AAA

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Marcin Dąbrowski

Relacja z konferencji16 listopada 2006 r., tym razem w Krakowie, odbyła się trzecia już ogólnopolska konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", organizowana przez środowisko uczelni ekonomicznych - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Akademię Ekonomiczną w Krakowie - gospodarza konferencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 180 osób zainteresowanych tematyką e-learningu, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i szkół średnich, administracji publicznej oraz biznesu. Organizatorzy przewidzieli w programie konferencji 36 wystąpień w sesjach plenarnych, równoległych oraz plakatowej.

Warto przypomnieć, iż pierwsza konferencja z cyklu e-edukacja.net została zorganizowana w 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Miała ona na celu zapoznanie środowiska akademickiego z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-edukacji oraz rozpoczęcie dyskusji na temat możliwych form współpracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość. Rok później konferencja odbyła się w SGH. Spotkanie w Warszawie dotyczyło głównie kierunków dalszego rozwoju e-edukacji i jej roli w społeczeństwie wiedzy. Nie zabrakło także przykładów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu czy też dobrych praktyk na gruncie współpracy międzyuczelnianej.

Celem tegorocznej konferencji była kontynuacja dyskusji środowiskowej nt. rozwoju e-edukacji z ukierunkowaniem na nowe trendy w e-learningu oraz jego umiejscowienie w kształceniu akademickim. Przeobrażenia w szkolnictwie wyższym pod wpływem Procesu Bolońskiego, jak również potrzeba zmian sylwetki absolwenta pod względem umiejętności koniecznych w społeczeństwie informacyjnym determinują coraz większe znaczenie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej. Fakty te miały niemały wpływ na problematykę omawianą w czasie listopadowego spotkania.

Po uroczystym otwarciu konferencji, z udziałem prof. Ryszarda Borowieckiego, rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz prof. Marka Rockiego, prezesa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, inauguracyjny referat wygłosił prof. Zbigniew Marciniak. Wystąpienie przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej koncentrowało się na próbie określenia wpływu nowoczesnych technologii na jakość kształcenia. Choć rozwój e-edukacji w szkolnictwie wyższym jest niezaprzeczalny, a jej wpływ na proces kształcenia może być bardzo pozytywny, warto pamiętać, zdaniem prelegenta, iż e-learning jest jedynie formą prowadzenia zajęć. A zatem sposoby oceniania jakości procesów w tym przypadku nie powinny się różnić od sposobów oceniania innych form nauczania. Takie podejście pozwala na szersze spojrzenie na kwestię jakości edukacji i kierunku przeobrażeń standardów kształcenia akademickiego, który ewoluuje w stronę procesu oceny wyników kształcenia (learning outcomes), odchodząc od analiz dotyczących godzin dydaktycznych czy też oceny metod zastosowanych w procesie nauczania. Zatem, zdaniem profesora, podstawową kwestią jest pytanie o to, jak właściwie mierzyć globalnie efekty kształcenia oraz jak tworzyć wewnętrzne systemy zapewniania jakości. Wśród zalet kształcenia na odległość prelegent podkreślił różnorodność kanałów komunikacji, jak również sposobność poprawy jakości przekazu wiedzy. Na zakończenie zaś wskazał na zagrożenia dla dalszego rozwoju e-edukacji, wynikające z kosztów zapewnienia szerokiej i pełnej interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami, co przekłada się m.in. na wysoką czasochłonność tego procesu.

Kolejny prelegent pierwszej sesji, prof. Włodzimierz Gogołek (UW), koncentrował się na przyszłości technologii informacyjnych w edukacji. We wstępie profesor przedstawił uwarunkowania rozwoju wirtualnego świata oraz poziom przygotowania społeczeństwa do absorpcji nowych technologii, następnie zaś krótko przeanalizował obecne wyzwania dla edukacji oraz edukacyjnych wymiarów wirtualnego świata. Swoistym dopełnieniem problematyki nowych trendów w e-edukacji było trzecie wystąpienie tej sesji - Wojciecha Bednaruka (PricewaterhouseCoopers), który starał się odpowiedzieć na pytanie Kiedy nowy gadżet staje się technologią edukacyjną? Ostatnia prezentacja inauguracyjnej sesji, pt. Just-on-time learning - wpływ e-learningu na metody planowania szkoleń, poprowadzona przez dr. Andrzeja Wodeckiego (UMCS), przeniosła uczestników konferencji w świat e-learningu korporacyjnego.

Kolejne dwie sesje zrealizowane zostały w trybie równoległym. Dzięki temu uczestnicy konferencji mogli wybrać grupę odpowiadającą ich indywidualnym zainteresowaniom, choć wybór pomiędzy problematyką organizacji i finansowania projektów e-learningowych oraz makrootoczenia e-edukacji a problematyką metodyki kształcenia i nowoczesnych technologii w dydaktyce - nie był dla wielu prosty. Cykl następnych sesji - plakatowej oraz równoległych - również umożliwił uczestnikom spotkania wybór najbardziej interesującej tematyki oraz zapoznanie się z doświadczeniami z wdrożeń i prowadzenia zajęć e-learningowych, realizacji projektów finansowanych ze środków EFS, a także z prezentacjami poświęconymi rozwojowi cyfrowych bibliotek, e-learningu korporacyjnego, m-learningu, blended learningu i wielu innych. Ostatnia sesja ponownie zgromadziła wszystkich w jednej sali. Profesor Tomasz Goban-Klas (UJ) zaprezentował referat zatytułowany Edukacja medialna jako fundament e-edukacji, zaś Edwin Bendyk z tygodnika "Polityka" przedstawił podwaliny nowego ładu społecznego - netokracji. Równie futurystyczne wystąpienie miał prof. Piotr Bołtuć (SGH, University of Illinois), który z pespektywy amerykańskiej naświetlił proces przemiany paradygmatu w szkolnictwie wyższym i ekspansji e-learningu. Ostatnim, podsumowującym wystąpieniem, była prezentacja dr. Jerzego Skrzypka poświęcona modelowi wdrożenia strategii e-learningowej na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Na zakończenie warto podkreślić, iż na stronie internetowej konferencji (www.e-edukacja.net) opublikowane zostały wszystkie referaty, filmy z poszczególnych wystąpień, jak również galeria zdjęć ze spotkania. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej, która wzorem dwóch poprzednich zostanie udostępniona dodatkowo w sieci w postaci pliku PDF.

INFORMACJE O AUTORACH

MARCIN DĄBROWSKI
Autor jest dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem zarządzającym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz prezesem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Członek European Distance and E-Learning Network oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. W swojej pracy zajmuje się problematyką kształcenia w szkołach wyższych, w tym e-edukacji. W opracowaniach i prowadzonych badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelem uczelni wyższej.