AAA

Konsorcjum e-learning lubelskich uczelni

- podstawowe założenia

Andrzej Wodecki

Uczelnie lubelskie rozpoczęły współpracę w ramach e-learningu

We wrześniu 2005 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizował bardzo interesującą konferencję poświęconą zagadnieniom e-learning. Była ona okazją do spotkania przedstawicieli Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, KUL, Politechniki Lubelskiej i UMCS oraz ciekawej rozmowy na temat potencjalnej współpracy w zakresie e-edukacji.

W rezultacie kilku kolejnych spotkań zrodziła się idea połączenia kompetencji wspomnianych wyżej Uczelni i zawiązania konsorcjum w celu opracowywania i realizacji projektów z zakresu szeroko rozumianego wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji.

Do realizacji udanego przedsięwzięcia e-learning niezbędne są kompetencje merytoryczne (treści oraz aktywności online), metodyczne (jak uczyć online) oraz technologiczne (platforma internetowa, produkcja multimediów itp.). Każda z Uczelni posiada część z nich - połączenie sił gwarantuje efekt synergii i rezultaty trudne do osiągnięcia samodzielnie1.

Kolejnym powodem do współpracy jest możliwość zmniejszenia kosztów obsługi informatycznej w sytuacji, gdyby Uczelnie zdecydowały się na wdrożenie np. wspólnej platformy zdalnego nauczania. Projekt taki umożliwi ponadto współdzielenie wybranych zasobów dydaktycznych uczestniczących w projekcie Partnerów z jednoczesnym zagwarantowaniem niezależnej administracji obszarami dedykowanymi dla każdej Uczelni z osobna.

Istnieje wiele możliwości współpracy, jednocześnie pojawia się szansa sfinansowania części z nich np. z Funduszy Strukturalnych. Wykreowanie Konsorcjum jako organizacji zrzeszającej renomowane lubelskie Uczelnie niewątpliwie zwiększy szanse ich akceptacji oraz późniejszej realizacji. Warto podkreślić, że dotyczy to również projektów realizowanych w ramach wspólnoty UE. Zarówno Społeczeństwo Informacyjne, jak i tworzenie sieci współpracy są priorytetami UE. W efekcie wspólne aplikowanie o granty z tego zakresu wzmocni jakość i wiarygodność projektów.

Mamy nadzieję, że wypracowana wspólnie koncepcja spotka się z pozytywnym odbiorem środowisk akademickich i samorządowych, a efekty działania Konsorcjum przyniosą wymierne korzyści zarówno naszemu Regionowi, jak i poszczególnym Partnerom.