AAA

XXXI Międzynarodowa Konferencja EUCEN

Zbigniew Wiśniewski

Relacja z konferencji

W dniach 18-20 maja 2006 w Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja EUCEN (European Universities Continuous Education Network)1. EUCEN jest organizacją zrzeszającą ponad 220 uczelni z krajów członkowskich Unii Europejskiej, która działa na rzecz promocji i rozwoju uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego i należy do najbardziej aktywnych stowarzyszeń naukowych. Wśród członków stowarzyszenia jest 5 polskich uczelni.

Podobnie jak poprzednie edycje konferencji EUCEN, także i ta poświęcona była głównie zarządzaniu kształceniem ustawicznym na uczelniach oraz projektom finansowanym z funduszy UE, obejmującym różne aspekty rozwoju kształcenia ustawicznego.

W konferencji wzięło udział około 90 uczestników z 15 krajów Europy i Azji, reprezentujących uczelnie, uniwersyteckie ośrodki kształcenia ustawicznego, instytucje zarządzające kształceniem oraz ośrodki pozarządowe promujące kształcenie ustawiczne. Wśród uczestników było 11 rektorów i prorektorów uniwersytetów z Austrii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch, a także przedstawiciel Dyrektoriatu Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, Friedrich Wittib.

W odróżnieniu od większości konferencji naukowych, których uczestnicy wysłuchują znacznej liczby referatów i komunikatów, mając zwykle po kilka minut na dyskusję i komentarze, formuła konferencji EUCEN kładzie nacisk na bezpośrednią wymianę myśli i poglądów w grupach uczestników zainteresowanych poszczególnymi tematami. Stąd niewielka liczba wystąpień plenarnych i przeniesienie dyskusji na zajęcia warsztatowe nawiązujące tematem do myśli przewodniej konferencji, która brzmiała: Uczelnie dla regionu - kształcenie ustawiczne w społeczeństwie opartym na wiedzy.

W ramach konferencji odbyły się 3 sesje plenarne oraz 10 spotkań warsztatowych. Podczas sesji plenarnych wygłoszono 8 referatów. Pierwszy z nich, przedstawiony przez Inę Grieb, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Oldenburgu, zawierał analizę i komentarze do myśli przewodniej konferencji. Kolejny, wygłoszony przez przedstawicielkę Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezentował Narodową strategię rozwoju kształcenia ustawicznego do r. 2010. W dalszej części Alicja Jurgiel (Uniwersytet Gdański) w referacie pt. From teaching to learning. Adult educator as being creator of citizenship? skoncentrowała się na rozważaniach na temat funkcji nauczyciela i wykładowcy w pojmowaniu postaw obywatelskich. Pozostałe wystąpienia plenarne dotyczyły doświadczeń czterech krajów (Francji, Hiszpanii, Litwy, Chin) z zakresu regionalnych rozwiązań systemów kształcenia ustawicznego. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Friedricha Wittiba, który mówił o najbliższych planach oraz strategii Komisji Europejskiej w dziedzinie promowania kształcenia ustawicznego, koncentrując się zwłaszcza na barierach we współpracy między krajami członkowskimi UE.

Spośród licznych spotkań warsztatowych cztery poświęcono analizie realizacji projektów europejskich koordynowanych przez EUCEN (projekty EQUIPE, BeFlex i DOLCETA). Są one realizowane wspólnie z uczelniami partnerskimi i mają zasadnicze znaczenie dla integracji działań na rzecz kształcenia ustawicznego w krajach członkowskich UE. Przedmiotem jednego z warsztatów było także przedstawienie zarządzania projektem KNOW, realizowanym przez cztery uczelnie z Trójmiasta, a dotyczącym opracowania i rozpowszechnienia kursów asynchronicznych, przeznaczonych do podnoszenia kwalifikacji lekarzy, nauczycieli i administratorów sieci komputerowych.

Konferencja EUCEN była okazją do konfrontacji systemów kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach i uczelniach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Określenie "konfrontacja" jest tu w pełni uzasadnione wobec zasadniczej różnicy w organizacji uniwersyteckiego kształcenia ustawicznego. W polskich uczelniach kształcenie na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, jak i na kursach specjalistycznych, realizowane jest niezależnie przez wydziały. Natomiast w większości uczelni europejskich te formy studiów prowadzone są przez uczelniane centra kształcenia ustawicznego, posiadające własne środki finansowe i techniczne oraz odrębną administrację, a zatrudniające jedynie kadrę dydaktyczną uczelni macierzystej do prowadzenia zajęć. O tym m. in. mówiono podczas zajęć warsztatowych poświęconych zarządzaniu kształceniem ustawicznym.

Podczas konferencji odbyło się także walne zgromadzenie członków EUCEN, podczas którego dokonano wyboru nowego prezydenta stowarzyszenia. Funkcję tę objął prof. Michel Feutrie z Francji. Nastąpiły też wybory uzupełniające do Komitetu Sterującego EUCEN. Należy nadmienić, że w dziewięcioosobowym Komitecie Sterującym zasiada przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni.

Wśród uczestników konferencji została przeprowadzona ankieta podsumowująca naukowe i praktyczne efekty tego spotkania. Co jest budujące - zarówno jedne, jak i drugie zostały ocenione bardzo wysoko, co utwierdza w przekonaniu o słuszności organizacji przedsięwzięć tego typu2.

Osoby zainteresowane materiałami z konferencji w wersji drukowanej i na CD proszone są o kontakt z autorem pod adresem zbigwis@am.gdynia.pl.

INFORMACJE O AUTORZE

ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Autor jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, doktoryzował się z zakresu mechaniki nieliniowej. Prowadził prace naukowo-badawcze dla potrzeb przemysłu. Projektował i realizował laboratoria badawczo-dydaktyczne. Jest niezależnym konsultantem w dziedzinie badań i certyfikacji maszyn i urządzeń technicznych. Był koordynatorem programu Socrates/Erazmus. Obecni pełni funkcję kierownika Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Europejskich i koordynatora współpracy naukowej.

W swoim dorobku naukowym ma ok. 200 publikacji, 3 monografie oraz ponad 400 prac projektowych i ekspertyz technicznych.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Można jednak z przykrością stwierdzić, iż wśród międzynarodowych konferencji naukowych, jakich obecnie odbywa się bardzo wiele (często w tym samym terminie), konferencja EUCEN pozostała w kraju niemal niezauważona, choć informacje o niej dostępne były zarówno na stronie internetowej Akademii Morskiej (www.am.gdynia.pl - konferencje), jak i na stronie stowarzyszenia EUCEN (www.eucen.org).

2 Oceniając przebieg spotkania nie sposób jednak nie zauważyć niewielkiego zainteresowania centralnych i regionalnych instytucji zarządzających oświatą zagadnieniami będącymi przedmiotem konferencji, które są przecież niezmiernie istotne dla całego społeczeństwa.