AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. ks. Grzegorz Polok, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

Publikacja Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych pod redakcją ks. Grzegorza Poloka ma za zadanie przyczynić się do podnoszenia kompetencji nauczycieli przez omówienie i prezentację zagadnień związanych z procesem kształcenia.

W pierwszej części opisano sposoby doskonalenia procesu dydaktycznego, na przykładzie m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach; w drugiej zaprezentowano różne aktywne metody nauczania przedmiotów ekonomicznych, np. studium przypadku, gry, team Project. Trzeci rozdział poświęcony jest etycznym aspektom kształcenia, w tym roli oceny pracowniczej i roli wartości wyznawanych przez społeczność akademicką. Ostatnia część książki zawiera opisy gier ekonomicznych i społecznych możliwych do zastosowania w dydaktyce.

Publikację można zamówić w Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Katowicach www.ae.katowice.pl.

Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, red. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński, Difin, Warszawa 2006

Polecana publikacja to kolejna, siódma już, zwarta pozycja, będąca owocem dyskusji podejmowanej w ramach cyklicznych sympozjów naukowych organizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie wraz z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa. Składa się na nią dwadzieścia pięć opracowań, zawartych w trzech zasadniczych częściach tematycznych, zatytułowanych odpowiednio: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji, Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu, Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej.

U podstaw powstania publikacji legł ciągły wzrost zainteresowania problematyką informacji w integrującej się Europie oraz niewielka liczba całościowych opracowań z tego zakresu. Zamierzeniem autorów było wypełnienie luki na rynku wydawniczym, jaką można zaobserwować w obszarze podejmowanych zagadnień, a co za tym idzie - dostarczenie aktualnych informacji wszystkim zainteresowanym tym tematem.

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa: www.difin.pl.

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman, Difin, Warszawa 2006

Polecana książka jest owocem wieloletnich dyskusji prowadzonych w gronie pracowników Katedry Small Businessu, a także doświadczeń zebranych w czasie trwania kolejnych edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy oraz Zarządzania Wartością Klienta przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Publikacja podejmuje zagadnienia dotyczące największych współczesnych źródeł wartości przedsiębiorstw, uwarunkowań mających wpływ na wybór tych źródeł oraz sposobów zarządzania nimi. Zebrane w niej opracowania podzielono na cztery główne części, obejmujące następujące zagadnienia tematyczne: 1. najważniejsze uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, 2. podstawowe finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa, 3. źródła organizacyjne wartości przedsiębiorstwa, 4. sposoby pomiaru wybranych źródeł wartości przedsiębiorstwa.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którym bliska jest tematyka zarządzania przedsiębiorstwem w nowoczesnej gospodarce.

Dostępna jest na stronie wydawnictwa: www.difin.pl.

Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Maciej Urbaniak, Difin, Warszawa 2006

Organizacyjne standardy zarządzania zaczynają odgrywać coraz większą rolę w procesie budowania przewag konkurencyjnych organizacji. Coraz częściej też certyfikowany system zarządzania na zgodność ze standardami ISO serii 9000 jest traktowany przez firmy jako narzędzie pozwalające na osiągnięcie planowanej sprawności organizacyjnej.

Liczne zmiany w funkcjonujących standardach zarządzania oraz wydanie nowych, wraz z zapotrzebowaniem ze strony czytelników, dały podstawy do powstania publikacji Macieja Urbaniaka Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Stanowi ona bowiem aktualizację i rozszerzenie zagadnień podejmowanych we wcześniejszej pozycji tego samego autora pt. Zarządzanie jakością, teoria i praktyka.

W publikacji tegorocznej autor przedstawia w kompleksowym i praktycznym ujęciu najnowsze zagadnienia z zakresu problematyki zarządzania jakością (tj. wdrażanie wymagań standardów zarządzania, audytowanie systemów zarządzania, wdrażanie tych systemów w sektorach specyficznych, akredytacja laboratoriów badawczych).

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania oraz praktyków gospodarczych.

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa: www.difin.pl.

Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. Wiesław Kowalczewski, Joanicjusz Nazarko, Difin, Warszawa 2006

Postępująca integracja europejska, globalizacja wraz z nieustannymi przemianami, jakie zachodzą na rozmaitych płaszczyznach naszego życia (społecznej, politycznej i ekonomicznej) dają początek licznym przekształceniom w polskich przedsiębiorstwach. Aby dostosować się do zmieniającego się otoczenia, muszą one szybko i skutecznie reagować na zachodzące zmiany. To powoduje konieczność udoskonalania stosowanych metod zarządzania, a także poszukiwania nowszych i skuteczniejszych. Publikacja Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem ma stanowić swoisty przewodnik po instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Składa się ona z dziewięciu części (opracowanych przez różnych autorów - pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Białostockiej), obejmujących m.in. takie obszary tematyczne jak: Przegląd stosowanych instrumentów zarządzania, Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym, Instrumenty oceny jakości usług, Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych.

Książka adresowana jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunków zarządzania i informatyki.

Można ją nabyć na stronie wydawnictwa: www.difin.pl.

Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Piotr Bielecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

Jedna z pierwszych w języku polskim publikacji prezentujących w ujęciu teoretycznym problematykę bonów edukacyjnych, swobodnego wyboru szkoły oraz roli państwa w finansowaniu edukacji obywateli. W pracy dokonana została analiza metod finansowania edukacji oraz instrumentów polityki edukacyjnej (przede wszystkim bonu edukacyjnego) na podstawie badań własnych autora, a także rezultatów zrealizowanych projektów w praktyce oświatowej i zastosowanych rozwiązań systemowych. Autor w ciekawy sposób przedstawia zasadnicze wątki sporów teoretycznych dotyczących urynkowienia edukacji. Pozycja przeznaczona dla osób zainteresowanych polityką oświatową, szczególnie finansowaniem i urynkowieniem szkolnictwa wyższego, a także dla decydentów odpowiedzialnych za realizację projektów oświatowych.

Książkę można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronie wydawcy http://www.wydawnictwo.waw.pl/.

Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Stanisław Sudoł, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Książka Stanisława Sudoła Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem omawia problemy ekonomiczne i aspekty zarządzania wiążące się z przedsiębiorstwem - od genezy jego powstania, przez wyznaczenie misji, strategii i wielkości, aż do zarządzania operacyjnego i zakończenia działalności. Autor podjął w podręczniku tak istotne kwestie, jak etyka, niepewność ekonomiczna czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Często odwołuje się również do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach, szczególnie polskich, a także do wyników różnych badań empirycznych.

Publikacja, przeznaczona dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych oraz menedżerów, dostępna jest w księgarni internetowej PWE www.pwe.com.pl.


Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Jerzy Gołuchowski, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

Publikacja prof. J. Gołuchowskiego Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji prezentuje potencjalne rozwiązania technologiczne, które można stosować w systemach zarządzania wiedzą. W pierwszych rozdziałach autor charakteryzuje wiedzę jako najważniejszy zasób organizacji oraz omawia procesy jej tworzenia i przetwarzania, a następnie przedstawia różne systemy zarządzania wiedzą w organizacji. W książce znajduje się również gruntowny opis technologii informatycznych stosowanych w zarządzaniu wiedzą jawną oraz wspomagających procesy tworzenia wiedzy w organizacji. Interesujące jest także opracowanie poświęcone portalom korporacyjnym oraz propozycje autora w zakresie technologii dla systemów zarządzania wiedzą nowej generacji.

Książka adresowana jest do menedżerów, studentów i wykładowców zainteresowanych doborem i doskonaleniem technologicznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą. Można ją zamówić w Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Katowicach www.ae.katowice.pl.

The Knowledge-based economy in Central and Eastern Europe. Countries and Industries in a Process of Change, red. Krzysztof Piech, Slavo Radosevic, Palgrave Macmillan, 2006

Publikacja, przygotowana pod redakcją Krzysztofa Piecha i Slavo Radosevica, składa się z siedemnastu rozdziałów, których autorami są przedstawiciele międzynarodowego środowiska naukowego - specjaliści w reprezentowanych dziedzinach.

Przedstawia ona zagadnienia wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Jako że większość krajów EŚW jest obecnie członkami Unii Europejskiej, publikacja dotyka bardzo ważnego pytania: czy kraje EŚW będą zobowiązaniem, czy aktywem dla UE w staraniach, by stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy na świecie, jak to zostało zapisane w Strategii Lizbońskiej. Wiosną 2005 r. Komisja Europejska dokonała rewizji Strategii, koncentrując się na wzroście i miejscach pracy. Niskie stopy zatrudnienia i niskie poziomy produktywności są uznawane za główne czynniki wyjaśniające niższą efektywność gospodarki UE w porównaniu do USA, dynamicznych gospodarek azjatyckich czy Chin. Komisja uznała, że dla zwiększenia potencjału wzrostowego UE i jej lepszego przygotowania się do przyszłych wyzwań, niezbędne jest stworzenie społeczeństwa wiedzy, opartego na kapitale ludzkim, wykształceniu, badaniach i politykach innowacyjnych. Polecana publikacja porusza problematykę związaną z aktualnymi wyzwaniami dla polityki gospodarczej, jednocześnie odnosząc się do gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia głębokich badań empirycznych na poziomie krajów, sektorów i polityk państwa (szczególnie innowacyjnych). Gospodarka oparta na wiedzy jest postrzegana jako problem strukturalny transformacji do nowego reżimu wzrostu - opartego na rosnącej roli technologii informacyjnych i innowacji. Zagadnienie wzrostu zostało w niniejszej publikacji przedstawione w świetle długoterminowych zmian strukturalnych, co istotne, uwzględnia ona również wiele aktualnych analiz krajów, sektorów i polityk. Książka dostępna jest na stronie wydawcy: http://www.palgrave.com.


Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

Edukacja na odległość zyskuje coraz większą popularność w środowisku akademickim, a w konsekwencji na rynku wydawniczym pojawiają się nowe pozycje omawiające związane z nią zagadnienia. Jedną z nich jest Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji pod redakcją Henryka Sroki, której celem jest zaprezentowanie metod i narzędzi stosowanych w e-learningu.

Autorzy rozpoczynają od omówienia genezy i rozwoju wirtualnej edukacji, z uwzględnieniem jej definicji, modeli i znaczenia. W kolejnym rozdziale zaprezentowano przegląd oprogramowania komputerowego stosowanego na e-learningowych platformach, a następnie dokonano przeglądu akademickich i komercyjnych gier ekonomicznych. Dalsza część publikacji poświęcona jest badaniom nad doskonaleniem Inteligentnej Komputerowej Gry Strategicznej, które prowadzone są w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Publikację można zamówić w Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Katowicach www.ae.katowice.pl.


Systemy elektronicznej bankowości, Witold Chmielarz, Difin, Warszawa 2005

Bankowość elektroniczna notuje ostatnio dynamiczny rozwój. Badania przeprowadzone w 2005 roku pokazują, że około 30% internautów w naszym kraju posiada internetowe konto bankowe, a ponad 31% planuje założenie takiego konta w najbliższym czasie. Opracowania, które omawiają warunki powstania i rozwój systemów elektronicznej bankowości wychodzą naprzeciw potrzebom prezentacji szerszemu gronu związanych z tą tematyką problemów.

Autor prezentowanej monografii skupia się w kolejnych częściach opracowania na omówieniu idei i rozwoju zjawiska bankowości elektronicznej, przedstawieniu narzędzi realizacji produktów i usług bankowości elektronicznej oraz problematyki zagrożeń i zabezpieczeń systemów bankowych. Ostatnia część opracowania pokazuje stan i rozwój systemów elektronicznej bankowości w Polsce.

Skierowana do czytelników zainteresowanych tematyką nowoczesnej bankowości w dobie internetu praca ma na celu, jak pisze sam autor, przekonanie (...) do korzystania z możliwości elektronicznej bankowości (...) i uznanie rozwoju tej dziedziny w Polsce na tle tendencji światowych.

Ta ponad 300-stronicowa książka stanowi solidną porcję wiedzy na temat bankowości elektronicznej, pokazując jej rozwój w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych na świecie.

Książka dostępna na stronach wydawcy: www.difin.pl.

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu, red. Henryk Sroka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

Dynamiczny rozwój internetu zapoczątkował coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technologii w biznesie, nie tylko w sferze zarządzania informacjami wewnętrznymi, lecz także gromadzenia i analizy danych o klientach bądź łączenia się z systemami informacyjnymi partnerów. Często jednak stworzenie systemu, zaprojektowanie jego architektury, technologii, eksploatacja i utrzymanie tak, aby był zdolny do wspierania całości procesów przedsiębiorstwa, stanowią nie lada wyzwanie.

Zagadnienia systemów e-biznesu omawia publikacja Strategie i metodyka budowy e-systemów pod redakcją Henryka Sroki. Autorzy zajmują się w niej takimi m.in. kwestiami, jak: wybór obszaru zastosowania systemów, determinanty i bariery ich wdrażania, bezpieczeństwo i efektywność systemów.

Publikacja adresowana jest do studentów uczelni ekonomicznych. Można ją zamówić w Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Katowicach www.ae.katowice.pl.

Marketing internetowy, Ewa Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Nowoczesne technologie, a w szczególności dynamiczny rozwój internetu, stworzyły przedsiębiorcom nowe możliwości w zakresie promowania swoich produktów i usług. Jak jednak zaistnieć w internecie tak, aby wyróżnić się spośród milionów innych reklamodawców i dostarczycieli treści? W zrozumieniu wad i zalet, ograniczeń i korzyści wynikających z korzystania z sieci w marketingu pomocna będzie z pewnością publikacja Ewy Frąckiewicz Marketing internetowy.

Książka, podzielona na trzy główne części, zawiera zarówno opis rynku internetowego oraz strategii marketingowych, jak i szczegółowe omówienie sposobów promowania się w sieci, prowadzenia sprzedaży online, a także, co ciekawe, prowadzenie w internecie badań marketingowych. Autorka charakteryzuje również różne podejścia marketingowe, w zależności od profilu działalności firmy i wskazuje na podstawowe błędy popełniane podczas działań marketingowych.

Publikacja jest adresowana do studentów uczelni wyższych, ale może być także interesującym podręcznikiem dla praktyków, zawiera bowiem ciekawe dodatki, takie jak: pytania podsumowujące, zadania do wykonania, słownik terminów, a także wiele przykładów polskich witryn internetowych. Do książki dołączona jest płyta CD z prezentacjami wykładów. Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej PWN www.pwn.pl.


Człowiek dorosły istota (nie)znana?, red. Elżbieta Dubas, Wydawnictwo Naukowe Novum, Łódź - Płock 2005

Dorosłość to kategoria, o której wiele już powiedziano i napisano, jednakże nie na tyle, by odpowiedzieć w pełni na podstawowe pytania: Kim jest człowiek dorosły? Czym jest ludzka dorosłość? Prezentowana publikacja, będąca kolejnym tomem serii Biblioteka Edukacji Dorosłych, porusza problematykę dorosłości jako złożonego fenomenu ludzkiego życia i rozwoju. Tytuł publikacji Człowiek dorosły - istota (nie)znana? oraz jej merytoryczna zawartość wskazują na potrzebę rozważań nad dorosłością jako obszarem poznawczego odniesienia andragogiki, a także złożonej kategorii odnoszącej się do funkcjonowania jednostki, procesów uczenia się człowieka. Publikacja poświęcona została refleksji polskich andragogów i profesora Hartmuta M. Griesego nad badaniem oraz analizowaniem zjawiska dorosłości. Zawarta w temacie refleksja nad dorosłością ukierunkowuje czytelników na poszukiwania istoty ludzkiej dorosłości. Na niniejszą publikację składa się 17 artykułów autorstwa znanych polskich andragogów, a także młodych badaczy refleksji nad edukacją dorosłych. Człowiek istota (nie)znana? to pozycja ciekawa i wartościowa dla polskiego środowiska andragogicznego, ponieważ stanowi ona forum prezentacji i wymiany myśli na temat dorosłości człowieka jako kategorii andragogicznej. Jest to publikacja warta polecenia wszystkim zainteresowanym wieloaspektowymi badaniami dotyczącymi dorosłości człowieka. Publikacja dystrybuowana m.in. przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl/.

Edukacja dorosłych nr 2-3, 4, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa 2005

Prezentujemy kolejne tegoroczne numery kwartalnika "Edukacja dorosłych" będącego pismem naukowym poświęconym teorii i praktyce edukacji dorosłych. W kwartalniku zawarte są następujące działy: Teoretyczne problemy edukacji dorosłych i polityki oświatowej, Z kart historii, Praktyka edukacyjna, Edukacja dorosłych za granicą, Aktualia i recenzje.

W połączonym numerze 2-3 zgromadzono wiele interesujących tekstów dotyczących refleksji nad edukacją dorosłych m.in. Aksjologiczne priorytety w przygotowaniu nauczycieli wychowawców autorstwa prof. Zofii Matulki czy Edukacyjne dylematy pamięci prof. Olgi Czerniawskiej. W dziale dotyczącym ujęcia edukacji dorosłych w kontekście międzynarodowym warto zwrócić uwagę na artykuł prezentujący litewskie doświadczenia i przedsięwzięcia edukacyjne pt. Dorośli we współczesnym szkolnictwie wyższym - praktyka i wyzwania. W Aktualiach i recenzjach zamieszczono recenzje godnych polecenia publikacji oraz sprawozdania z wydarzeń edukacyjnych.

Jeden z działów 4. numeru "Edukacji dorosłych" poświęcony został 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Profesor Józef Półturzycki w artykule pt. Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog przedstawia czytelnikom biografię poety ukazanego nie tylko jako wieszcz narodowy, ale przede wszystkim jako nauczyciel i pedagog, natomiast prof. Anna Wesołowska dokonuje analizy znaczenia i rozumienia pojęcia narodów i ich spraw w twórczości Adama Mickiewicza w kontekście nauk społecznych. W kolejnym dziale wartym polecenia jest tekst prof. Ewy Przybylskiej, ukazujący edukację dorosłych na Półwyspie Bałkańskim w perspektywie idei i działań oświatowych w Europie. Dopełnieniem artykułów poruszających teoretyczne zagadnienia edukacji dorosłych są zamieszczone w dziale zatytułowanym Praktyka Edukacyjna teksty prezentujące praktyczny aspekt działań edukacyjnych. W dziale Aktualia i recenzje zaprezentowane zostały sprawozdanie z Letniej Szkoły Młodych Andragogów oraz ciekawe recenzje publikacji psychologicznych opracowane przez prof. Kazimierza Wieczorkowskiego.

Czasopismo dystrybuowane jest przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl/.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005

Na rynku pojawił się kolejny już tom dzieła encyklopedycznego będącego kompendium współczesnej pedagogiki, pod redakcją Profesora Tadeusza Pilcha z Uniwersytetu Warszawskiego, opracowanego przez kilkuset specjalistów z zakresu nauk pedagogicznych, pracowników naukowych z całej Polski. W tomie IV, zawierającym hasła na literę P (tak szczególną dla pedagogiki), zaprezentowano różne poglądy pedagogiczne oraz refleksje na temat teorii edukacji - niestety, nie uwzględniono wśród nich pojęcia pedagogiki dorosłych.

Książka do nabycia w księgarniach internetowych m.in. www.czytam.pl.

Rocznik andragogiczny 2005, red. Tadeusz Pilch, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa - Toruń 2006

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne prezentuje już dwunasty tom "Rocznika", obejmujący artykuły z 2005 roku. Można w nim znaleźć liczne materiały teoretyczne, sprawozdania z doświadczeń praktyków, bogaty zakres informacji z bieżącego życia środowisk i instytucji andragogicznych oraz recenzje publikacji poświęconych andragogice.

Tradycyjny układ rocznika został zachowany, i tak tom składa się z trzech działów: Teoria edukacji dorosłych w kraju i na świecie, Aktualia oraz Recenzje. W pierwszym z nich zamieszczono ciekawe opracowania o tematyce ogólnej i międzynarodowej. Wśród wielu tekstów - ze względu na aktualność poruszanej w nim problematyki w kontekście bliskich przemian szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie - warto zwrócić uwagę na tekst dr Anny Frąckowiak pt. Edukacja ustawiczna w perspektywie Procesu Bolońskiego. Równie aktualne zagadnienia dla teorii edukacji porusza prof. Józef Półturzycki omawiając współczesne ujęcie pedagogiki dorosłych jako teoretycznej refleksji nad edukacją dorosłych.

Warte polecenia są także dwa teksty poruszające zagadnienia kształcenia ustawicznego w perspektywie międzynarodowej autorstwa dr Hanny Solarczyk-Szwec o pedagogice dorosłych w Niemczech oraz dr Krystyny Pleskot-Makulskiej opisujący kształcenie dorosłych i rozwój zasobów ludzkich w Stanach Zjednoczonych.

Kolejny dział obfituje w aktualia z życia środowiska andragogicznego - przedstawiono w nim ponad dwieście wydarzeń, które odbyły się w Polsce w 2005 roku, w tym m.in. ważną informację o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi Tadeuszowi Nowackiemu, wybitnemu pedagogowi.

Ostatni dział "Rocznika" jest bardzo obszerny, zawiera dwadzieścia trzy recenzję publikacji o tematyce andragogicznej wydanych w minionym roku.

Tom kończy tradycyjnie już Felieton prof. Józefa Półturzyckiego podsumowujący wydarzenia i rocznice 2005 roku w kontekście minionych wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym.

Czasopismo dystrybuowane jest przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl/.