AAA

Kapitał intelektualny - różne perspektywy

Beata Mierzejewska

Recenzja publikacji

W ostatnich miesiącach na polskim rynku wydawniczym pojawiły się nowe pozycje dotyczące tematyki kapitał intelektualnego - Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy1 autorstwa S. Kasiewicza, W. Rogowskiego i M. Kicińskiej oraz praca zbiorowa pod redakcją P. Wachowiaka - Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa2. I choć w obu przypadkach autorzy przedstawiają tematykę KI, to jednak analizują to zagadnienie z różnych perspektyw. Inny wydaje się być także adresat tych pozycji.

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa to rezultat badań, jakie zostały przeprowadzone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W publikacji wyodrębniają się dwie części - teoretyczna i empiryczna. W pierwszych czterech rozdziałach autorzy prezentują teoretyczne uzasadnienie dla potraktowania tematyki pomiaru kapitału intelektualnego jako ważnego zagadnienia badawczego. Czytelnik znajdzie tu zarówno treści dotyczące budowania przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, zwłaszcza budowania jej w oparciu o wiedzę, jak też krótki przegląd wybranych przez autorów metod pomiaru kapitału intelektualnego.
Znacznie szerzej tematyka ta przedstawiona jest przez S. Kasiewicza, W. Rogowskiego i M. Kicińską w Kapitale intelektualnym... Autorzy przedstawiają zagadnienie oceny kapitału intelektualnego w szerszym kontekście - wychodząc od nowego modelu biznesowego działania firm i propagowanej Strategii Lizbońskiej. Istotną wagę zdają się przykładać także do samej problematyki konkurencyjności przedsiębiorstw oraz roli kapitału intelektualnego jako nowego jej generatora. W książce autorzy uzasadniają i przekonują, że współcześnie nie można już łączyć konkurencyjności firmy jedynie z poziomem i efektywnością wykorzystania jej zasobów materialnych, lecz konieczna jest ocena poziomu konkurencyjności przez pryzmat łącznego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych będących w jej dyspozycji3.

Na dowód realności przedstawionego przekonania, autorzy prezentują kompleksowo najnowsze propozycje metod z zakresu pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz formułują jasne wskazówki, jak menedżerowie mogą wykorzystać tę wiedzę w swoich firmach. W syntetyczny sposób zostały tu przedstawione najbardziej znane wskaźniki pomiaru kapitału intelektualnego oraz typowe mierniki, metryki oraz systemy tego pomiaru.

Niewątpliwą wartością dodaną prezentowanej pozycji jest przygotowana przez autorów ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego oraz stopień ich dostosowania do polskich warunków. Na kolejnych stronach książki autorzy prezentują szczegółowo światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, a wśród nich m.in. metodę VAIC, EVA etc. Menedżerów z pewnością zainteresują zaprezentowana w publikacji analiza przypadku firmy Polfa Kutno oraz przykłady wyceny kapitału intelektualnego dla wybranych firm krajowych.

Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa koncentruje się z kolei na przedstawieniu i szczegółowej analizie rynku uczelni wyższych zakończonej próbą oceny kapitału intelektualnego SGH.

Z pewnością warto przyjrzeć się szczegółowo przeprowadzonym badaniom oraz doświadczeniom autorów obu pozycji wydawniczych i - czerpiąc inspirację z zaprezentowanych wniosków - podjąć próbę oceny kapitału intelektualnego własnej organizacji.

INFORMACJE O AUTORZE

BEATA MIERZEJEWSKA
Autorka jest asystentem w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Jest współautorką pierwszych ogólnopolskich badań nad zarządzaniem wiedzą: "Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach: problemy teoretyczne i studia przypadków", współpracowała także przy badaniach "Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw w latach 1989 - 2000". Jest również członkiem pan-europejskiego zespołu Knowledge Angels Network of Excellence powołanego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badań i wypracowania standardów z zakresu zarządzania wiedzą. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla menedżerów "Zarządzanie wiedzą - strategie sukcesu" oraz inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań praktyków zarządzania wiedzą - "Roundtable of Knowledge Champions".

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2 P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

3 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, dz. cyt., obwoluta.