AAA

XX Seminarium z cyklu Prawo komputerowe

Zmiany w prawie administracyjnym w zakresie komunikacji elektronicznej

Warszawa, 27 lipca 2005 r.

Dariusz Nojszewski

Relacja z seminarium

Dnia 27 lipca br. Centrum Promocji Informatyki zorganizowało kolejne seminarium z cyklu Prawo komputerowe, zatytułowane Zmiany w prawie administracyjnym w zakresie komunikacji elektronicznej. Głównym celem zorganizowania tego seminarium było przybliżenie aktualnego stanu prawnego oraz zmian w funkcjonowaniu administracji i podmiotów gospodarczych w kraju, jakie spowoduje wprowadzenie w życie najnowszych aktów prawnych związanych z elektronizacją życia publicznego. Mowa tutaj w szczególności o Ustawie o informatyzacji i nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Seminarium, prowadzone przez pana Tomasza Kulisiewicza, było skierowane do szerokiego grona osób - od pracowników firm komercyjnych, poprzez osoby pracujące w samorządach lokalnych i administracji centralnej, aż po pracowników wyższych uczelni.

W programie tego jednodniowego spotkania przewidziano wystąpienia przedstawicieli resortów zajmujących się rozwiązaniami prawnymi w zakresie komunikacji elektronicznej w administracji. W seminarium znalazły się wystąpienia zarówno przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości oraz Nauki i Informatyzacji, jak również reprezentanta wyższej uczelni, omawiającego praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań prawnych.

Wstępny wykład dr. Grzegorza Sibigi dotyczył Zastosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji KPA. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, że Ustawa o informatyzacji zmieniła 17 innych ustaw, a zmiany w KPA mają wejść w życie w ciągu 7 miesięcy. Powoduje to ogromną dezaktualizację do tej pory obowiązujących przepisów, a co za tym idzie - konieczność dostosowania funkcjonowania organów państwowych i firm do wprowadzonych zmian. Ponadto prelegent skupił się na kilku szczegółowych zapisach nowej Ustawy, które jego zdaniem mogą budzić pewne wątpliwości co do ich funkcjonowania w praktyce. Są to między innymi kwestie: braku regulacji outsourcingu informatycznego, szczególnie w zakresie utrzymywania serwisów internetowych administracji; konieczność używania podpisu kwalifikowanego, który może być zbyt drogi w użytkowaniu dla zwykłego obywatela czy małej firmy, oraz kwestie związane z dostarczaniem i poświadczaniem dokumentów wysyłanych do urzędów lub otrzymywanych od nich. Przykładowo - jak sprawdzić, czy obywatel odebrał wysłany do niego dokument? Pojawiają się tu pomysły, żeby nie wysyłać dokumentu do petenta, a jedynie umieszczać go w sieci (oczywiście w taki sposób, aby dokument był zabezpieczony przed niepowołanym dostępem). Dowodem na "odebranie" dokumentu jest po prostu kilknięcie (ściągnięcie) tego dokumentu z sieci - po uprzedniej weryfikacji swojej tożsamości. Okazuje się jednak, że w takim przypadku - w rozumieniu Ustawy - urząd nie dostarczył dokumentu obywatelowi, bo go nie wysłał...

Prelegent zwrócił również uwagę, że istotnym problemem, szczególnie w początkowej fazie wprowadzania regulacji związanych z Ustawą o informatyzacji, jest równoczesne funkcjonowanie 3 rodzajów akt spraw: papierowych, papierowo-elektronicznych oraz w pełni elektronicznych, co oczywiście komplikuje zarządzanie obiegiem dokumentów i powoduje wzrost kosztów.

Dr Dariusz Bogucki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, omówił w swoim wystąpieniu Założenia "Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne" - w zakresie komunikacji elektronicznej. Zaprezentował on silne i słabe strony tej ustawy, pokazał, jak ma się ona do regulacji prawnych stosowanych w Unii Europejskiej i innych krajach wysoko rozwiniętych, a także, w jaki sposób ustawa ma regulować, w założeniach ministerialnych, kwestie wprowadzania eGovernmentu w praktyce administracyjnej i gospodarczej w Polsce.

Prelegent odniósł się także do kwestii wprowadzenia kolejnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej - nazwanego BIP++ oraz przedstawił założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W podsumowaniu wystąpienia zostały zaprezentowane założenia ministerialnego programu Nauka Nowoczesne Technologie i Społeczeństwo Informacyjne.

Tematami kolejnych wystąpień były BIP po zmianie ustawy dr. Sibigi oraz Wartość dowodowa dokumentu elektronicznego prokurator Beaty Mik.

Najciekawszym z prezentowanych wykładów był podsumowujący wykład Tomasza Kulisiewicza, zatytułowany Zalecenia "eGovernment Beyond 2005" i co z tego wynika dla Polski. Wystąpienie prowadzone było w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie z punktu widzenia obywatela, czyli "użytkownika" administracji i ustawy. Punktem wyjścia były pytania o to, do czego nam potrzebna jest e-administracja oraz jakie wymagania powinna ona spełniać. Następnie prowadzący omawiał podstawowe zagrożenia i problemy, z jakimi boryka się obecnie oraz jakie napotykać będzie w przyszłości elektronizacja administracji i jej funkcjonowanie, jako takie, na styku urząd - obywatel. Na koniec zaprezentował zagrożenia, bariery, cele i wyzwania związane z wprowadzaniem e-administracji w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Jako podsumowanie tego wystąpienia warto zacytować jedno zdanie z wystąpienia pana Kulisiewicza: Jeżeli czegoś nie ma w internecie, to znaczy, że nie istnieje. Umieszczamy więc relację z tej konferencji w sieci, aby zaistniała...

Materiały z konferencji (wystąpienia i prezentacje poszczególnych prelegentów) dostępne są na stronie: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2005/zpazke2/.

INFORMACJE O AUTORACH

DARIUSZ NOJSZEWSKI
Jest sekretarzem redakcji e-mentora, asystentem w Szkole Głównej Handlowej, pracownikiem Katedry Informatyki Gospodarczej oraz Centrum Informatycznego SGH. Zainteresowania naukowe autora skupiają się wokół zagadnień biznesu elektronicznego, nauczania na odległość, organizacji wirtualnych, zarządzania i administracji sieciami komputerowymi oraz budowy systemów informatycznych w internecie. Zajmuje się również obsługą techniczną internetowego Serwisu Informacyjnego Rektora SGH.