AAA

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Informacja prasowa

E-learning akademicki rozwija się w polskich uczelniach z powodzeniem od wielu lat. Pomimo braku rozwiązań systemowych oraz wsparcia legislacyjnego bardzo duża liczba ośrodków akademickich w Polsce ma już za sobą pierwsze doświadczenia w zakresie e-edukacji. O wartościach i zaletach, jakie niesie ze sobą e-learning wzbogacający tradycyjne formy kształcenia nie trzeba nikogo przekonywać. Rola e-edukacji wzrasta zarówno na płaszczyźnie kształcenia komplementarnego, jak i w organizacji kursów i całych studiów. E-learning staje się więc integralnym elementem procesu kształcenia i wirtualizacji uczelni.

To wszystko wskazuje, iż przechodzimy do fazy dojrzałego rozwoju e-learningu akademickiego w Polsce. Fazy, w której nie tylko będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami na licznych seminariach czy konferencjach, ale także wspólnie działając - tworzyć wzorce dobrych praktyk e-edukacyjnych oraz je propagować - przyczyniając się w ten sposób do rozwoju e-learningu w Polsce.

Miło nam poinformować Czytelników "e-mentora" o powstaniu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA, www.sea.edu.pl), które zostało zarejestrowane w KRS we wrześniu br. Najlepszą charakterystyką zakresu prac Stowarzyszenia jest wymienienie jego statutowych celów działania oraz form ich realizacji.

Celami działania SEA są:

 1. przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego;
 2. promowanie i rozwijanie e-learningu w środowisku akademickim, administracji publicznej i gospodarce;
 3. promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 4. przyczynianie się do wirtualizacji procesów dydaktycznych i organizacyjnych w szkolnictwie wyższym;
 5. wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej jednostek prowadzących kształcenie przez internet;
 6. inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.
Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:
 1. opracowywanie wzorcowych programów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych;
 2. opracowywanie modeli wdrożeń e-learningu w szkolnictwie wyższym;
 3. opracowywanie standardów kształcenia przez internet oraz prowadzenie postępowań akredytacyjnych i certyfikacyjnych;
 4. promocję dobrych praktyk w zakresie tworzenia treści dydaktycznych i prowadzenie zajęć e-learningowych;
 5. tworzenie platformy współpracy praktyków e-learningu;
 6. organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych;
 7. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
 8. monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych w zakresie e-learningu;
 9. organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe z zakresu e-learningu;
 10. organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami prowadzącymi kształcenie przez internet;
 11. organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych z zakresu e-learningu;
 12. prowadzenie list rankingowych w zakresie e-learningu;
 13. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
Założyciele
1. mgr Adam Chmielewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2. mgr Marcin Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3. dr Ryszard R. Gajewski Politechnika Warszawska
4. dr Anna Grabowska Politechnika Gdańska
5. mgr Andrzej Jaszczuk Narodowy Bank Polski
6. dr Ewa Lubina Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS
7. mgr Zbigniew Mikurenda Uniwersytet Łódzki
8. prof. Jerzy Mischke Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
9. mgr Adam Pawełczak Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
10. prof. Marek Rocki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11. dr Jerzy Skrzypek Akademia Ekonomiczna w Krakowie
12. mgr Anna Stanisławska Uniwersytet Jagielloński
13. mgr Przemysław Stencel Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
14. dr Jacek Urbaniec Uniwersytet Jagielloński
15. dr Andrzej Wodecki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
16. dr Maria Zając SGH, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
17. prof. Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska
18. prof. Krzysztof Zieliński Akademia Górniczo-Hutnicza
19. mgr Wojciech Zieliński Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Grono założycieli Stowarzyszenia to osoby z całej Polski, od lat promujące e-edukację w środowisku akademickim. To także reprezentanci wielu znakomitych uczelni i ośrodków znanych z rozwijania form e-learningowych. Nowo powstała organizacja uzyskała też poparcie wielu osób, których zainteresowania naukowe oraz praca wiążą się z organizacją procesów dydaktycznych, zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, podwyższaniem jakości kształcenia, rozwijaniem nowoczesnych technologii oraz idei społeczeństwa informacyjnego. Wesprą oni prace Rady Programowej Stowarzyszenia.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką e-edukacji w kształceniu akademickim do grona członków Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego i włączenia się w jego działalność.

Zarząd Stowarzyszenia