest zagadnienie audytorium - adaptowania wykładu do rodzaju słuchaczy. Autorka radzi także, jak współpracować z innymi mówcami, np. w dyskusjach panelowych. W ostatniej części publikacji znajdują się pożyteczne ćwiczenia dotyczące oceny swojego wykładu.

O ile pierwsza pozycja przeznaczona jest głównie dla osób przemawiających publicznie, to Sztuka argumentacji Roberta Mayera będzie pożyteczna dla szerokiego grona odbiorców. Autor nie ogranicza się bowiem jedynie do argumentowania w sytuacjach negocjacyjnych i w pracy, lecz radzi, jak postępować w zwykłych życiowych zdarzeniach wymagających od nas obrony własnego stanowiska, np. w relacjach z przyjaciółmi i z rodziną. Książka wskazuje jak zadawać precyzyjne pytania, doprowadzać do zgody, czym różni się argumentowanie na piśmie od ustaleń telefonicznych.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://gwp.pl


Zarządzanie projektem szkoleniowym, red. trenerzy Training Partners, Helion, Gliwice 2008

Publikacja została przygotowana przez trenerów i menedżerów projektów szkoleniowych w Training Partners oraz ich współpracowników. Autorzy stawiają w niej tezę, że przeprowadzenie pojedynczych szkoleń nie zmienia sytuacji w firmie i nie usprawnia jej działania. Dopiero realizacja całościowych projektów rozwojowych, w ramach których analizuje się sytuację przedsiębiorstwa i jej potrzeby, organizuje szkolenia wsparte doradztwem i coachingiem, a także wdraża narzędzia albo planuje zmiany, może zmieniać umiejętności i postawy pracowników. Trenerzy Training Partners dzielą się z czytelnikami wiedzą zyskaną podczas wielu lat doświadczeń w realizacji projektów szkoleniowych.

W pierwszej części książki znajduje się opis planowania, przeprowadzenia i oceny projektu szkoleniowego, w drugiej zaś opisano zasady organizacji różnych typów szkoleń (np. otwartych, warsztatów, outdoor, gier symulacyjnych). Trzecia część zawiera charakterystykę cykli szkoleniowych dla głównych grup zawodowych, a czwarta - studia przypadków konkretnych firm.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.helion.pl


Józef Bednarek, Ewa Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, PWN, Warszawa 2008

Publikacja prezentuje problematykę kształcenia na odległość z punktu widzenia dydaktyki. W rozdziale pierwszym autorzy charakteryzują wyzwania stojące przed edukacją w społeczeństwie informacyjnym. W kolejnym omawiają psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość, z uwzględnieniem roli i funkcji nauczyciela. Dydaktyka kształcenia na odległość jest tematem rozdziału trzeciego. Omówiono w nim także teorie i koncepcje kształcenia multimedialnego oraz technologie ICT. Rozdział czwarty poświęcony został projektowaniu i realizacji kształcenia na odległość, w tym: celom, formom i metodom oraz ewaluacji. W ostatniej części autorzy naszkicowali kierunki dalszego rozwoju kształcenia zdalnego w Polsce, nawiązując do uwarunkowań prawnych i rozwoju technologicznego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl


Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz, Trust Management in Virtual Work Environments. A Human Factors Perspective, CRC Press, Boca Raton - Londyn - Nowy Jork 2008

Publikacja dotyczy zagadnienia zarządzania zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Rozpoczyna się od zarysowania historycznej perspektywy zarządzania etyką i rozumienia zaufania. W kolejnych rozdziałach omówiono m.in. metodologię mierzenia zaufania oraz wpływ komunikacji na jego rozwój. Autorzy opisują modele organizacji wirtualnych i definiują zaufanie jako podstawę ich funkcjonowania. Na koniec przedstawione zostały praktyczne przykłady wirtualnych organizacji oraz wyniki badań.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, np.: http://www.routledge.com, www.amazon.com


Paweł Kossecki, Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Co wpływa na wartość przedsiębiorstw internetowych? W jaki sposób budować i mierzyć ich wartość? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tej publikacji.

Autor rozpoczyna od zaznajomienia czytelników z pojęciami nowej ekonomii i krótkim opisem rozwoju internetu. W kolejnym rozdziale omawia czynniki wpływające na kreowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, a następnie przedstawia możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do przedsiębiorstw internetowych. Scharakteryzowano tu również pomiar wartości życiowej klienta oraz monitorowanie wartości przedsiębiorstw, w tym rolę funduszy venture capital.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.com.pl

Catherine Seda, Sprzedaż online. Jak wzmocnić swoją pozycję w internecie, Helion, Gliwice 2008

Publikacja ukazała się w ramach serii Autorytety informatyki i adresowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć swoje wyniki z wykorzystaniem marketingu internetowego. Dzieli się na dwie części: Wykorzystanie public relations dla długo terminowego sukcesu oraz Jak sprawić, aby reklama w internecie była opłacalna dla Twojej firmy?

W części pierwszej autorka radzi, jak zoptymalizować wyniki wyszukiwarek, wykorzystać w marketingu artykuły i media społeczne, w jaki sposób prowadzić blog biznesowy. W drugiej części omówione zostały kontakty przez e-mail, reklama kontekstowa, strategia „płać za kliknięcie” oraz zalety partnerstwa. W książce wyróżniono również wskazówki do zapamiętania, przykłady sukcesu i Spostrzeżenia osób dobrze poinformowanych, a więc porady ekspertów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.helion.pl