AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Trio, Warszawa 2006

Popularny dowcip obrazkowy, w którym pies siedzący przed komputerem tłumaczy swojemu koledze: W internecie nikt nie wie, że jesteś psem, stanowi trafne odzwierciedlenie postaw i zachowań przyjmowanych przez internautów. Podszywanie się pod inne osoby, wyrażanie emocji, których w realnym świecie nie mielibyśmy odwagi pokazać, włączanie się w różnego rodzaju wirtualne społeczności i traktowanie ich jako grupy wsparcia - to tylko niektóre z aspektów socjologii internetu. Sieć coraz częściej nie jest jedynie środkiem komunikacji, lecz alternatywną rzeczywistością, w której można funkcjonować pod kilkoma postaciami. Książka Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, pod redakcją naukową prof. Jacka Kurczewskiego, zawiera wnikliwą analizę zjawisk, które obserwuje i odczuwa każdy z nas (wirtualne społeczności, forum, etykieta, wirtualna osobowość, język sieci). Pozycja godna polecenia, bo przecież, zgodnie z przekonaniem J. Baudrillarda, cytowanym we wstępie, rzeczywistość współczesna krok za krokiem, właściwie w niezauważalny sposób, przerosła wirtualnością jak jakiś przekładaniec.

Publikację można nabyć w sklepie internetowym Merlin.pl:
http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/471265

Michał Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006

Jak zdefiniować wirtualność na gruncie filozofii? Jakie są poglądy estetyków na problematykę sztuki elektronicznej? Jak funkcjonuje człowiek w środowisku elektronicznym? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w publikacji Michała Ostrowickiego Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki wydanej przez Universitas.
W pierwszej części zaprezentowano ogólną ideę sfery wirtualnej posługując się poglądami filozofów, kulturoznawców i estetyków oraz pojęciem matrycy cybernetycznej. Wyróżnienie rodzajów matrycy (filozoficzna, artystyczna, medialna oraz technologiczna) oraz sfery wirtualnej, w tym wpływów, jakim człowiek w niej podlega oraz związków, jakie się w niej tworzą, pozwala na utworzenie pojęcia wirtualnego realis, które stanowi alternatywę dla rzeczywistości. Część druga poświęcona jest problematyce estetycznej, m.in. charakterystyce sztuki i dzieła elektronicznego, immersyjności oraz interaktywności sztuki.

Publikację można nabyć w sklepie internetowym Merlin.pl:
http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/472845


Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Nowa publikacja PWE Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw autorstwa Władysława Janasza i Katarzyna Kozioł podejmuje niezwykle istotny w dobie nasilającej się globalizacji i konkurencji temat innowacji. Celem autorów było ukazanie wpływu determinant na kształtowanie się w przedsiębiorstwach procesów innowacyjnych oraz działalności B+R. W pierwszym rozdziale zaprezentowano pojęcia i cechy oraz etapy procesów innowacyjnych. Następnie zidentyfikowano i sklasyfikowano warunki aktywności w sferze B+R oraz innowacjach i omówiono czynniki na nie oddziałujące. Ciekawych danych dostarcza rozdział trzeci zawierający prezentację podstawowych wskaźników nakładów na działalność B+R w Polsce i Unii Europejskiej oraz scenariusze wzrostu nakładów. Na koniec autorzy charakteryzują politykę innowacyjną państwa oraz dokonują jej oceny.
Książka adresowana jest dla studentów ekonomii oraz osób zainteresowanych działalnością innowacyjną przedsiębiorstw.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: www.pwe.com.pl


Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blade, Marketing bezpośredni i interaktywny, PWE, Warszawa 2007

Książka Marketing bezpośredni i interaktywny autorstwa Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blade to doskonały podręcznik, który w przystępny i ciekawy sposób tłumaczy zasady tytułowych odmian marketingu oraz omawia korzyści, jakie dają one firmom. W pierwszej części książki omawiane są zasady i typy oraz strategie i planowanie marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W kolejnych rozdziałach zaprezentowane zostały szczegółowe rozwiązania, takie jak: wykorzystanie baz danych w marketingu bezpośrednim, segmentacja rynku i badania marketingowe, zarządzanie relacjami z klientem, telemarketing czy zarządzanie kampanią marketingu bezpośredniego. Podsumowaniem książki jest omówienie czynnika ludzkiego w marketingu bezpośrednim.
Publikacja ta, skierowana przede wszystkim do studentów kształcących się w zakresie zarządzania, marketingu i szeroko pojętego procesu komunikacji, jest godna polecenia także każdej osobie zainteresowanej tą tematyką.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://www.pwe.com.pl/

Michael Gough, Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa, Helion, Gliwice 2007

Publikacja ta jest praktycznym przewodnikiem po technologii VoIP i programie Skype. Wyjaśnia ona w sposób praktyczny zawiłości tej technologii. Pokazuje krok po kroku zasady instalacji, działania oraz wykorzystania oprogramowania do komunikacji na odległość przez internet (telefonii internetowej): Skype. Poza samym programem Skype omówione zostały technologie z nim powiązane, zarówno programowe, jak i sprzętowe. Na przykład możliwości podłączenia rozwiązań sprzętowych do Skype'a, takich jak: bramki sprzętowe, adaptery telefoniczne czy zestawy głośnomówiące. Zagadnienia prezentowane w książce zostały podzielone na pięć podstawowych części: podstawy programu Skype, Skype dla zaawansowanych, implementacja Skype'a w firmie, dostosowanie Skype'a do indywidualnych potrzeb, przyszłość Skype'a.
Książka jest zaopatrzona w bardzo bogatą szatę graficzną prezentującą w sposób poglądowy omawiany materiał. Często są to zrzuty ekranowe - ekran po ekranie - tego, co można zobaczyć na monitorze komputera w trakcie korzystania z tego oprogramowania krok po kroku.
Podstawową wadą tego typu pozycji, oprócz nadmiaru zdjęć, obrazków i tłumaczeń rzeczy oczywistych, jest to, iż książka ta za chwilę będzie już nieaktualna. Jak tylko pojawią się nowe wersje oprogramowania, zmieniające sposób działania oprogramowani prezentowanego w publikacji. Radzimy się pośpieszyć z zakupem tego przewodnika, póki jeszcze informacje w nim zawarte są aktualne...

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://helion.pl/

Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

W serii "Edukacja medialna" Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych ukazała się nowa publikacja - Dziennikarstwo internetowe autorstwa Leszka Olszańskiego. Książka ta może służyć jako przewodnik po świecie mediów elektronicznych nie tylko dla początkujących dziennikarzy internetowych, lecz także wszystkich osób, które publikują informacje w internecie.
Autor omawia zasady redagowania tekstów, język i sposoby wzbogacania treści o materiały multimedialne (fotografie, wideo, pliki dźwiękowe), wskazuje, jak wykorzystać aktywność internautów oraz skąd czerpać informacje. Ostatni rozdział jest poświęcony zaprojektowaniu i uruchomieniu portalu internetowego.
Książka wyróżnia się ciekawym sposobem prezentacji treści, a także wzbogaceniem jej o wiele przykładów praktycznych (wizualizacje stron internetowych, nagłówki wiadomości zaczerpnięte z najpopularniejszych portali itp.).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://waip.com.pl/index.php/waip/waip/


Marianna Łucja Cichocka, Polski czerwony krzyż w latach 1919-2004, Wyd. Naukowe Novum, Płock 2006

Studium monograficzne poświęcone 85-letniej historii Czerwonego Krzyża w Polsce. Autorka prezentuje zgromadzone podczas prowadzonych badań oraz wielu lat pracy w organizacji materiały dotyczące rozwoju i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. W publikacji zaprezentowano wiele interesujących źródeł archiwalnych i muzealnych, dokumentów oraz czerwonokrzyskich czasopism. Praca ma charakter chronologiczno-problemowy.
Publikacja może stanowić podstawę teoretyczną przede wszystkim dla studentów pedagogiki, andragogiki oraz pracowników organizacji legitymujących się statusem organizacji pożytku publicznego.

Publikacja dostępna w księgarni wydawnictwa: www.wnn.pl

Alicja Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, Warszawa 2006

Podręcznik akademicki prezentujący poradnictwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, ekonomicznych i kulturalnych np. konsumeryzmu, globalizacji, multikulturalizmu.
W książce znajdziemy wyjaśnienia podstaw teoretycznych i najważniejsze pojęcia dotyczące poradnictwa, główne kierunki badań nad poradnictwem w ujęciu humanistycznym i społeczno-ekonomicznym, omówione metody i formy pomocy doradczej oraz scenariusze działań współczesnych doradców. Interesującym elementem podręcznika są praktyczne przykłady rozwiązywania sytuacji problemowych, umożliwiające kształtowanie warsztatu profesjonalnego doradcy.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, przygotowujących się do pracy zawodowej w zakresie doradztwa i poradnictwa psychospołecznego, zawodowego lub szkolnego. Warto ją również polecić osobom zajmującym się zawodowo i teoretycznie zagadnieniem poradnictwa, doradztwa lub terapią.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej: http://ksiegarnia.pwn.pl/.

Ewa Skibińska, Mikroświaty kobiet, relacje autobiograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006

Publikacja osadzona w nurcie badań autobiograficznych prezentuje wyniki badań empirycznych poświęconych autobiografii kompletnej. Obszar prezentowanych badań obejmował całe życie kobiet, stanowiąc opowiedziane przez nie autobiografie w okresie późnej dorosłości. Wyodrębnione narracje autobiograficzne ukazały przestrzeń, w jakich funkcjonowały i funkcjonują nadal kobiety. Na podstawie relacji w sposób wielowymiarowy przedstawiona została jej złożoność, różnorodność i niepowtarzalność.
Mikroświaty kobiet w pracy zostały przedstawione w dwóch kontekstach. Pierwszy z nich to kontekst badań biograficznych przeprowadzonych w Polsce, zaprezentowany w pierwszej części pracy pt. W kręgu badań biograficznych. Drugim kontekstem jest zmieniający się wizerunek człowieka starszego przedstawiany w literaturze przedmiotu oraz wyniki przeprowadzonych badań, stanowiący treść drugiej części pracy pt. Mikroświaty kobiet w kontekście późnej dorosłości. W podsumowaniu pracy zatytułowanym Mikroświaty i pulsary - metaforyczna paralela, autorka wykorzystała metaforę pulsarów, aby przedstawić w sposób odmienny niż wcześniej złożoność i wielowarstwowość mikroświatów kobiet.
Należy podkreślić, że szczególny walorem pracy jest zastosowanie w perspektywie andragogicznej tak szeroko wywiadu narracyjnego i metody biograficznej.
Opracowanie warte polecenia wszystkim osobom zainteresowanym prowadzeniem badań metoda biograficzną, jak również badaniami gerontologicznymi.

Szkoła a rynek pracy, red. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006

Publikacja o charakterze podręcznika akademickiego ukazuje głównie relacje między szkołą a rynkiem pracy na szerokim tle kulturowym. Zaprezentowano w niej problemy uznawalności dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej, standardów kwalifikacji zawodowych (rynkowych i szkolnych) oraz etyczne problemy związane ze środowiskiem pracy. W publikacji zintegrowano treści z wynikami autorskich badań empirycznych, co odróżnią polecaną pozycję od innych z tej dziedziny dostępnych na rynku.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pedagogiki specjalizujących się w zakresie andragogiki, pedagogiki pracy, pedagogiki społecznej, doradztwa zawodowego, częściowo także etyki, polityki oświatowej i społecznej. Interesujące treści w podręczniku znajdą również pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi czy pracownicy biur pracy.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej: http://ksiegarnia.pwn.pl/