AAA

Kształcenie seniorów w SGH - UTW SGH

Krystyna Lewkowicz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w SGH

Z inicjatywy Prorektor SGH prof. Marii Romanowskiej oraz przy życzliwym poparciu Rektora prof. Adama Budnikowskiego powstało przy Szkole Głównej Handlowej stowarzyszenie pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej (UTW SGH).

Inicjatywa kształcenia seniorów w Szkole Głównej Handlowej od samego początku spotkała się z uznaniem i dużym zainteresowaniem absolwentów SGH, byłych pracowników oraz sympatyków Szkoły. Do działania na rzecz powstania Uniwersytetu pomysłodawców tego przedsięwzięcia zainspirowała życzliwość i wymierna pomoc okazywana zarówno przez władze Szkoły, jak i studentów oraz młodych absolwentów, którzy deklarują swój bezinteresowny udział w prowadzeniu zajęć, warsztatów i lektoratów.

Przygotowania organizacyjne do otwarcia UTW SGH przebiegają bardzo sprawnie, co rokuje, że uruchomienie zajęć na I semestrze Uniwersytetu zbiegnie się z uroczystą inauguracją setnego roku akademickiego SGH, planowaną na 13 października 2006 r.

Oferta kształcenia kierowana jest do szerokiego grona osób - nie tylko związanych w przeszłości z SGH pracą zawodową lub naukową, lecz również mieszkańców Warszawy (zwłaszcza Mokotowa), słuchaczy innych uniwersytetów trzeciego wieku, członków organizacji zawodowych i kombatanckich, pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Mile widziane są również osoby niepełnosprawne.

Nauka odmładza i dodaje skrzydeł - to motto naszego Uniwersytetu. Nie stawiamy barier wiekowych ani wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia. Każdy znajdzie tutaj coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobowość, nawiąże nowe przyjaźnie. Ofertę programową Uniwersytetu wyznacza Rada Programowa pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego, gwarantując tym atrakcyjną, zróżnicowaną tematykę i wysoki poziom wykładów oraz dobór najlepszych wykładowców.

System kształcenia w UTW będzie semestralny i obejmie dwa rodzaje zajęć: podstawowe i fakultatywne. Na pierwsze z nich składają się cotygodniowe wykłady i seminaria zebrane w następujących blokach tematycznych:

  • ekonomia, nauki społeczne, aktualne wydarzenia polityczne, w tym tematyka świadczeń społecznych, sytuacji gospodarstw domowych, udziału seniorów w życiu społecznym i politycznym;
  • ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna , propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego oraz opieki nad niepełnosprawnymi;
  • cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka, w tym cykl pn. Wielcy Polacy na świecie;
  • europeizacja życia codziennego, czyli co każdy senior powinien wiedzieć o Unii Europejskiej.

Zajęcia fakultatywne, wybrane przez słuchaczy adekwatnie do osobistych zainteresowań i prowadzone w mniejszych grupach tematycznych obejmują:

  • obsługę internetu i podstawy informatyki,
  • lektoraty z języków obcych,
  • warsztaty z ogrodnictwa i bukieciarstwa, (we współpracy z UTW SGGW),
  • zajęcia aktywizujące ruchowo - gimnastyka rehabilitacyjna, pływanie, bowling, turystyka piesza, rowerowa itp.

Niebawem będziemy mogli przedstawić słuchaczom I semestru szczegółowy program zajęć na semestr zimowy 2006/2007. Każdy może studiować dowolną liczbę semestrów. Po ukończeniu każdego semestru słuchacze otrzymają dyplomy.

Dla zaawansowanych słuchaczy przewidujemy w przyszłości uruchomienie samokształceniowych kół naukowych podejmujących samodzielne prace badawcze.

Pierwsze zajęcia merytoryczne odbedą się ok. 15 października br. Planujemy również w II połowie października zorganizowanie dla słuchaczy I semestru UTW SGH plenerowej imprezy integracyjnej. Niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć słuchacze UTW wybiorą swój samorząd, pozyskując tym samym możliwość oddziaływania i wrażania stanowiska we wszystkich ważnych sprawach Uniwersytetu. Pracami związanymi z uruchomieniem i funkcjonowaniem Uniwersytetu kieruje Zarząd pod przewodnictwem Krystyny Lewkowicz, zaś nad całością czuwa Komisja Rewizyjna kierowana przez prof. Annę Karmańską.

Jesteśmy przekonani, że zarówno słuchacze, jak i osoby pracujące na rzecz Uniwersytetu pozyskają nowe ciekawe doświadczenia i wiedzę oraz odczują z niej wiele satysfakcji.

Zainteresowanych studiami zapraszamy do siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH, która mieści się w Gmachu F SGH, pokój 103, we wtorki i czwartki w godz. 15.00-16.30. Można tam otrzymać informacje o funkcjonowaniu UTW, deklaracje członkowskie i inne materiały informacyjne.

Szeroka akcja informacyjno-rekrutacyjna i zapisy na I semestr UTW prowadzone będą we wrześniu br., lecz osoby związane ze Szkołą mogą już teraz pobierać i składać w siedzibie Uniwersytetu deklaracje członkowskie. Składka członkowska wynosi 50 zł za semestr.

INFORMACJE O AUTORZE

Krystyna Lewkowicz
Autorka jest prezesem UTW SGH