AAA

Online Educa, Berlin 2003

Marcin Dąbrowski

Wstęp

W dniach 4-5 grudnia br. odbyła się w Berlinie międzynarodowa konferencja Online Educa (International Conference on Technology Supportet Learning & Training). Było to już dziewiąte coroczne spotkanie związane z nauczaniem na odległość, zorganizowane przez ICWE. Instytucja ta organizuje również konferencje Online Educa w Hiszpanii oraz inne seminaria nt. e-edukacji. Jest również organizatorem targów i konferencji prowadzonych przez EDEN (The European Distance and E-Learning Network) oraz EAIE (European Association for International Education). Corocznie Online Educa skupia ponad 1000 uczestników z kilkudziesięciu krajów. Program tegorocznej konferencji przewidział wystąpienia ponad 240 ekspertów z 31 krajów. Ta bogata oferta podzielona została na 56 sesji. Uczestnicy mogli wybierać pomiędzy dziesięcioma równolegle prowadzonymi sesjami, które odpowiadały tematom wiodącym w programie konferencji

Kluczowe zagadnienia:
- nauczanie w przedsiębiorstwach
- polityka e-learningu w praktyce
- nowa rola nauczycieli i trenerów
- zarządzanie zmianą w szkolnictwie wyższym
- innowacje w dydaktyce
- nauczanie w środowiskach rozproszonych
- jalość e-edukacji
- technologie przyszłości w nauczaniu

Kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi w czasie tej dwudniowej konferencji były:

- nauczanie w przedsiębiorstwach;

Zagadnienie to obejmowało problematykę zarządzania wiedzą oraz nauczania przez internet we wszystkich typach firm, poczynając od wielkich, międzynarodowych a na małych i średnich kończąc. Poruszany był także temat nakładów inwestycyjnych oraz oszczędności wynikających z zastosowania formy szkoleń online. Scharakteryzowane zostały również konkretne przypadki wykorzystania internetu do szkoleń wewnętrznych organizowanych w przedsiębiorstwach.

- polityka e-learning w praktyce;

Temat dotyczący problematyki nauczania przez internet w praktyce, koncentrował się na zagadnieniach związanych ze stymulowaniem przez rząd i instytucje pozarządowe efektywnego szerzenia w społeczeństwie wiedzy nt. metody nauczania przez internet, jako dającej wszystkim obywatelom szansę podniesienia kwalifikacji oraz zwiększenia efektywności pracy. Prezentowano też przykłady i studia przypadków wykorzystania nauczania przez internet w planach narodowych, regionalnych i sektorowych.

- nowa rola nauczycieli i trenerów;

Temat "Nowa rola nauczycieli i trenerów" obejmował zagadnienia takie jak: prowadzenie internetowych zajęć, szkolenie nauczycieli, wsparcie i rozwój kadry naukowej, współpraca online, nauczanie zespołowe wspierane technologią IT, a także praktyczne przykłady zastosowania powyższych zagadnień oraz studia przypadków.

- zarządzanie zmianą w szkolnictwie wyższym;

Temat "Zarządzanie zmianą w szkolnictwie wyższym" obejmował nowe formy współpracy pomiędzy uczelniami zilustrowane przykładami, zarządzanie uniwersytetem wirtualnym, jak również prezentacje dotyczące zagadnień związanych z kosztami, wyborem technologii i wdrożeniem systemu nauki przez internet.

- innowacje w dydaktyce;

Innowacyjne metody nauczania obejmowały tworzenie internetowych treści i źródeł wiedzy, przykłady i doświadczenia związane z nauczaniem mieszanym, prezentacje najlepszych portali tematycznych, banków wiedzy, przykłady symulacji, gier i innych niestandardowych metod.

- nauczanie w środowiskach "rozproszonych";

Temat ten obejmował nauczanie uwzględniające aspekty kulturowe i zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową. Starano się wypracować odpowiedź na pytanie: "Jak powinna być zorganizowana akredytacja i ocena w tego rodzaju formy nauczania?".

- jakość w e-edukacji;

Zagadnienia związane z jakością i zarządzaniem dotyczyły problemu kontroli jakości w nauczaniu internetowym i najlepszych sposobów jej realizacji. Nacisk kładziony był na zagadnienia związane z budowaniem struktur jakości i z gwarancją jakości w całym cyklu nauczania internetowego we wszystkich sektorach.

- technologie przyszłości w nauczaniu;

Temat ten koncentrował się na wizjach technologii nauczania, z uwzględnieniem wypracowanych standardów i ogólnodostępnych zasobów.

Warsztaty

Konferencja została poprzedzona warsztatami. W dniu 3 grudnia br. osoby zainteresowane mogły uczestniczyć w jednych bądź dwu z siedemnastu, przygotowanych przez organizatorów warsztatach. Warsztaty te pozwalały na zdobycie praktycznej wiedzy oraz zapoznać się z poglądami ekspertów z zakresu e-edukacji. Założeniem warsztatów było praktyczne rozwinięcie oraz nabycie nowych umiejętności, a także rozszerzenie wiedzy uczestników w jednym z wybranych tematów szkoleń.

Podsumowanie

W czasie konferencji był również czas na prezentacje produktów oraz przyjętych rozwiązań technologicznych przez liderów wśród firm oferujących systemy do budowy treści dydaktycznych oraz zarządzania procesem kształcenia na odległość.

Podejmowana tematyka w czasie konferencji pozwalała nie tylko na zapoznanie się z doświadczeniami instytucji dydaktycznych, uczelni i firm szkoleniowych, ale również z relacjami z prac wdrażania rozwiązań e-learningowych w międzynarodowych korporacjach takich jak PepsiAmericas, Cisco System czy DaimleChrysler.

Więcej informacji dostępne jest na stronach internetowych Online Educa www.online-educa.com. W następnych numerach naszego magazynu będziemy starali się publikować najciekawsze referaty konferencyjne z tegorocznego spotkania.