AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Z przyjemnością prezentuję po wakacyjnej przerwie nowy numer dwumiesięcznika "e-mentor". Mam nadzieję, iż w bieżącym roku akademickim zamieszczane na łamach pisma artykuły naukowe, relacje z wydarzeń oraz najnowsze informacje z zakresu e-edukacji, zarządzania wiedzą, e-biznesu, kształcenia ustawicznego i kształcenia na poziomie wyższym będą stanowiły dla Państwa równie cenną lekturę jak dotychczas.

Chciałbym w szczególności polecić opracowanie Czesne, reforma i liberalizacja rynku szkolnictwa wyższego, otwierające łamy niniejszego numeru. Choć artykuł może wydać się kontrowersyjny, jego niewątpliwą wartością jest to, iż wskazuje na istotne i bardzo aktualne problemy szkolnictwa wyższego. Gorąco namawiam Czytelników do podjęcia polemiki i dzielenia się na łamach pisma swoimi opiniami nt. rozwoju kształcenia na poziomie akademickim, jego przyszłości oraz uwarunkowań, jakie niesie ze sobą nowe Prawo o szkolnictwie wyższym. Mam nadzieję, iż głos środowiska będzie miał wpływ m.in. na akty wykonawcze, rozporządzenia uszczegóławiające zapisy tej ustawy.

Pragnę także zarekomendować dwa artykuły poświęcone e-edukacji oraz jeden z zakresu zarządzania wiedzą. O stylach uczenia się i zastosowaniu wiedzy o nich w procesie kształcenia przez internet pisze R. Robert Gajewski. Natomiast Vlad Wielbut ze School of Information Uniwersytetu Michigan analizuje rolę e-learningu we współczesnym szkolnictwie wyższym na świecie. W pierwszej części opracowania autor nawiązuje do bardzo entuzjastycznych początkowych prognoz dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii w dydaktyce i ich potencjalnego wpływu na rozwój uczelni, jak również budowania przewagi konkurencyjnej. Następnie stara się wykazać, iż pomimo tylko częściowego urzeczywistnienia prognoz, e-learning odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształcenia, tworząc unikalne wartości, często niemożliwe do osiągnięcia w edukacji tradycyjnej. Ostatnim z polecanych w niniejszym numerze, choć zapewne nie ostatnim wartym lektury, jest artykuł poświęcony pomiarowi kapitału intelektualnego. Autorzy prezentują jedną z metod oceny tego kapitału - IC Rating. Niebagatelną zaletą opracowania jest wszechstronna prezentacja tego narzędzia i metodologii, zwłaszcza na tle innych metod oceny.

W okresie letnim miało miejsce wiele wydarzeń istotnych dla środowiska akademickiego. Niektóre z nich relacjonujemy na łamach obecnego wydania "e-mentora". W szczególności polecam relacje z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez EDEN w Helsinkach oraz środowiskowego seminarium, które we wrześniu br. zorganizowała Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych nt. nowego Prawa o szkolnictwie wyższym.

Spośród wielu minionych wydarzeń, na które, niestety, zabrakło miejsca na łamach bieżącego wydania pisma, na szczególną uwagę zasługuje jedno, a mianowicie opublikowanie w czerwcu br. na stronie internetowej Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentu zatytułowanego Koncepcja wdrożenia w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość. Przedstawiciele Departamentu zorganizowali w ten sposób konsultacje środowiskowe. Pomijając czas ich przeprowadzenia, warto wspomnieć, iż głównym środkiem rozpowszechniania tej wiadomości w środowisku e-edukacyjnym była poczta pantoflowa, a właściwie jej nowoczesna forma - e-maile rozsyłane osobom z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich przez tych, którzy przez przypadek natrafili na owy dokument.

Koncepcja zawiera szereg kwestii bardzo istotnych dla kierunku rozwoju kształcenia na odległość w Polsce. Z tego też względu pojawiło się w środowisku sporo analiz dokumentu oraz opinii i komentarzy na jego temat. Po krótkiej, jednostronnej "debacie społecznej" (przejawiającej się przesłaniem opinii z kilku ośrodków akademickich w Polsce) ministerialna Koncepcja została zdjęta ze strony. Pomimo podkreślania przez wszystkich potrzeby znacznego wydłużenia okresu konsultacji środowiskowych i dogłębnego zrewidowania zapisów Koncepcji, nie są znane dalsze losy tego dokumentu.

Na zakończenie mam przyjemność poinformować, iż nakład obecnego (a także grudniowego) numeru został zwiększony do 1500 egzemplarzy. Dodatkowe 300 egzemplarzy trafi przede wszystkim do przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych - zależy nam na popularyzacji tematyki prezentowanej na łamach pisma także wśród młodzieży szkolnej. Warta podkreślenia jest również wysoka popularność wersji internetowej "e-mentora" - zanotowaliśmy dotychczas ponad 220 tys. odwiedzin, co dobitnie świadczy o potędze tego środka przekazu.