AAA

E-learning w Argentynie - na kanwie doniesień z konferencji INTERTECH'2008

Krzysztof Jaszczuk

INTERTECH'2008 - relacja z konferencji

W dniach 2-5 marca 2008 r. odbyła się w Sao Paulo (Brazylia) X międzynarodowa edycja konferencji INTERTECH - International Conference on Engineering and Technology Education. Uczestnicy spotkania - prelegenci i naukowcy z całego świata mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie inżynierii i edukacji technologicznej oraz przedstawić własne koncepcje. Jednym z interesujących wystąpień konferencyjnych był referat zaprezentowany przez I. Casanovę, G. Fernandeza oraz C. Tomassino1. Autorzy pracy pt. Professors' driving and limiting factors for the adoption of e-learning in higher education within Argentine context przedstawili wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród profesorów argentyńskich2. Zaprezentowali oni czynniki, które pozytywnie bądź negatywnie wpływają na wykorzystanie e-learningu w szkołach wyższych w Argentynie. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch kampusach Narodowego Uniwersytetu Technologicznego w Buenos Aires (National Technology University in Buenos Aires) na próbie 200 profesorów, głównie z wydziałów inżynieryjnych. Przedstawienie wyników badania poprzedziło ogólne wprowadzenie w zagadnienia e-learningu i blended learning oraz ich roli w kształceniu ustawicznym. Wiele uczelni doceniło nowoczesne narzędzia komunikacji i interakcji pomiędzy nauczycielem a studentem, jednak przez cały czas prowadzone są liczne dyskusje, czy cele pedagogiczne są spełniane w przypadku takiej formy kształcenia.

Kwestionariusz ankiety został opracowany we współpracy z Jönköping University. Jego struktura uwzględniła wytyczne i wskazówki z poprzednich badań, prowadzonych głównie w Wielkiej Brytanii (University of Brighton).

Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 55 proc., a wyniki analiz były następujące:

  • 62 proc. (ze 110 zwrotnych ankiet) badanych stosowało e-learning w kształceniu studentów;
  • nikt nie miał negatywnego nastawienia wobec e-learningu (95 proc. respondentów wskazało pozytywne bądź bardzo pozytywne nastawienie); a jedynie brak odpowiedzi na ankietę można uznać jako metodę na wyrażenie sceptycznego nastawienia wobec wykorzystania e-learningu;
  • główne cele wykorzystania e-learningu przez profesorów to: komunikacja ze studentami, dodatkowe wsparcie zajęć tradycyjnych dla studentów, dystrybucja materiałów dydaktycznych, przydzielanie zadań, praca w wirtualnych grupach, dostarczanie informacji nt. odnośników do materiałów online, dodatkowe wsparcie na odległość - dla dojeżdżających studentów;
  • pozytywne czynniki wpływające na wykorzystanie e-learningu (driving factors) to m.in.: umożliwienie aktywniejszej partycypacji studentów w zajęciach, dystrybucja materiałów dydaktycznych, poprawa dostępności, wzmocnienie i podniesienie jakości kształcenia, zaspokojenie oczekiwań studentów, poprawa wskaźnika koszt-wydajność, usprawnienie systemów administracyjnych, wzmocnienie przewag konkurencyjnych;
  • negatywne czynniki wpływające na wykorzystanie e-learningu (limiting factors) to m.in.: brak wiedzy o technologii oraz technicznego wsparcia, brak inicjatyw stymulujących nauczycieli do rozwijania e-learningu, brak czasu, niski stopień doceniania zalet e-learningu, kultura instytucji, brak wsparcia finansowego, a także brak motywacji u studentów;
  • główne formy nowoczesnej edukacji wykorzystywane przez profesorów to: e-mail, platformy dyskusyjne, prezentacje PowerPoint, czat, wideokonferencje, przesyłanie obrazu, animacje;
  • najczęściej wskazywane technologie używane do e-learningu to: grupy dyskusyjne Yahoo, własne rozwiązania techniczne (in-house developed), platformy komercyjne - Ping Pong, Blackboard.
Wyniki badania przeprowadzonego w Argentynie wskazują, że fakt niewykorzystania przez wszystkich profesorów e-learningu w kształceniu nie oznacza wcale, iż nie doceniają oni roli tego narzędzia w edukacji studentów. Problemy płyną głównie z kultury organizacyjnej danej instytucji, braku wsparcia instytucjonalnego i strategii wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponadto z przeprowadzonego badania wynika, iż preferowana jest komunikacja asynchroniczna ze studentami, zaś sam e-learning traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie wspierające tradycyjną edukację.

Finalne konkluzje, które przedstawiają autorzy badania, to przede wszystkim potrzeba budowania strategii wsparcia dla rozwoju e-learningu na uczelniach, jak również wprowadzenia systemu szkoleń i innych inicjatyw uczelnianych w celu podniesienia umiejętności technologicznych oraz metodycznych kadr akademickich.