AAA

Bogusz Mikuła,
Organizacje oparte na wiedzy,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006

Beata Mierzejewska

Recenzja

Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się kolejna książka poświęcona zarządzaniu wiedzą. Autor prezentuje w niej syntezę dotychczasowego dorobku tej dziedziny, wybierając koncepcje i problemy, które weszły już do kanonu wiedzy o wiedzy. Autor prezentuje tę problematykę w szerszym kontekście, nie ograniczając się jedynie do wewnętrznej perspektywy organizacyjnej zarządzania wiedzą. Mówi w niej o nowym typie organizacji, wyłaniającym się na fali zmian społeczno-gospodarczych, definiujących tzw. gospodarkę opartą na wiedzy - o organizacji opartej na wiedzy.

Autor dzieli całą pozycję na trzy zasadnicze części poświęcone następującym zagadnieniom tematycznym:

  1. Organizacje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - w części tej prezentuje najistotniejsze zmiany definiujące gospodarkę opartą na wiedzy. Szczególną uwagę zwraca na charakterystykę organizacji uczącej się. Jest to o tyle wartościowe, że na polskim rynku liczba publikacji z tej dziedziny nie jest duża i na pewno brakuje pozycji, które na świecie uznane są za kanon wiedzy z tego zakresu. Ponadto, w tej części Autor prezentuje inne modele organizacyjne (m.in. organizacja sieciowa, wirtualna, ...), w których wiedza (jej przepływy, wykorzystanie itd.) odgrywa zasadniczą rolę;
  2. Zarządzanie wiedzą w organizacji - po krótkim zarysowaniu istoty zarządzania wiedzą i przedstawieniu różnorakich klasyfikacji wiedzy, Autor w swych rozważaniach szczególną uwagę zwraca na problematykę generowania wiedzy przez organizację. Wartymi zainteresowania są tu także - zebrane przez Autora - różne strategie zarządzania wiedzą prezentowane często pojedynczo w innych publikacjach (jak choćby M. Zacka czy G. von Krogha);
  3. Kapitał intelektualny i ludzie organizacji opartych na wiedzy - szczególnie wartym polecenia jest tu rozdział poświęcony nowej sylwetce pracownika - pracownika wiedzy, a zwłaszcza jego kompetencjom oraz jego nowej roli w organizacji. Autor w syntetyczny sposób przedstawia spektrum postaw tych nowych pracowników oraz stawianych przed nimi wymagań. Wprowadzeniem do tych rozważań o istocie i specyfice kapitału ludzkiego w organizacjach wiedzy jest prezentacja wybranych, najbardziej rozpowszechnionych w literaturze i praktyce koncepcji kapitału intelektualnego (Czytelnik znajdzie tu m.in. Nawigator Skandii czy model Celemi).

W tych szeroko zakrojonych rozważaniach Autor realizuje takie cele badawcze, jak:

  • charakterystyka cech nowych warunków otoczenia przełomu XX i XXI wieku,
  • rozpoznanie, usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych koncepcji organizacji dostosowanych do działania w nowych warunkach,
  • wskazanie potencjalnych dalszych kierunków rozwoju organizacji opartych na wiedzy,
  • rozpoznanie zasadniczych kierunków kształtowania się koncepcji zarządzania wiedzą,
  • wskazanie pożądanych kompetencji pracowników organizacji opartych na wiedzy i uczestniczących w procesach związanych z wiedzą.
Książka ta skierowana jest z pewnością do naukowców oraz innych osób zainteresowanych koncepcjami i podejściami definiującymi funkcjonowanie organizacji charakterystycznych dla gospodarki wiedzy. Próżno jednak szukać w tej rozprawie naukowej wiedzy praktycznej - tak potrzebnej pragmatycznie nastawionym menedżerom i specjalistom.

INFORMACJE O AUTORZE

BEATA MIERZEJEWSKA
Autorka jest asystentem w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Jest współautorką pierwszych ogólnopolskich badań nad zarządzaniem wiedzą: "Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach: problemy teoretyczne i studia przypadków", współpracowała także przy badaniach "Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw w latach 1989 - 2000". Jest również członkiem pan-europejskiego zespołu Knowledge Angels Network of Excellence powołanego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badań i wypracowania standardów z zakresu zarządzania wiedzą. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla menedżerów "Zarządzanie wiedzą - strategie sukcesu" oraz inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań praktyków zarządzania wiedzą - "Roundtable of Knowledge Champions".