AAA

Uczelnia oparta na wiedzy

Marcin Dąbrowski

Prezentacja publikacji pokonferencyjnej

Uczelnia oparta na wiedzy to tytuł nowej publikacji, wydanej we wrześniu br. przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Książka jest zbiorem referatów z konferencji pt. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbyła się w dniu 23 czerwca br. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Było to kolejne ogólnopolskie spotkanie społeczności uczelni ekonomicznych. Jego celem było rozpoczęcie dyskusji środowiskowej na temat dobrych praktyk organizacji procesu dydaktycznego oraz zarządzania wiedzą w uczelniach. Konferencja ta adresowana była w szczególności do pracowników szkół wyższych, angażujących się w organizację procesów kształcenia, jak również zarządzania uczelnią.

Podczas jednodniowego spotkania zaprezentowane zostały również formy nowoczesnych technologii wspomagania organizacji procesu dydaktycznego. W konferencji wzięło udział blisko 190 osób z ponad 80 ośrodków akademickich w Polsce, które obradowały podczas 4 sesji (sesja II i III były sesjami panelowymi). Warto również wspomnieć o uroczystościach, które odbyły się podczas konferencji - wręczeniu 4 kolejnych certyfikatów akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (więcej informacji www.fundacja.edu.pl) oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepsze prace doktorskie Nowe Trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu (więcej informacji: www.nowetrendy.net).

Tematyka publikacji pokonferencyjnej, choć bardzo szeroka, wydaje się bliska środowisku akademickiemu, w szczególności tym osobom, które na co dzień angażują się w prace na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, kształtowania etosu akademickiego oraz wzorców organizacji dydaktyki, rozwijania nowoczesnych technologii w nauczaniu i zarządzania wiedzą, a także kształtowania kultury organizacyjnej instytucji edukacji wyższej.

Spośród 80 zgłoszonych referatów organizatorzy zaproponowali uczestnikom w programie konferencji 39 prezentacji, z czego znaczna część (35 referatów) trafiła do publikacji pokonferencyjnej. Tom wzbogaca 6 dodatkowych opracowań, które nie zostały zaprezentowane w czasie tego spotkania. Choć adresatem konferencji było głównie środowisko uczelni ekonomicznych, warto zauważyć, iż nadesłane referaty, a w konsekwencji poruszane zagadnienia, w znacznym stopniu odnoszą się także do problemów, z jakimi spotykają się wszystkie polskie uczelnie.

Pierwszą część publikacji poświęcono problematyce uwarunkowań i kierunków rozwoju uczelni oraz prezentacji wizji jej funkcji w budowaniu społeczeństwa wiedzy. Druga cześć stanowi próbę nakreślenia roli wiedzy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej nowoczesnej uczelni. Kolejna - to zbiór dobrych praktyk i wzorców organizacji procesu dydaktycznego, a także wykorzystania efektywnych form i metod w pracy nauczania akademickiego. Ilustracją sposobów realizacji wizji oraz wybranych zasad, form i metod w kształceniu akademickim jest ostatnia część prezentowanego opracowania.

Wersja elektroniczna publikacji Uczelnia oparta na wiedzy została zamieszczona na stronie internetowej konferencji - www.fundacja.edu.pl/organizacja/ i jest dostępna do pobrania w formie pliku pdf. Zachęcam do lektury.

INFORMACJE O AUTORACH

MARCIN DĄBROWSKI
Autor jest dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem zarządzającym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz prezesem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Członek European Distance and E-Learning Network oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. W swojej pracy zajmuje się problematyką kształcenia w szkołach wyższych, w tym e-edukacji. W opracowaniach i prowadzonych badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelem uczelni wyższej.