AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Anna Winch, Sławomir Winch, Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2005

Publikacja Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura Anny i Sławomira Winch poświęcona jest zagadnieniom negocjacji prezentowanym z trzech punktów widzenia: jednostki, organizacji oraz kultury rozumianej jako system norm i wartości. Omówiono w niej wiele strategii negocjacyjnych, a także technik sprzedaży wykorzystywanych podczas negocjacji. W książce opisane zostało również zagadnienie perswazji oraz wyniki badań nad technikami perswazyjnymi. Autorzy w interesujący sposób rozprawiają się z kilkoma mitami funkcjonującymi w dziedzinie negocjacji, a także podejmują kwestię prezentacji wyników badań dotyczących różnic kulturowych, co ma szczególne zastosowanie podczas negocjacji międzynarodowych. Rozważania są poparte licznymi przykładami.

Książka adresowana jest do osób uczestniczących w negocjacjach oraz zainteresowanych interpretacją przebiegu procesu negocjacyjnego.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej wydawcy: http://www.difin.pl.

Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing. Problemy, badania, rozwiązania, red. Tadeusz Stalewski, Difin, Warszawa 2005

Zarządzanie i marketing jest od kilku lat jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Masowość kształcenia w tej dziedzinie i ogromna liczba absolwentów sprawiają, że coraz częściej stawia się pytanie o jakość kształcenia na tym kierunku. Zagadnieniom tym jest poświęcona również publikacja Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing. Problemy, badania, rozwiązania pod redakcją Tadeusza Stalewskiego.

W pierwszej części książki zawarte zostały refleksje teoretyczne dotyczące takich kwestii, jak: warunki akredytacji, edukacja menedżerska w innych krajach, traktowanie studenta jak klienta, współpraca między uczelniami polskimi i zagranicznymi czy propozycje studiów dwustopniowych. Część druga oparta jest na wynikach badań opinii studentów na temat jakości kształcenia i organizacji studiów. Autorzy artykułów odnoszą się do wspomnianych wyników i interpretują je prezentując własne propozycje udoskonalenia jakości kształcenia.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może ona zainteresować zarówno osoby zajmujące się jakością kształcenia, jak i władze wydziałów zarządzania, a także studentów i absolwentów kierunku zarządzanie i marketing.

Książka dostępna jest na stronie internetowej wydawcy: http://www.difin.pl.

Elżbieta Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Mikroekonomia Elżbiety Czarny to podręcznik akademicki przeznaczony głównie dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów biznesu oraz innych osób chcących zgłębiać tajniki mikroekonomii.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów omawiających szczegółowo takie zagadnienia, jak: teoria postępowania konsumenta i producenta, rynek doskonale konkurencyjny, równowaga ogólna, rynek monopolistyczny i oligopolistyczny, rynki czynników produkcji, ryzyko i niepewność, zawodność rynku oraz mikroekonomia gospodarki otwartej. Zaletą publikacji jest jej czytelny układ i wzbogacenie poszczególnych rozdziałów o słowniczki pojęć oraz praktyczne przykłady.

Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej PWE www.pwe.com.pl.

System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, red. Adam Nowicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Skuteczne prowadzenie biznesu wymaga dostępu do najbardziej aktualnych i istotnych danych. Szczególnie istotne są one dla działów marketingu planujących strategie rynkowe. Jak jednak wyłowić wartościowe fakty z całej masy informacji, które pozyskujemy z mediów, internetu, badań czy doświadczeń? Pomocą może służyć odpowiednio wspomagany technologicznie system informacyjny marketingu (SIM). Publikacja System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, pod redakcją Adama Nowickiego, pomaga zrozumieć proces modelowania SIM, a więc doskonalenia go i dostosowywania do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

W pierwszej części autorzy prezentują system informacyjny marketingu jako przedmiot modelowania, omawiając m.in. takie zagadnienia, jak: istota, struktura czy ocena efektywności SIM. Część druga poświęcona jest modelowaniu systemu. Zawiera ona opis procesu modelowania SIM oraz procesów biznesowych marketingu, a także zasady budowania modelu SIM według podejścia strukturalnego i obiektowego. Trzecia część publikacji to przykłady rozwiązań praktycznych - CASE, CRM oraz Marketing Intelligence.

Książka będzie z pewnością interesująca zarówno dla kadry kierowniczej działów marketingu zajmującej się nowoczesnymi systemami informacyjnymi, jak i dla studentów marketingu i zarządzania.

Dostępna jest w księgarniach, których wykaz znajduje się na stronie wydawcy: www.pwe.com.pl.

Marek Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Publikacja Systemy promocji przedsiębiorstw autorstwa Marka Drzazgi poświęcona jest zagadnieniom promocji przedsiębiorstwa, rozumianej jako system tworzony na potrzeby komunikowania się z otoczeniem rynkowym. Autor omawia istotę i strukturę tego systemu, a także, ogólniej, uwarunkowania całego procesu komunikacji marketingowej. W książce opisano naturę działań promocyjnych: mechanizmów funkcjonowania reklamy, sprzedaży osobistej, promocji uzupełniającej, PR i promocji w nowych mediach. Końcowe rozważania dotyczą oceny rezultatów działań promocyjnych - ich skuteczności i efektywności.

Książkę polecamy szczególnie osobom zajmującym się promocją produktów i firm, a także studentom uczelni ekonomicznych.

Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej PWE www.pwe.com.pl.


Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005

Trudno podważać istotność odpowiednio przeprowadzonej analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - ocena kondycji finansowej firmy jest niezbędna dla podejmowania decyzji strategicznych przez jej interesariuszy. Z tego powodu publikacje dotyczące sposobów przeprowadzania analiz przedsiębiorstw cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Książka Grzegorza Gołębiowskiego i Agnieszki Tłaczały wyróżnia się wśród innych pozycji z tego zakresu dzięki ujęciu tematu od strony praktycznej - jest bogata w przykłady, komentarze i interpretacje.

Publikacja będzie interesująca nie tylko dla osób uczących się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstw, lecz także dla finansistów, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę i zapoznać się ze wskazówkami autorów.

Książka dostępna jest na stronie internetowej wydawcy: www.difin.pl.


Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. Kazimierz Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Zarządzanie wiedzą (KM) stanowi obecnie jedną z najbardziej interesujących dziedzin zarządzania, inspirując praktyków i teoretyków do tworzenia kolejnych opracowań opisujących zasady i metody, którymi powinni kierować się menedżerowie wdrażając projekty z zakresu KM w swoich przedsiębiorstwach.

Publikacja Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie pod redakcją Kazimierza Perechudy w syntetyczny sposób przedstawia różne zagadnienia zarządzania wiedzą, takie jak: istota i definicja KM, zachodnie i wschodnie podejście do implementacji wiedzy w przedsiębiorstwie, twarde i miękkie metody kreowania wiedzy, czy specyfika tworzenia wiedzy menedżerskiej w korporacjach i małych firmach. Dzięki kompleksowemu ujęciu tematu, może być ona traktowana jak kompendium wiedzy i swego rodzaju przewodnik po tej wciąż nowej kategorii w obszarze organizacji i zarządzania.

Książka adresowana jest do menedżerów i konsultingowców, a także kadry dydaktycznej i studentów uczelni ekonomicznych.

Dostępna jest na stronie internetowej wydawcy: www.pwn.pl.

Anna Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005

Publikacja W stronę kwalitologii zasobów ludzkich Anny Lipki odnosi się do niebywale istotnego zagadnienia jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Prezentuje ona ogólną hipotezę stwierdzającą, iż obecny stan rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania jakością pozwala na wzajemny transfer zarówno osiągnięć teoretycznych, jak i najlepszych rozwiązań praktycznych.

Po określeniu miejsca i znaczenia omawianej problematyki w badaniach ekonomicznych i praktyce gospodarczej (rozdział pierwszy), autorka skupia się m.in. na zidentyfikowaniu cech cząstkowych jakości zasobów ludzkich oraz kwestii ich ochrony. W kolejnym rozdziale proponuje zastosowanie do analizy dynamiki jakości zasobów ludzkich łańcucha wartości, omawia zagadnienie luki jakościowej i analizuje problem zaufania w organizacji, a także zmian lojalności pracowników. Rozdział czwarty poświęcony jest instrumentom kształtowania jakości zasobów ludzkich, w tym: motywowaniu, kształtowaniu kreatywności i przedsiębiorczości, a także zarządzaniu wiedzą.

Książka będzie z pewnością interesująca dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, rekrutacją i selekcją kadr, a także zarządzaniem jakością.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawcy: www.difin.pl.


Jerzy Skrzypek, Ewa Pilar, Biznes Plan, Poltext, Warszawa 2005

Nowe wydanie publikacji Biznes Plan autorstwa Jerzego Skrzypka i Ewy Pilar jest rozszerzone o najbardziej aktualne zagadnienia obecnej sytuacji gospodarczej, w tym szczególnie szybki rozwój internetu oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, a w rezultacie możliwość finansowania projektów z funduszy strukturalnych UE.

Autorzy rozpoczynają od zdefiniowania planowania i biznesplanu, rozważają istnienie jednej, uniwersalnej procedury biznesplanu powołując się na różne jej formy, aby następnie wskazać na strukturę, która zgodna jest z najlepszymi wzorcami. Omawiają oni również opracowanie planu finansowego oraz analiz koniecznych przy tworzeniu planów działań. Poruszane zagadnienia wsparte są zanalizowaniem konkretnego przykładu.

Wartościowym dodatkiem do książki jest płyta CD zawierająca aplikacje do wykonania podstawowych obliczeń i analiz, testy, przykłady biznesplanów oraz program pomagający przygotować plan finansowy przedsięwzięcia, a także wiele innych materiałów.

Książka będzie inspirująca dla osób zajmujących się na co dzień planowaniem działań i projektów oraz restrukturyzacją, a także dla studentów zainteresowanych tą tematyką.

Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa: www.poltext.com.pl.

Richard Barker, CASE*METHOD. Modelowanie związków encji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005 (wydanie 2)

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne przygotowało kolejne wydanie klasycznej książki z dziedziny projektowania systemów informacyjnych: CASE*METHOD. Modelowanie związków encji. Projektowanie systemów informacyjnych leży na pograniczu dwóch dziedzin: zarządzania i informatyki. Stanowi ono wyzwanie zarówno dla osób tworzących systemy informatyczne, jak i dla menedżerów zarządzających firmą. Brak zrozumienia przez informatyków procesów zachodzących wewnątrz firmy z jednej strony oraz niewiedza menedżerów na temat możliwości i ograniczeń systemów informacyjnych z drugiej skutkują projektowaniem nieefektywnych lub po prostu złych i bezużytecznych systemów.

Dlatego tak ważne są podręczniki pokazujące, jak prawidłowo projektować i wdrażać systemy informacyjne, aby osiągnąć zamierzone efekty.

Autor książki przedstawia metodę modelowania związków encji, która służy do badania i definiowania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz tłumaczy, jak modelowanie związków encji może być wsparte narzędziami CASE. Ważnym atutem książki jest ilustrowanie rozważań teoretycznych przykładami praktycznymi wykorzystania omawianych zagadnień oraz zamieszczony na końcu książki słownik obejmujący wszystkie ważniejsze pojęcia.

Książka przeznaczona jest dla osób projektujących systemy informacyjne. Polecana jest ona również jako podręcznik dla studentów kierunków związanych z projektowaniem

zintegrowanych systemów informacyjnych. Książka dostępna na stronach wydawcy: www.sklep.wnt.nor.pl


Wiltrud Gieseke, Karin Opelt, Helga Stock, Inga Börjesson, Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech. Studium przypadku: Berlin/Brandenburgia, tłum. Hanna Solarczyk-Szwec, Tadeusz Szwec, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa - Płock 2005

Kolejny tom prezentujący rezultaty badań empirycznych, przeprowadzonych przez naukowców z Polski i Niemiec, dotyczących edukacji kulturalnej dorosłych w ramach projektu realizowanego od 2001 roku przez zespoły badawcze z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech to studium przypadku obejmujące swoim zasięgiem teren Berlina i Brandenburgii, którego jednym z głównych celów było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce w hierarchii europejskiej zajmuje edukacja kulturalna na przykładzie regionów przygranicznych.

Opracowanie składa się z 14 rozdziałów i aneksu. Treść raportu została przedstawiona w czterech głównych częściach, na które składają się: wstęp do całości zagadnienia istoty kultury; metodologia badań empirycznych wraz z opisem studiów przypadków; podsumowujące refleksje teoretyczne oraz aneks zawierający zalecenia, prezentacje badanych instytucji, tezy wywiadów. Zawarte zostały w nim koncepcje i teorie edukacyjne wnoszące nowe spojrzenie na problematykę kultury oraz oryginalny materiał badawczy z dziedziny edukacji kulturalnej. W raporcie niemieckim podkreślane są powiązania edukacji kulturalnej z kulturoznawstwem i polityką kulturalną. Opisane prace badawcze wraz z innymi opublikowanymi częściami projektu są rezultatem dobrej, owocnej współpracy polskich i niemieckich ośrodków uniwersyteckich, dzięki której dokonano nowego opisu stanu edukacji kulturalnej dorosłych w dwóch europejskich krajach, a także wykazano potrzeby i kierunki jej rozwoju dla praktyki i teorii.