AAA

Elektroniczny Formularz Oceny
jako narzędzie usprawniające
pracę wykładowcy

- opis działania

Katarzyna Mikołajczyk

Opis działania

Elektroniczny Formularz Oceny1 - EFO - został stworzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w myśl idei pomocy nauczycielom w prowadzeniu tradycyjnych zajęć. Jest to bezpłatna aplikacja dostępna na stronie Fundacji (www.fundacja.edu.pl/efo). Cieszy się ona dość dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 210 aktywnych użytkowników.

Zasada działania opisywanej aplikacji zbliżona jest do sposobu funkcjonowania wirtualnego dziennika. Wykładowca może w uporządkowany sposób gromadzić informacje dotyczące wyników w nauce poszczególnych studentów oraz obiektywnie dokonywać ich oceny. EFO składa się z dziewięciu modułów:

  1. grupy dziekańskie;
  2. lista studentów w grupie;
  3. obecność na zajęciach;
  4. aktywność na zajęciach;
  5. kolokwia cząstkowe;
  6. kolokwium zaliczeniowe;
  7. rozliczenie studentów;
  8. kolokwium poprawkowe;
  9. parametry.

W zakresie dwóch pierwszych modułów wykładowca tworzy grupy studenckie, wpisując w wymagane pola numer grupy, rok akademicki, semestr, godzinę oraz miejsce zajęć. Tworząc listę obecności, nauczyciel powinien wprowadzić dane studentów ze wszystkich grup przez niego prowadzonych, a następnie przypisać studenta do konkretnej grupy poprzez zaznaczenie jego "checkboxu". W modułach od 3. do 8. ocenie zostaje poddana praca studenta na zajęciach, w oparciu o wielkości parametrów ustalonych w module 9. (mogą być nimi np. progi punktacji). Działania podejmowane w module obecność na zajęciach należy rozpocząć od zdeklarowania daty planowanych zajęć. Nauczyciel ma możliwość przyznawania studentowi punktów za obecność, np. według następujących zasad: 0 - nieusprawiedliwiona nieobecność, 0,5 - usprawiedliwiona nieobecność, 1 - obecność na zajęciach.

Aktywność studenta na zajęciach także może być punktowana. W tym celu wykładowca powinien klikając na konkretną datę, wybrać przycisk "aktywność na zajęciach" i każdemu ze studentów przyznać bezwzględnie określoną liczbę punktów, które następnie są sumowane i kalkulowane w kolumnie "punkty". W ten sposób wykładowca otrzymuje sumę punktów za aktywność uzyskaną, przez każdego ze studentów na wszystkich zajęciach. Moduł kolokwia cząstkowe pozwala na zapisywanie informacji o wynikach, jakie osiągnęły osoby piszące dany sprawdzian. Uprzednio należy zdeklarować daty planowanych kolokwiów cząstkowych, określając jednocześnie planowaną liczbę zestawów arkuszy testowych dla każdego z nich. Kolejnym krokiem jest określenie szablonów poprawnych odpowiedzi dla każdego z zestawów i dla każdego z kolokwiów cząstkowych. Wprowadzanie odpowiedzi udzielonych przez studentów należy poprzedzić zaznaczeniem obecności i przydzieleniem każdemu ze studentów numeru zestawu.

Ostateczny wynik jest sumą liczb punktów otrzymanych z kolokwiów cząstkowych. W przypadku kolokwium zaliczeniowego działania podejmowane przez wykładowcę będą analogiczne do działań wykonywanych w module 5. (z tą różnicą, że kolokwium zaliczeniowe jest tylko jedno). Osoby, które nie uczestniczyły w kolokwium zaliczeniowym lub nie zaliczyły go, zostaną wpisane przez system do protokołu kolokwium poprawkowego. Punkty uzyskane przez studenta z kolokwium poprawkowego nadpisują te, które uzyskał on z kolokwium zaliczeniowego i są wliczone do ogólnej sumy punktów. Student otrzymuje punkty za: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe. Punkty te są sumowane w module 7. Na podstawie kryteriów ustalonych przez wykładowcę w module parametry, system proponuje ocenę ostateczną.

Nauczyciel ma oczywiście możliwość zmiany oceny zaproponowanej przez system poprzez użycie przycisku "edytuj". Osoby, które otrzymają negatywną ocenę ostateczną są automatycznie umieszczane przez system w protokole kolokwium poprawkowego. Wykładowca może także sam zdecydować o liście studentów, którzy mają uczestniczyć w kolokwium poprawkowym. Również samodzielnie nauczyciel określa parametry oceny pracy studenta w module 9., w którym umieszczonych jest sześć tabel. Pierwsza tabela (liczba punktów) służy do zliczania możliwej do otrzymania liczby punktów, za każde z czterech kryteriów oceny pracy studenta. Na maksymalną łączną liczbę punktów, na podstawie której studentowi wystawiana jest ocena końcowa, składają się maksymalne liczby punktów z trzech kryteriów: obecności, kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium zaliczeniowego.

Punkty za aktywność są doliczane jako dodatkowe. W drugiej tabeli (wagi punktów) wykładowca ustala udział maksymalnej liczby punktów, z każdego z kryteriów, w łącznej maksymalnej liczbie punktów. Suma wag z trzech kryteriów, których punkty tworzą maksymalną łączną liczbę punktów, musi być równa 1. Trzecia tabela służy wyznaczeniu przez system w oparciu o wprowadzone wagi tzw. wagowych mnożników punktów. Przemnożenie maksymalnych liczb punktów za poszczególne kryteria przez odpowiedni mnożnik zmienia łączną liczbę punktów tak, by zachowane zostały preferencje wykładowcy, określone w drugiej tabeli. Maksymalna łączna liczba punktów nie ulega zmianie. Przez odpowiednie mnożniki przemnażane są również otrzymane przez studentów punkty za poszczególne kryteria oceny.

Kolejna tabela prezentuje wyniki (maksymalne ważone liczby punktów za każde z kryteriów oceny) przemnożenia każdej, z maksymalnych liczb punktów, za każde z kryteriów, przez odpowiedni mnożnik. Wykładowca ma również możliwość (w 5. tabeli) ustalenia wymaganej przez siebie minimalnej liczby punktów za poszczególne kryteria oceny. Niespełnienie przez studenta wymaganego minimum, np. za obecności na zajęciach skutkuje zerową liczbą punktów za obecności. Innym przykładem może być nieotrzymanie przez studenta wymaganego minimum punktów za kolokwium zaliczeniowe - także oznacza ocenę niedostateczną. Nie ma skutków niespełnienia wymaganego minimum z kolokwiów cząstkowych (jego wartość powinna pozostać równa "0"). W szóstej tabeli (progi punktacji) - na podstawie określonych przez wykładowcę wag punktów oraz wymaganych minimalnych liczb punktów za poszczególne kryteria oceny - system wyznacza próg zaliczenia, tj. minimalną efektywność wymaganą do otrzymania oceny pozytywnej. Kolejne progi wykładowca wyznacza arbitralnie.

To nieskomplikowane, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród wykładowców i zarazem łatwe w użyciu narzędzie, jakim jest EFO, pozwala w obiektywny sposób dokonywać oceny postępów w nauce, czynionych przez studentów, ale także uporządkowuje pracę wykładowcy. Wystarczy jedynie, by wykładowca skrupulatnie wypełnił formularz danymi, a system pomoże w sprawnym kontrolowaniu wyników osiąganych przez uczniów oraz z niewielką pomocą wykładowcy, dokona oceny ich pracy.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Elektronicznego Formularza Oceny.