AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Marek Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

O kształceniu przez internet mówi i pisze się coraz więcej. Przejawem dużego zainteresowania e-edukacją są coraz liczniej organizowane konferencje i warsztaty, tak przez środowisko akademickie, jak również świat biznesu. Na gruncie polskim idee e-learningu propaguje "e-mentor". Nieoceniony wkład w promocję e-edukacji miały też czasopisma elektroniczne "MEWa" i "Wirtualna Edukacja". Ważnymi pozycjami w biblioteczce każdego entuzjasty nowoczesnych technologii w dydaktyce są również publikacje pokonferencyjne. Brak jednak oferty zwartych publikacji monograficznych, kompleksowo ujmujących problematykę e-learningu. Próbę przełamania tego stanu rzeczy stanowią zapewne starania takich osób, jak Marek Hyla. To już druga książka tego autora, reprezentanta e-learningu korporacyjnego. Publikacja w sposób wszechstronny prezentuje problematykę e-learningu. Jak pisze autor, na e-learning składają się zarówno technologia oraz treści szkoleniowe, jak i usługi wsparcia procesu nauczania.

Przewodnik po e-learningu tworzy sześć rozdziałów. Pierwszy z nich wprowadza czytelnika w problematykę e-edukacji, prezentuje e-learning na tle procesów szkoleniowych, technologii i oprogramowania, zarządzania kadrami w firmie, rozwoju internetu. Rozdział drugi to swoisty przegląd technologiczny. Osoby zainteresowane w szczególności technologią powinny sięgnąć również po pierwszą książkę . E-learning . od pomysłu do rozwiązania. Trzeci rozdział koncentruje się na oprogramowaniu. Czytelnik może zapoznać się z charakterystyką nie tylko systemów LMS, LCMS, ale również systemów służących do zarządzania kompetencjami i umiejętnościami, wspierania pracy zawodowej oraz testowania wiedzy. Cześć czwarta koncentruje się na treściach szkoleniowych. Autor prezentuje klasyfikacje kursów e-learningowych, omawia wachlarz barier utrudniających sprawną realizację procesu e-szkolenia, przytacza zasady i standardy budowy struktur kursów oraz ich treści, jak również analizuje gamę podstawowych komponentów technologicznych treści szkoleniowych. Na zakończenie autor podjął się także zaprezentowania strony organizacyjnej otoczenia procesów e-learningowych, efektów e-szkoleń, sposobów i kosztów wdrożenia zarówno technologii, jak i prowadzenia kursów, o czym traktują kolejno rozdział piąty i szósty.

Po tak krótkim opisie szerokiego wachlarza zagadnień podejmowanych w książce warto podkreślić, iż zakres poruszanej problematyki wpłynął niekorzystnie na stopień wyczerpania każdego z tematów. Miejscami też trudno zgodzić się z opiniami autora, jednakże książka ta napisana jest bardzo przystępnym językiem i adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką, w szczególności rozpoczynającym swoją przygodę z e-learningiem. Dodatkowo autor postawił na atomizację prezentowanych treści. Zaletą tego jest możliwość .wybiórczego czytania książki.. Podsumowując, należy podkreślić, iż pozycja ta wyróżnia się na jeszcze ciągle młodym i rozwijającym się rynku e-learningu w Polsce i jest niewątpliwie bardzo cenna. Miejmy nadzieję, że uboga oferta publikacji z tego zakresu będzie nadal wzbogacana o kolejne, zgłębiające tematykę monografie.
Zachęcamy do lektury książki Marka Hyli.
Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa pod adresem www.oe.pl


C.K. Prahalad, Venkat Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005

Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. W jaki sposób powinna działać organizacja, która chce przetrwać i umacniać swoją pozycję? Jakie czynniki staną się podstawą do oceny konkurencyjności firmy w przyszłości? Swoją wizję przedstawiają w nowej publikacji Przyszłość konkurencji C.K. Prahalad i Venkat Ramaswamy. Podtytuł Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami jest wyrazem poglądów autorów, którzy sugerują, że w przyszłości pojawi się całkiem nowe podejście do wartości - będzie ona tworzona wspólnie przez firmę i jej klientów.

Celem książki jest zachęcenie czytelnika do działania i kreowania zmian w swoim otoczeniu. Autorzy namawiają menedżerów do zerwania z dotychczasowym sposobem działania i poszukiwania nowych okazji, nowego kapitału strategicznego, który pomoże organizacji przekształcić się w firmę nowej klasy, firmę konkurencyjną. Publikacja będzie jednak ciekawą lekturą nie tylko dla menedżerów; liczne przykłady i wskazówki mogą być pomocne również dla wykładowców i studentów zajmujących się zagadnieniami rynku i konkurencji.

Projekty współfinansowane ze środków UE - Od pomysłu do studium wykonalności, red. J. Skrzypek, TWIGGER S.A., Warszawa 2005

Analizując dotychczasowe doświadczenia polskich instytucji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, można zauważyć, że nie braknie dobrych pomysłów na projekty, lecz pojawia się wciąż wiele trudności podczas konstruowania wniosku o dotację. Publikacja Projekty współfinansowane ze środków UE pod redakcją J. Skrzypka to kompendium wiedzy na temat tworzenia, zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Będzie ona niezwykle pomocna dla osób, które zamierzają starać się o dofinansowanie i poszukują informacji na ten temat.

W publikacji autorzy omawiają podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych, przedstawiają zasady konstrukcji studium wykonalności oraz biznesplanu projektu. Książka zawiera również prezentację produktów i usług bankowych wykorzystywanych podczas absorpcji środków oraz opis wybranych funduszy celowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Do poradnika dołączono CD-ROM z materiałami uzupełniającymi.
Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa pod adresem www.twigger.pl

I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2005

Regulacje prawne dotyczące rachunkowości były w Polsce już wielokrotnie zmieniane, a w 2005 r. dodano kolejne unormowania związane z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Taka sytuacja powoduje konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób zajmujących się rachunkowością. Pogłębianie wiedzy teoretycznej nie zawsze jest wystarczające dla zastosowania nowych norm w codziennej działalności firm i instytucji. Publikacja I. Olchowicz i A. Tłaczały Rachunkowość finansowa w przykładach umożliwia przeanalizowanie zagadnień na podstawie konkretnych przykładów. Teoria jest w książce ograniczona do niezbędnego minimum, a wielość zadań pozwala na przećwiczenie i zrozumienie zagadnień praktycznych. Vademecum adresowane jest do wszystkich osób, które zajmują się na co dzień rachunkowością i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.
Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa pod adresem www.difin.pl


Christina Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005

Znajomość tematyki zarządzania wiedzą staje się w obecnych czasach niezbędna dla osób kierujących organizacjami. Ogromna ilość informacji wymaga uporządkowania i pogrupowania w taki sposób, aby mogła być w odpowiedni sposób użyta z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Do stosowania takiego podejścia konieczne jest jednak zaangażowanie pracowników, a także wdrożenie procedur zachęcających do dzielenia się wiedzą. Ch. Evans w swojej książce zajmuje się tym właśnie aspektem KM - powiązaniem zarządzania wiedzą z pracą działu zasobów ludzkich.

Autorka wskazuje na konieczność wykształcenia w firmie kultury podporządkowanej wiedzy i przedstawia swoją propozycję struktury, funkcji i obowiązków oraz roli działu kadr funkcjonującego w takiej kulturze. Sugeruje, że dział zasobów ludzkich powinien wdrażać zasady KM na każdym etapie realizacji swoich zadań, a także wciąż zwiększać swoje umiejętności i znaczenie w strukturze firmy. Publikacja jest adresowana do osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz studentów uczelni ekonomicznych i szkół zarządzania.
Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa pod adresem www.pwe.pl

Leif Edvinsson, Corporate Longitude. What you need to know to navigate the knowledge economy?, Prentice Hall, 2002

W biznesie zbyt często zbieramy informacje i staramy się jak najwięcej dowiedzieć o przeszłej sytuacji (finansowej) firmy, nie posiadając wystarczającej wiedzy na temat teraźniejszości, a tym bardziej potencjału, który zadecyduje o jej przyszłej pozycji. Leif Edvinsson, jeden z autorów koncepcji kapitału intelektualnego, w swojej kolejnej - po Kapitale intelektualnym - książce pokazuje Czytelnikowi, co tak naprawdę jest ważne dla przyszłego sukcesu firmy. W metaforyczny, niezwykle inspirujący sposób snuje on opowieść o nieodkrytych lub niedostrzeganych obszarach firmy, wskazując na te, w których w szczególności należy dopatrywać się ukrytych źródeł jej wartości.

Czy w tradycyjnej analizie firmy odnotowujemy rezygnację z pracy kluczowych osób? W jaki sposób mierzymy stratę kluczowych klientów? A niepowodzenia w projektach? Edvinsson przekonuje, że mierniki, jakich najczęściej używamy do oceny stanu firmy czy zarządzania nią, pozwalają nam tylko częściowo zrozumieć, w którą stronę się poruszamy.

Współczesna firma najczęściej zarządzana jest głównie w oparciu o wyniki finansowe. Autor określa to metaforycznie jako korporacyjną szerokość geograficzną. Ale jak wiemy, sama znajomość szerokości geograficznej niewiele mówi żeglarzom o ich faktycznej pozycji. Do tego potrzebna jest jeszcze druga zmienna - długość geograficzna. Leif Edvinsson pomaga Czytelnikowi odkryć praktyczne metody pomiaru kapitału intelektualnego oraz zarządzania nim - swoistą "korporacyjną długością". Jego zdaniem, jest to jedyna sensowna droga do efektywnego wykorzystania potencjalnej energii organizacji.

Przeciwstawia on klasycznej ekonomii Adama Smitha reguły Nowej Gospodarki, a wśród nich rolę przywództwa, kształtujących się rynków wiedzy, unikalnego modelu biznesowego, od których rozpoczyna on swą "podróż". W dalszych częściach zwraca uwagę na zmieniającą się naturę wartości, redefiniującą źródła jej generowania (takie jak talent, relacje...). Autor stara się pomóc Czytelnikowi zidentyfikować i zminimalizować luki w obszarze czynników niematerialnych (intangible gaps) i uczy go patrzeć na firmę z nowej perspektywy. Inspiruje do nowatorskiego myślenia o innowacyjności (Gdzie najlepiej dokonuje się wymiana pomysłów? W kuchni czy w sali konferencyjnej?) oraz o prowadzeniu biznesu (Stary język biznesowy [technokratyczny, pozbawiony metafor, bez emocji - przyp. BM] stanowi jedną z barier nowego sposobu myślenia).

Nowe metafory, nowe modele, nowe organizacje - w gospodarce wiedzy organizacje powinny zdefiniować się na nowo jako przedsiębiorstwa inteligentne, zapewniające między innymi odpowiednią przestrzeń do pracy swym pracownikom wiedzy.

Przedsiębiorstwa, myśląc o innowacyjności, powinny zmienić swój sposób myślenia o niej, zapominając o procesie innowacji jako linearnym, statycznym łańcuchu tworzenia wartości. System innowacji powinien mieć charakter dynamiczny, odzwierciedlający współzależność relacji pomiędzy jego elementami, gdyż jedynie w wyniku interakcji zachodzących na ich styku mogą rodzić się nowe idee.

Wartym zauważenia jest także pewien "techniczny" zabieg, zastosowany prze Edvinssona w książce - do każdego z podrozdziałów dołącza on warte poznania, związane z tematem odnośniki do stron internetowych, które w przyjętej w książce konwencji stanowią swoisty kompas, ułatwiający nawigowanie po temacie. (BM)
Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. Amazon.com (http://www.amazon.com), Biblio.com (http://www.biblio.com), Adebooks.com (http://www.abebooks.com).


Anna Owczarz, Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy?, Helion, Warszawa 2005

Nakładem wydawnictwa Helion ukazał się na rynku praktyczny poradnik ułatwiający poszukiwanie pracy za pośrednictwem internetu. Jest to bardzo cenna pozycja dla wszystkich pracodawców, ponieważ coraz więcej z nich decyduje się na poszukiwanie pracowników poprzez umieszczanie ofert pracy w internecie.
Powstają całe serwisy internetowe poświęcone tworzeniu baz ofert firm poszukujących pracowników z jednej strony oraz ułatwiające wyszukiwanie odpowiedniej pracy osobom jej poszukującym.

Bogato ilustrowana przykładami z sieci książka jest godna polecenia wszystkim poszukującym pracy i ją oferującym. Zawiera ona nie tylko adresy najbardziej znanych polskich portali dla pracowników i pracodawców, ale prezentuje także inne formy poszukiwania pracy przez internet, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Należą do nich informacje o grupach i forach dyskusyjnych, programach pomocowych oferowanych przez instytucje rządowe, pozarządowe czy inicjatywy firm prywatnych. Jest też rozdział poświęcony poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych - bardzo cenny ze względu na ułatwienia komunikacyjne, jakie oferuje sieć komputerowa pomiędzy niepełnosprawnym pracownikiem a pracodawcą.
Istotne wskazówki mogą znaleźć również osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą czy szukające miejsca na praktykę studencką lub pracę wakacyjną.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/inprac.htm.

Małgorzata Engeleit, Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005

Szybki rozwój usług elektronicznych i rosnąca ich popularność sprawiają, że coraz częściej są one wykorzystywane także w procesach komunikacyjnych spółek akcyjnych. Publikacja M. Engeleit Wirtualne walne zgromadzenie omawia w sposób dogłębny możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w spółce akcyjnej. Autorka zwraca uwagę na fakt niedomagania obecnego systemu organizacji wewnętrznej, w tym np. możliwości realizacji praw korporacyjnych i proponuje szersze zastosowanie nowych mediów.

W publikacji przedstawiono prawne aspekty zastosowania internetu w spółce akcyjnej na gruncie prawa polskiego, a także w obcych systemach prawnych (Niemcy, Francja, USA). Książka adresowana jest do osób, które m.in. zamierzają wdrożyć narzędzia komunikacji elektronicznej w swoich instytucjach.
Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa pod adresem www.difin.pl


Mieczysław Malewski, Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998

Publikacja nie należy wprawdzie do najaktualniejszych, jednakże poruszana w niej problematyka pozostaje nadal jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień naukowych. Andragogika jest młodą dyscypliną nauk o edukacji. Dyskusja nad stanem jej teoretyczności toczy się w środowisku naukowym nieprzerwanie od kilkunastu lat. W niniejszej publikacji przedstawione zostały argumenty potwierdzające duży stopień zaawansowania teoretycznego andragogiki jako wyspecjalizowanej dyscypliny nauk o edukacji. Autor skoncentrował się m.in. na dwóch pytaniach: Jakim spektrum teorii naukowych dysponuje andragogika na obecnym etapie rozwoju? Jakimi procedurami metodologicznymi i strategiami teoriotwórczymi posługują się badacze oświaty dorosłych w dążeniu do nadania wynikom swoich badań formy teorii naukowych?

Opracowanie jest zbiorem najbardziej interesujących teorii edukacji dorosłych, wraz z ich analizą i próbą określenia ich stanu teoretyczności.

Książka adresowana jest nie tylko do andragogów profesjonalnie zajmujących się badaniem oświaty dorosłych, ale także do studentów studiów pedagogicznych, a dla studentów specjalizacji andragogicznych jest to lektura z kategorii pozycji obowiązkowych.

Książkę można nabyć w księgarniach internetowych m.in. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.wuwr.com.pl.