AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Justyna Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Utrzymywanie i rozwój prawidłowych relacji z nabywcami i dostawcami, a także kształtowanie portfela najcenniejszych partnerów jest zadaniem każdej instytucji. Nowa gospodarka coraz częściej kreuje powiązania sieciowe, co sprawia, że rola więzi partnerskich na rynku przedsiębiorstw rośnie. Zagadnienia zarządzania partnerstwem omawia szczegółowo publikacja Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw Justyny Światowiec. Autorka rozpoczyna od zdefiniowania współczesnego partnerstwa i analizy zmiany relacji między firmami z antagonistycznych na partnerskie. W kolejnych rozdziałach omawia zachowania nabywców na rynku przedsiębiorstw oraz politykę zaopatrzenia, z uwzględnieniem relacji między firmą a dostawcami, a także prezentuje ewolucję więzi między dostawcą a nabywcą. Ciekawą lekturą będzie z pewnością dla czytelników charakterystyka długookresowej orientacji w relacjach partnerskich, w tym szczególnie kwestie zachowań relacyjnych oraz zaufania.

Publikacja, przeznaczona dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych oraz praktyków, dostępna jest w księgarni internetowej PWE www.pwe.com.pl.

Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. Kazimierz Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005

Przedmiotem opracowania jest integralne spojrzenie na człowieka i czyn przedsiębiorczy, przy założeniu, że człowiek jest przedsiębiorcą w wymiarze całości swego bytu osobowego i nie można go definiować jako przedsiębiorcę ze strony jedynie wybranej dziedziny (ekonomii, antropologii, socjologii czy psychologii). Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza poświęcona jest przesłankom przedsiębiorczości, w tym m.in. uwarunkowaniom jej rozwoju, działaniom ekologicznym, innowacjom czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Druga część omawia przejawy przedsiębiorczości w postaci np. agroturystyki na wsi czy produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Część trzecia prezentuje antropologiczno-aksjologiczne aspekty przedsiębiorczości, charakteryzując zasoby wiedzę i innowacyjność, wartości religijne i moralne oraz inteligencję emocjonalną.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością.


Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. Andrzej Szuwarzyński oraz Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, red. Krzysztof Leja, Andrzej Szuwarzyński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005

Niesłabnące zainteresowanie tematyką zarządzania wiedzą sprawia, że na rynku wydawniczym pojawiają się wciąż nowe publikacje poświęcone tej dziedzinie. Wśród dostępnych książek warto zwrócić szczególną uwagę na drugie wydanie pozycji Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy oraz Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych pod redakcją naukową Krzysztofa Lei i Andrzeja Szuwarzyńskiego, które zostały opublikowane przez Politechnikę Gdańską (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną).

Pierwsza z nich, Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy omawia m.in. zagadnienie kapitału intelektualnego, zwracając uwagę na trudności towarzyszące jego pomiarowi, a wynikające z niedoskonałości współczesnych metod pomiarowych. W publikacji zdefiniowano również nową grupę społeczną jaką są pracownicy wiedzy oraz metody zarządzania tymi pracownikami. Tematyka knowledge management jest również dyskutowana w kontekście doskonalenia jakości organizacji, jako narzędzie sprzyjające rozwoju instytucji uczącej się. Autorzy wzbogacili książkę o dwa przykłady: zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu wiedzą oraz zestawienia KM z outsourcingiem.

Druga pozycja przybliża Czytelnikowi zagadnienia zarządzania wiedzą w aspekcie instytucji niekomercyjnych: uczelni wyższych, administracji i organizacji pozarządowych. Szczególną misję mają tu do spełnienia uniwersytety, które z jednej strony powinny kształtować kapitał intelektualny i wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego, a z drugiej - doskonalić jakość procesu kształcenia i rozwijać własne zasoby. Podobnie jednostki administracji publicznej, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, muszą dbać o ciągły rozwój kapitału ludzkiego oraz adaptację nowych technologii. Autorzy podejmują również problematykę zarządzania wiedzą w organizacjach pozarządowych, enumerując korzyści, przeszkody i straty wynikające z zastosowania, lub nie, technik KM w tych instytucjach.

Andrzej H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006

Książka Andrzeja H. Jasińskiego Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji jest prezentacją zmian, jakie zaszły w obszarze procesów innowacji i transferu techniki w Polsce w latach 1989-2003. Autor analizuje okres transformacji polskiej gospodarki oraz przebudowy systemowej i sprawdza, czy był on zbieżny z procesem transformacji technologicznej. Zagadnienia innowacji są omówione przez pryzmat nauki (B+R), przemysłu (w szerokim rozumieniu) oraz rządu (państwa). Interesująca wydaje się analiza głównych barier transferu techniki oraz propozycje sposobów ich usuwania. Ciekawym dodatkiem jest opis studiów przypadków siedmiu firm polskich.

Publikacja przeznaczona jest dla osób interesujących się problematyką zarządzania i ekonomiki innowacji w kraju i na świecie. Jest dostępna na stronie internetowej wydawcy: http://www.difin.pl.


Włodzimierz Szpringer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa 2005

Szybki rozwój handlu elektronicznego stanowi wyzwanie nie tylko dla informatyków i ekonomistów. Wiele jego aspektów dotyczy bowiem również regulacji prawnych, których dostosowanie do potrzeb rynku e-commerce jest niebywale trudne i w wielu przypadkach mocno spóźnione. Książka Włodzimierza Szpringera Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu omawia dogłębnie wszystkie kwestie związane z handlem elektronicznym i jest źródłem wielu ciekawych informacji dla osób zainteresowanych tym zagadnieniem.

Autor charakteryzuje e-commerce, zajmuje się kwestią domen i linków, omawia zagadnienie pozycjonowania oraz formy prowadzenia przedsiębiorstwa w internecie (np. model e-sklepu, aukcji, platform handlowych itd.). Kolejne rozdziały poświęcone są tak istotnym kwestiom, jak: podpis elektroniczny, ochrona prywatności w sieci, prawa autorskie w środowisku cyfrowym czy prawo konkurencji. Nie zabrakło również odniesień do zagadnień bezpieczeństwa i open source.

Książka dostępna jest na stronie wydawcy: http://www.difin.pl.

Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, red. Celina M. Olszak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004

Publikacja przygotowana pod redakcją Celiny M. Olszak jest bardzo ciekawym opracowaniem porządkującym i w przystępny sposób opisującym podstawowe zagadnienia z zakresu e-biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki handlu elektronicznego.

Książka, która może stanowić podręcznik akademicki dla studentów uczęszczających na zajęcia dotyczące e-biznesu, omawia następujące zagadnienia z tego zakresu: cele i założenia systemów e-commerce; typy i modele handlu elektronicznego; marketing sieciowy; systemy zarządzania relacjami z klientami; systemy zarządzania łańcuchem dostaw; bankowość elektroniczna; projektowanie serwisów internetowych; technologie i narzędzia informatyczne w budowie systemów e-commerce; jakość oraz bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach e-commerce.

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni ekonomicznych różnych kierunków i specjalności oraz osób, które pragną zajmować stanowiska liderów i projektantów systemów e-commerce.

Franciszek (Frank) Krawiec, Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005

Zmieniające się otoczenie przedsiębiorstwa i konieczność konkurowania w nowej gospodarce wymuszają na firmach tworzenie nowych koncepcji marketingowych i relacji z klientami. Przewodnikiem i pomocą w kreowaniu nowych strategii i podejmowaniu decyzji w tym zakresie może być książka Franciszka (Franka) Krawca Marketing w firmie przyszłości. Autor wprowadza nas w zagadnienia przedsiębiorstwa przyszłości, omawiając m.in. jego strukturę i kierunki rozwoju oraz opisując procesy tworzenia oferty wartości. W dalszej części publikacji czytelnik znajdzie wnikliwą charakterystykę nowych rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków elektronicznych, a także nowych produktów. Książka prezentuje nowe koncepcje marketingu, w porównaniu do ich tradycyjnych odpowiedników, marketing wizji i marketing niszy, popierając teorię licznymi przykładami.

Publikacja będzie interesująca dla menedżerów zajmujących się zarządzaniem strategicznym i marketingiem, pracowników naukowych oraz studentów kierunku zarządzanie i marketing. Dostępna jest na stronie internetowej wydawcy: http://www.difin.pl.

Artur Olczak, Maciej Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006

Książka Artura Olczaka i Macieja Urbaniaka Marketing B2B w praktyce gospodarczej stanowi pogłębiony opis zagadnienia marketingu Business-to-Business, poparty licznymi przykładami z praktyki gospodarczej Polski i przedsiębiorstw zagranicznych. Omawia ona relacje z klientem (z naciskiem na koncepcję CRM), decyzje zakupu i sprzedaży oraz najnowsze tendencje na rynku B2B w sferze promocji, zarządzania produktem czy dystrybucją. Autorzy prezentują zagadnienie marki na rynku B2B oraz sposoby zarządzania polityką cenową. Ostatni rozdział zawiera studia przypadków - przykłady działań marketingowych firm na rynku B2B w Polsce.

Publikacja adresowana jest do studentów ekonomii oraz praktyków gospodarczych. Można ją zamówić w księgarni internetowej na stronie wydawcy: http://www.difin.pl.

Stefan Tokarski, Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006

Kierowanie ludźmi stanowi jedno z najtrudniejszych zadań współczesnych menedżerów. Odpowiednie motywowanie, zarządzanie konfliktami, a jednocześnie osiąganie założonych celów i rozwijanie organizacji za pomocą kreatywnego i zaangażowanego zespołu to z pewnością cel każdego kierownika. Pomocą w realizowaniu tych zadań będzie książka Stefana Tokarskiego Kierownik w organizacji. Prezentuje ona trzy poziomy zagadnień: analizę stanu obecnego, zarys idealnej sytuacji, a także propozycje ulepszania status quo w postaci gotowych do zastosowania rozwiązań. Publikacja omawia m.in. problemy doboru zawodowego, istotę szkoleń, osobowościowe uwarunkowania kierowania, kierowanie w stresie, charakterystykę efektywnego zespołu i rolę intuicji w zarządzaniu.

Ciekawym dodatkiem są wplecione w treść książki sentencje wybitnych filozofów i myślicieli, a praktycznym rozwiązaniem - pytania kontrolne kończące każdy z rozdziałów. Publikację wzbogacają również kwestionariusze, ankiety i przykłady badań.

Pozycję polecamy osobom zarządzającym ludźmi bądź przygotowującym się do tego zadania, a także wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Można ją zamówić w księgarni internetowej wydawcy: http://www.difin.pl.


Mariola Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

Spośród wielu interesujących pozycji wydawniczych Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego na szczególną uwagę zasługuje opracowanie pt. Szkolenia. Jak je prowadzić, by... Pomimo tego iż publikacja dostępna jest już od 2004 roku, to nadal pozostaje jedną z "najświeższych", rodzimych propozycji dotyczących zagadnienia szkoleń. O ile w języku angielskim można znaleźć wiele materiałów dotyczących szkoleń, to ciągle jest jeszcze bardzo mało publikacji polskojęzycznych z tego zakresu, dostępnych dla wszystkich i ukazujących ów obszar w polskich realiach. Fakt ten jest zadziwiający - zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że rynek szkoleniowy w Polsce jest dużym, ciągle rozwijającym się obszarem działań firm i instytucji realizujących szkolenia oraz samych trenerów. Tym niemniej wyżej przytoczona publikacja jest jedną z tych, które starają się dość skutecznie ową niszę wydawniczą wypełnić. Zawiera ona w dużej mierze zapis wskazówek, opracowanych przez autorkę na podstawie rozległych doświadczeń w zakresie realizacji szkoleń. Nie są to wnioski z szerokich badań, stąd we wstępie autorka zaznacza, iż spostrzeżenia zawarte w publikacji nie mają charakteru ogólnych zasad i dowiedzionych prawd, a także nie powinny być w taki sposób traktowane. Jednakże stanowią one próbę całościowego spojrzenia na zagadnienie, jakim są szkolenia.

Książka zawiera cztery rozdziały: Szkolenie jako wspomaganie procesu uczenia się; Etapy cyklu szkoleniowego; Metody prowadzenia zajęć; Uczenie się w grupie. Jest to bez wątpienia wartościowa i niezwykle przydatna pozycja, nie tylko dla osób zawodowo działających w branży szkoleniowej, ale także tych zainteresowanych tematyką szkoleń, które chciałyby wzbogacić, zgłębić oraz uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę. Kompleksowe ujęcie zagadnień z dziedziny szkoleń, a także zaprezentowanie ich w bardzo przystępnej formie z pewnością może zagwarantować duże zainteresowanie omawianą pozycją, zważywszy na fakt, iż ani badania, ani inne (a raczej ich brak) publikacje z tego zakresu "nie nadążają" za rosnącym na nie zapotrzebowaniem.

Katarzyna Lubryczyńska, Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa 2005

Najnowsza publikacja z serii "Biblioteka edukacji dorosłych" poświęcona jest problematyce kształcenia osób starszych w warszawskich placówkach oświatowych, tj. uniwersytetach trzeciego wieku. Autorka omawia miejsce uniwersytetów trzeciego wieku w starzejącym się społeczeństwie, dokonuje także opisu tego zjawiska społecznego. Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań zostały scharakteryzowane m.in. warszawskie uniwersytety trzeciego wieku, ich oferta edukacyjna i działalność organizacyjna wśród innych placówek edukacyjnych, a także współpraca z innymi ośrodkami. W wyniku analizy przeprowadzonych badań sondażowych zaprezentowane zostały prawidłowości związane z uczeniem się osób dorosłych w okresie późnej dorosłości oraz rola uniwersytetu trzeciego wieku w życiu słuchaczy tych placówek. Ciekawym uzupełnieniem poruszanej tematyki są zamieszczone w aneksie dokumenty słuchaczy uniwersytetów oraz mapa Warszawy wraz z adresami wszystkich UTW.

Pozycja ciekawa i aktualna, prezentująca wiele nowych rozważań dotyczących problematyki uniwersytetów trzeciego wieku oraz roli i wpływu edukacji na zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Zaprezentowana praca jest pozycją wartościową i wartą polecenia nie tylko czytelnikom zainteresowanym teoretycznym namysłem nad edukacją w okresie późnej dorosłości, ale także praktykom, działaczom społecznym placówek oświatowych kształcących oraz współpracującym z osobami w podeszłym wieku.