AAA

e-edukacja.net IV

Marcin Dąbrowski

e-edukacja.net IV

22 listopada 2007 r., tym razem we Wrocławiu, odbyła się czwarta ogólnopolska konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", organizowana przez środowisko uczelni ekonomicznych, Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób zainteresowanych tematyką e-learningu zarówno ze społeczności akademickiej, jak i szkół średnich, administracji publicznej oraz biznesu. Organizatorzy w programie konferencji przewidzieli 31 wystąpień w sesjach plenarnych oraz równoległych, jak również dyskusje i warsztaty. Nowością, w stosunku do poprzednich spotkań, był konkurs na najbardziej interesujące i wartościowe wystąpienia poświęcone rozwiązaniom z obszaru e-edukacji. Na zwycięzców konkursu, jak również uczestników konferencji oceniających prezentacje, czekały wartościowe nagrody, ufundowane przez partnerów konferencji: Agora S.A., Maxdata Belinea oraz MasterSolution. Grono partnerów spotkania dopełniała firma IMC Advanced Learning Solutions. Patronat medialny nad konferencją objął zaś portal Gazeta.pl oraz dwumiesięcznik "e-mentor".

Warto przypomnieć, iż pierwsza konferencja z cyklu e-edukacja.net została zorganizowana w 2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Miała ona na celu zapoznanie środowiska akademickiego z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-edukacji oraz rozpoczęcie dyskusji na temat możliwych form współpracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość. Rok później konferencja odbyła się w SGH. Spotkanie w Warszawie dotyczyło głównie kierunków dalszego rozwoju e-edukacji i jej roli w społeczeństwie wiedzy. Nie zabrakło także przykładów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu czy też dobrych praktyk na gruncie współpracy międzyuczelnianej. Natomiast trzecia konferencja odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a jej program koncentrował się na trendach w e-learningu oraz umiejscowieniu e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Tematy przewodnie tegorocznej konferencji zostały sformułowane w postaci następującej listy:

  • rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy,
  • przeobrażenia systemu studiów wobec wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym,
  • potencjał e-edukacji a rozwój kształcenia akademickiego,
  • nowe trendy w e-learningu, nie tylko 2.0,
  • jakość procesów dydaktycznych i badań naukowych w e-learningu,
  • efektywność ekonomiczna e-edukacji oraz jej mierniki,
  • dobre praktyki w zakresie organizacji, metodyki i technologii.
Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. Bogusława Fiedora, rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prof. Marka Rockiego, prezesa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, pierwszy referat pt. Edukacja dla społeczeństwa mądrości wygłosiła prof. Ewa Chmielecka z SGH. Przewodnią myślą tego wystąpienia była próba określenia wagi kształcenia humanistycznego i kształtowania postaw poprzez edukację akademicką w świetle tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, którego charakterystycznym elementem są nowoczesne technologie i media masowe. Autorka nawiązywała w swym wystąpieniu do Strategii Lizbońskiej, której celem jest budowa społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, do Procesu Bolońskiego, jak również do tak ważnych prac dla przeobrażeń szkolnictwa wyższego, jak działania na rzecz wprowadzenia Krajowej Struktury Kwalifikacji. Istotnym elementem prezentacji, ściśle nawiązującym do głównego tematu konferencji, była analiza możliwości kształcenia e-learningowego dla potrzeb kształtowania postaw i przekazu wiedzy. Szczególnej analizie autorka poddała możliwości implementacji e-edukacji w procesy kształcenia humanistycznego.Drugie wystąpienie poświęcone było przeobrażeniom pod wpływem technologii w amerykańskim szkolnictwie wyższym. Referat pt. Second Wave, jak i dlaczego zmienia się szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych wygłosił Vlad Wielbut z University of Michigan, USA. Uczestnicy konferencji z wielkim zainteresowaniem słuchali o trendach w edukacji wyższej, które już dziś można zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, a które niebawem mogą stać się rzeczywistością w polskim szkolnictwie wyższym. Kolejne wystąpienie, autorstwa dr. Andrzeja Wodeckiego z UCMS, poświęcone zostało możliwościom ekspansji uczelni wyższych i ich edukacyjnej aktywności w wirtualnych światach. Prezentacja Second Life Uniwersytetu przeniosła słuchaczy do wirtualnej rzeczywistości, z przedstawieniem w pełni rzeczywistych możliwości kształcenia awatarów w Second Life. Ostatnie w inauguracyjnej sesji przemówienie było pokazem zastosowania oprogramowania do audiowizualnej komunikacji synchronicznej. Enrico Korb z firmy MasterSolution, w swym wystąpieniu zatytułowanym Life is Live - Learning on a virtual campus, zademonstrował możliwości aplikacji służącej masowej edukacji zdalnej.

Kolejne sześć spotkań tematycznych zrealizowano w trybie równoległym, umożliwiając uczestnikom konferencji, w ramach jednego bloku godzinowego, wybór jednej z trzech, równocześnie prowadzonych sesji. Pierwszy blok obejmował prezentację studiów przypadku i dobrych praktyk w uczelniach, metodykę e-learningu oraz problematykę wprowadzania dwustopniowości na studiach wyższych. W drugim bloku sesji, po przerwie obiadowej, kontynuowano prezentację zagadnień związanych z wdrażaniem e-edukacji w szkolnictwie wyższym, ale również zaprezentowano projekty e-learningowe adresowane do środowisk pozaakademickich. Dodatkowo, jedna z sesji skoncentrowała się na tematach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.Sesja plenarna, kończąca wystąpienia konferencyjne, ale nie samą konferencję, również dostarczyła słuchaczom wielu interesujących informacji. Sesję otworzył dr Krzysztof Pawłowski, prezydent WSB National-Louis University, który przedstawił koncepcję stworzenia "Multimedialnego Miasteczka", a poprzez ten klaster budowę uczelni nowej generacji, zdolnej do konkurowania na rynku globalnym. Równie inspirującym było kolejne wystąpienie - Macieja Litwina z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przedstawił on założenia Programu EIT+, który, prowadząc do budowy Europejskiego Instytutu Technologicznego ma wspierać rozwój regionu poprzez promowanie edukacji i innowacyjności. Ostatnia prezentacja tej konferencji, poprowadzona przez Wojciecha Zielińskiego, dotyczyła działań Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA) w zakresie budowy kryteriów oceny kursów e-learningowych. Stowarzyszenie, odpowiadając na potrzeby środowiska, rozpoczęło prace nad standardami, które, wykorzystane do konstrukcji oraz prowadzenia kursów e-learningowych, mają służyć zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

Plenarna sesja popołudniowa została zakończona ogłoszeniem wyników konkursu na najbardziej interesujące i wartościowe wystąpienie. Uczestnicy konferencji za najciekawsze uznali wystąpienie prof. Ewy Chmieleckiej, zatytułowane Edukacja dla społeczeństwa mądrości. Główną nagrodą był wysokiej klasy notebook Belinea. Przyznano również trzy wyróżnienia: dla Vlada Wielbuta, dr. Jerzego Skrzypka oraz dr. Andrzeja Wodeckiego. Dużo emocji wywołało również losowanie nagród dla głosujących - sześciu uczestników konferencji otrzymało atrakcyjne kolekcje "Gazety Wyborczej" - trzy kolekcje ekranizacji Szekspira oraz trzy kolekcje audiobooków "Mistrzowie Słowa".

Konferencję zamknął blok dyskusji i warsztatów, zatytułowanych kolejno: Teaching in a Computer Lab - grow to the productivity of computer classrooms, Przeobrażenia szkolnictwa wyższego - doświadczenia amerykańskie, Kryteria oceny kursu e-learningowego - jaki kierunek? Pomimo późnej pory dyskusje i warsztaty przyciągnęły wielu słuchaczy konferencji, którzy dzięki specjalnej formule bloku, aktywnie udzielali się w prowadzonych zajęciach.

Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji lub też chcieliby sięgnąć ponownie do prezentowanych treści, opublikowane zostały na stronie internetowej konferencji (http://www.e-edukacja.net), wszystkie referaty oraz filmy z poszczególnych wystąpień. Na stronie dostępna jest również galeria zdjęć z tego środowiskowego spotkania. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej, która, wzorem trzech poprzednich, zostanie udostępniona dodatkowo w sieci w postaci pliku PDF.

INFORMACJE O AUTORZE

MARCIN DĄBROWSKI

Autor jest dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. W swojej pracy i realizowanych badaniach zajmuje się problematyką jakości oraz organizacji procesów kształcenia, w tym e-learningu. Prowadzi projekty edukacyjne dla środowiska szkolnego i akademickiego, jak również związane z kształceniem zawodowym. Członek European Distance and E-Learning Network oraz Stowarzyszenia Project Management Polska.