AAA

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r.

 
25 września 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał, po przeszło rocznych konsultacjach społecznych, Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ocenę przyjętych rozwiązań pozostawiamy Czytelnikom "e-mentora". Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami i projektem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, publikowanymi w poprzednich wydaniach pisma. Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r.

Treść Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1
z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zajęcia dydaktyczne, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2. Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne, o których mowa w §1, musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi;
  3. zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
  4. zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni;
  5. zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni;
  6. zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia.
§ 3. Uczelnia jest obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 4. Weryfikację wiedzy i umiejętności studentów prowadzi się w sposób zapewniający realizację wymagań określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

§ 5. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:
  1. 80% - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  2. 60% - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora,
  3. 40% - w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych uczelni - ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
prof. Michał Seweryński


Nowe Rozporządzenie doczekało się już modyfikacji:

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość z dnia 31 października 2007 r.

 

Treść Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO3
z dnia 31 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz.1347), po § 5, dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§5a. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 70% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, jeśli uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, którzy przebywają w krajach pozaeuropejskich. Pozostałe zajęcia dydaktyczne studenci maja obowiązek odbyć przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich uczelni, w miejscu przez nią wskazanym.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
prof. Michał Seweryński

Opinie na temat Rozporządzenia

Swoje opinie w sprawie projektów rozporządzenia przedstawiało Ministerstwu nie tylko Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA), ale również wiele środowiskowych i społecznych organizacji. W gronie tym jest również Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Opinię PTI w sprawie finalnej wersji rozporządzenia publikujemy na łamach bieżącego wydania "e-mentora".

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego po zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uznaje wprowadzone w niniejszym akcie prawnym ograniczenia za szkodliwe dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz za przejaw nierównego traktowania uczelni wyższych w Polsce.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego cele statutowe dotyczą między innymi popierania działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania oraz udziału w budowie społeczeństwa informacyjnego, uznaje treść wyżej wymienionego rozporządzenia za niezrozumienie idei, wartości i możliwości wykorzystania e-learningu. Rozporządzenie to cofa Polskę w swoich rozwiązaniach w tym zakresie do skansenu XX wieku.

Powody, dla których Polskie Towarzystwo Informatyczne, z własnej inicjatywy, negatywnie opiniuje zarządzenie, publikujemy [tutaj].

 

Przypisy

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818).

3 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818).

5 EUROPE AND THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY, Bandemann report recommendations to the EuropeanCouncil, e-mentor.edu.pl/_xm...