AAA

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II

Marcin Dąbrowski

Relacja z konferencji

Druga konferencja to z założenia kontynuacja tematu i dyskusji zainicjowanych podczas pierwszego spotkania, a także krok dalej - swoisty kurs dla zaawansowanych. Organizatorzy i prelegenci II konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która miała miejsce 17 listopada br., starali się zaprezentować treści interesujące zarówno dla doświadczonych w temacie e-edukacji, jak i dla osób, które dopiero zaczynają organizować procesy e-learningowe i wspierać nowoczesnymi technologiami dydaktykę. Gospodarz tegorocznej konferencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, miała przyjemność gościć ponad 170 reprezentantów środowiska z ponad 50 ośrodków akademickich. Partnerem konferencji był NBPortal.

Pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Katowicach równo rok wcześniej, miała na celu zapoznanie środowiska akademickiego z zagadnieniami e-edukacji oraz rozpoczęcie dyskusji na temat możliwych form współpracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kształcenia na odległość. Prezentacja efektów tamtego spotkania była dość istotnym elementem programu tegorocznej konferencji. Spotkanie w SGH dotyczyło w szczególności wyzwań stojących obecnie przed środowiskiem akademickim, kierunków dalszego rozwoju e-edukacji, potrzeby integracji środowiska e-learningowego w Polsce, dobrych praktyk na gruncie współpracy międzyuczelnianej oraz tworzenia wirtualnych uczelni. A wszystko to w kontekście ścisłej integracji nowoczesnych technologii z tradycyjnymi formami kształcenia. Nie zabrakło wystąpień związanych z indywidualizacją procesów e-learningowych, wspieraniem pracy nauczyciela akademickiego narzędziami informatycznymi, jak również z tworzeniem społeczeństwa wiedzy oraz roli e-edukacji w budowie tej idei.

Konferencję otworzył prof. Adam Budnikowski, rektor SGH wraz z prof. Markiem Rockim, prezesem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Pierwszy prelegent, dr Andrzej Wodecki z UMCS wprowadził uczestników w problematykę e-edukacji poprzez przegląd podstawowych właściwości i zastosowań tej formy kształcenia, zarówno w aspekcie wewnątrzuczelnianych działań, jak i w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Wystąpienie dr. Wodeckiego, zatytułowane Po co e-learning na uczelni? koncentrowało się także na analizie korzyści wynikających z wdrożeń e-learningowych oraz czynników pomocnych w podejmowaniu decyzji na szczeblu władz uczelni w zakresie inwestycji w niniejsze formy wspomagania dydaktyki. Kolejne wystąpienie, pt. Wirtualizacja uczelni prezentowało zalety wirtualizacji organizacji procesów dydaktycznych. Profesor Marek Rocki, dzieląc się doświadczeniami SGH w tym zakresie, mówił również o rozwoju tychże działań, wskazując na szanse i zagrożenia wirtualizacji. Następnie prof. Jerzy Cieślik z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego zaprezentował temat Nowoczesne technologie edukacyjne a "korzyści z zacofania", koncentrując się w nim na przedstawieniu koncepcji programu dydaktycznego dotyczącego "uruchomienia nowego biznesu" - oferty kształcenia w wirtualnym środowisku wortalu edukacyjno-doradczego, w zakresie przedsiębiorczości, dla studentów z całej Polski. Ostatnie wystąpienie tej sesji, prof. Wiesława Grudzewskiego z SGH, poświęcone było prezentacji zalet e-learningu w skali makroekonomicznego rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Warto również nadmienić o dyskusji prowadzonej na zakończenie pierwszej, plenarnej sesji, w czasie której uczestnicy konferencji dzielili się swoimi opiniami na tematy prezentowane przez prelegentów.

Dalszą część konferencji stanowiła sesja plakatowa, podczas której uczestnicy mieli możliwość wyboru spośród prezentacji ośmiu prelegentów, występujących równocześnie. Rozwiązanie to umożliwiło słuchaczom skoncentrowanie się na najbardziej interesującej problematyce. Kameralne grupy zainteresowanych miały również dobrą sposobność podyskutowania z prowadzącymi.

Drugą sesję plenarną poprowadziła prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Sesja koncentrowała się na doświadczeniach ośrodków akademickich we wdrażaniu projektów e-edukacyjnych (doświadczenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), jak również na prezentacji powiązań nauki z gospodarką na przykładzie projektu finansowanego z funduszy strukturalnych oraz kursów e-learningowych realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. O dużym zainteresowaniu podejmowanymi w czasie tej sesji tematami świadczyła ożywiona i rozbudowana dyskusja wśród uczestników konferencji.

Sesja trzecia, prowadzona przez prof. Andrzeja Piosika, prorektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wprowadziła uczestników w zagadnienia związane z rolą e-edukacji w strategii marketingowej uczelni, rozwojem kadr dla e-edukacji, problematyką praw autorskich w materiałach e-learningowych oraz inteligentnym środowiskiem uczenia opartym na współpracy. Bardzo interesujące wystąpienia zaowocowały ciekawą wymianą poglądów słuchaczy na zakończenie sesji.

Obrady w ostatniej, podsumowującej sesji, prowadzonej przez prof. Marię Romanowską, prorektora SGH, rozpoczęły się od kontynuacji prezentacji zalet wykorzystania wirtualnego środowiska do prac grupowych. W dalszej kolejności uczestnicy konferencji mieli okazję zaznajomić się z zaletami wykładów online i wyzwaniami, jakie stoją przed prowadzącymi tego typu zajęcia, jak również rolą oceny jakości kształcenia w procesach e-edukacyjnych.

Konferencję podsumował prof. M. Rocki, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnych środowiskowych spotkaniach.

Podsumowując, trzeba pokreślić, iż dzięki przekazowi wideo w obradach uczestniczyli również internauci. Warto również zachęcić do odwiedzenia strony internetowej konferencji www.e-edukacja.net, gdzie zostały opublikowane referaty oraz filmy z wystąpieniami prelegentów. Na początek 2006 roku planowane jest wydanie publikacji konferencyjnej.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych systematycznie organizuje ogólnopolskie konferencje związane z kształceniem akademickim. Współorganizatorami konferencji są Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz SGH w Warszawie. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza tych środowiskowych spotkań. Gospodarzem ósmej środowiskowej konferencji prowadzonej przez Fundację była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Więcej na temat środowiskowych spotkań: www.fundacja.edu.pl