AAA

E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia

Zaproszenie na konferencję

Anna Maciejewicz, Mariola Cieszyńska

Zaproszenie na konferencję

Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną [...] opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.

(Masuda Yoneji, Computopia)

W raporcie (opracowanym na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) dotyczącym szkolnictwa wyższego, sporządzonym pod redakcją M. Dutkowskiego w 2001 roku, podkreślono, że najważniejszym kapitałem współczesnego świata jest wiedza. Młodzi ludzie zaczęli zauważać coraz wyraźniejszy związek pomiędzy wiedzą a awansem społecznym. Szczególnie w ostatnim czasie wzrosły ambicje edukacyjne społeczeństwa polskiego, co doprowadziło do wzrostu popytu na wyższe wykształcenie. Taka zmiana preferencji stworzyła potrzebę inwestowania w szkolnictwo wyższe oraz przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych. Wiele korzyści w tym zakresie może przynieść wykorzystanie nowoczesnych technologii, przede wszystkim sieci informatycznych. Internet daje możliwość wdrażania interaktywnego sposobu kształcenia, tworząc związki i grupy międzyludzkie nie mniej silne niż te, które powstają w murach uczelni.

Patricia Wallace, w swojej książce Psychologia Internetu pisze: Czytając o "cyfrowym obywatelu, globalnym wieśniaku, sieciowym pokoleniu" czy "superpodłączeniu do sieci", łatwo można dojść do przekonania, że użytkownicy Internetu sami tworzą zwartą grupę. W edukacji można wykorzystać nowo powstałe zjawisko jakim jest możliwość tworzenia "virtual reality".

Jon Katz, współpracownik magazynu "Wire", podsumowując wyniki sondażu, w którym respondenci zostali uszeregowani pod względem swojego stopnia "podłączenia" do sieciowego świata wykazał, że istnieje odrębna grupa Obywateli Cyfrowych, czyli ludzi dobrze poinformowanych, otwartych, zaangażowanych, ceniących sobie wolność, dumnych ze swojej kultury i oddanych sprawie wolnego społeczeństwa, które tę kulturę stworzyło.

Howard Rheingold, autor The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier utrzymuje, że narodził się nowy rodzaj społeczności, skupiającej użytkowników sieci, których łączą wspólne wartości i zainteresowania, a także więzi wsparcia i przyjaźni, rozciągające się na kontakty w prawdziwym życiu.

Warto wykorzystać te aspekty w kształceniu studentów, podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a także wspomagać tradycyjne nauczanie nowymi technologiami, tworzyć nowe kursy, realizować szkolenia. Wszak, czy chcemy, czy nie, jesteśmy już cząstką tej globalnej społeczności.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie e-edukacją - zarówno wśród uczelni zainteresowanych stworzeniem możliwości nauczania przez internet dla studentów, jak i w środowisku biznesowym w zakresie szkoleń pracowników - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2006 roku.

Problematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania e-learningu w ekonomicznym szkolnictwie wyższym i środowisku biznesowym oraz metodyką kształcenia na odległość, technologiami i aplikacjami wspierającymi proces kształcenia zdalnego.

W ramach sesji plenarnych przewidziane są wystąpienia przedstawicieli europejskich uczelni wyższych oraz specjalistów, którzy na co dzień zajmują się problematyką e-learningu. Prezentacje podczas sesji plenarnych będą miały na celu zaprezentowanie filozofii edukacji online, a w szczególności zasad tworzenia atrakcyjnego i skutecznego szkolenia e-learningowego, zastosowania rozwiązań i narzędzi pozwalających na uzyskanie wysokiej efektywności szkoleń, przedstawienie przydatności platformy e-learning i metod kształcenia na studiach dziennych i zaocznych oraz międzynarodowej współorganizacji klas e-learningowych.

Ponadto, mając na uwadze możliwości realizowania międzynarodowych projektów związanych z kształceniem na odległość, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z inicjatywami e-learningowymi, finansowanymi ze środków unijnych programu Leonardo da Vinci, EFS i Sokrates. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacją projektów będą przedstawione z punktu widzenia instytucji akademickich oraz reprezentantów praktyki biznesowej.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku we współpracy z europejskimi uczelniami wyższymi oraz przedstawicielami środowiska biznesowego, również uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach projektu Leonardo da Vinci1 . Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na niski stopień powiązań istniejących miedzy praktyką biznesową, a programem nauczania uczelni wyższych. Celem dwuletniego projektu jest stworzenie modułów kursów z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości umożliwiających nauczanie na odległość. Przedstawione zostaną wnioski z realizacji projektu, w tym wyniki badań oczekiwań wobec kwalifikacji pracowników, analiza zapotrzebowania na kursy e-learning2 w sektorze finansów i bankowości oraz MŚP, a także wypracowana metodologia i gotowe moduły e-learning przygotowane na podstawie analizy przeprowadzonych badań.

Organizatorzy planują również sesję warsztatową, na której przewidziano prezentację procesu tworzenia treści e-learningowych i pracy w oparciu o nie. Podczas sesji można będzie poznać mechanizmy tworzenia kursów, stosowanych rozwiązań multimedialnych oraz ćwiczeń interaktywnych.

Na podstawie analizy zapotrzebowania na kursy e-learning w instytucjach finansowych i MŚP3 można stwierdzić, że większość przedsiębiorstw zgadza się z opinią, że e-learning może poprawić kształcenie pracowników. Jednocześnie jednak obserwuje się duże poczucie niepewności co do skuteczności e-learningu w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym.

Większość przedsiębiorstw wyraża chęć przyznania pracownikom nieco wolnego czasu na szkolenia e-learningowe, choć niektóre z nich wykazały sprzeciw, aby udzielić wsparcia finansowego bezpośrednio pracownikom, ze względu na koszty (ponad połowa badanych uzależnia zgodę na udział pracowników w tego typu szkoleniach od ich kosztu). W przypadku pytania na ile jest prawdopodobne, że w nadchodzących latach firma przystąpi do kursu e-learning, dwie trzecie wszystkich respondentów odpowiedziało, że jest to bardzo lub całkiem prawdopodobne. Duża część respondentów ze wszystkich sektorów preferuje przekaz treści e-learningowych wzbogacony o multimedia.

Analizując wyniki badań, należy zwrócić uwagę na to, że, niestety, wiedza i doświadczenia z zakresu e-learningu wśród znacznej liczby firm są ciągle na niewielkim poziomie.

Warto się zatem zastanowić, co można zrobić, aby tę sytuację zmienić? Jakie są perspektywy wykorzystania e-learningu w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz środowisku biznesowym?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, organizatorzy konferencji pragną umożliwić uczestnikom podzielenie się sugestiami dotyczącymi zakresu, treści kursów e-learningowych oraz wiedzą i doświadczeniami związanymi z wdrażaniem systemu kształcenia na odległość.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

2 Ankiety opracowano dla potrzeb trzech docelowych sektorów: bankowości, finansów i rachunkowości w MŚP. Każdy rodzaj ankiety zawierał dwa działy. Pytania w dziale A sformułowano tak, aby ustalić zasadnicze informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz ogólne i zawodowe kwalifikacje, jak również potrzeby szkoleniowe potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa. Dział B służył do zbadania przedsiębiorstwa pod względem znajomości bieżących tematów i zagadnień e-learning oraz uzyskania opinii o planach dotyczących e-learningu w obrębie organizacji. Wszystkie szczegóły analizy można uzyskać od partnerów projektu DILBAC (Distance Learning of Banking and Accounting).

3 Źródło: Na podstawie wyników badań ankietowych w projekcie DILBAC.