AAA

eContentplus
- lepszy dostęp do treści cyfrowych

Joanna Tabor

Relacja z seminarium

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2005 r. ustanowiono na lata 2005-2008 program eContentplus, którego celem jest zwiększanie dostępności, użyteczności i wykorzystania we Wspólnocie zasobów cyfrowych1. Program, wdrażany przez Komisję Europejską jako kontynuacja eContent realizowanego w latach 2001-2004, ma być spójny i komplementarny z innymi inicjatywami o podobnym zakresie tematycznym, m.in. eTEN, eLearning, MODINIS.

W Polsce za wdrażanie programu eContentplus odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, którego Departament Społeczeństwa Informacyjnego pełni tymczasowo rolę Krajowego Punktu Kontaktowego programu. W najbliższym czasie zostanie wybrana instytucja, która przejmie zadania KPK2. MNiI zorganizowało w dn. 5 września br., Dzień Informacyjny programu eContentplus, podczas którego zainteresowane osoby mogły zapoznać się z procedurami aplikacji o dofinansowanie projektów.

Zebranych przywitał dr inż. Dariusz Bogucki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MNiI, który zapowiedział wystąpienie Kristera Olsona z Komisji Europejskiej (DG Społeczeństwo Informacyjne i Media). Olson przedstawił główne założenia programu, podkreślając kilkakrotnie, że - w odróżnieniu od eContent - eContentplus nie koncentruje się na budowie kolejnych treści cyfrowych, lecz ma za zadanie ułatwić dostęp do istniejących zasobów. Jako przykład podał zasoby edukacyjne, których w internecie jest bardzo dużo, ale są trudno dostępne i nie można w prosty sposób wykorzystać ich do nauki.

Olsen opisał cele programu i typy projektów, które będą akceptowane przez Komisję. Przedstawił również poszczególne elementy wstępnych wersji dokumentów aplikacyjnych3. Zwrócił uwagę na szczególnie ważne dla Komisji elementy aplikacji, w tym możliwość dalszego finansowania projektu. Za dużo jest już projektów, które po zakończeniu dofinansowania od Komisji przestały istnieć - takie pieniądze można uznać za zmarnowane, więc eksperci będą z większą starannością sprawdzać możliwości finansowe projektu po zakończeniu wsparcia. Komisja stawia również na duże projekty o budżecie kilku milionów euro i obszarze oddziaływania 5-15 krajów4. Wsparcie Komisji obejmuje od 50% do 100% kosztów bezpośrednich (ale tylko do 30% kosztów osobowych) i od zera do 100% kosztów pośrednich5.

eContentplus  

Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniu zakończonego programu eContent i prezentacji wybranych projektów realizowanych w jego ramach. Tomasz Mardal z Państwowego Instytutu Geologicznego zaprezentował projekt eEarth, a Wojciech Sadowicz ze Stowarzyszenia[18~ "Miasta w Internecie" projekt ePSINet CEE. Agnieszka Chrząszcz z Krajowego Punktu Kontaktowego programu z AGH przedstawiła doświadczenia zebrane podczas pracy nad programem oraz zadania KPK. Programem zainteresowało się niemal 800 polskich instytucji , które kierowały do Punktu pytania lub prosiły o doradztwo podczas aplikowania o fundusze.

Do najczęściej napotykanych problemów A. Chrząszcz zaliczyła poszukiwanie partnerów, rozumienie pojęcia europejskości oraz kreowanie pomysłów na projekty. Dużą barierą okazały się również zawiłe procedury finansowania, a także aspekt rynkowy i innowacyjność. Instytucje często nie posiadały doświadczenia w realizowaniu projektów na taką skalę.

Kolejny prelegent dr inż. Dariusz Bogucki wspomniał o i2010 - inicjatywie Komisji Europejskiej, której założenia będzie realizował program eContentplus, a która ma być strategią dalszych działań w zakresie trzech "i" - tworzenia europejskiej przestrzeni informacyjnej (information space), innowacyjności i wzrostu inwestycji w badaniach i rozwoju w sferze ICT (innovation & investment), a także integracji (inclusion). Polska, która ma największe obszary wykluczenia cyfrowego , będzie wdrażać wieloletni Plan Informatyzacji Państwa. Powinna również korzystać z możliwości uczestnictwa w programach europejskich, które pomogą w nadrobieniu zaległości w tym obszarze.

eContent w Polsce

  • duże zainteresowanie,
  • udział w ponad 100 złożonych projektach,
  • ok. 20 projektów zarekomendowanych do współfinansowania w latach 2001-2004
(na podstawie broszury Projekty eContent, wydanej przez KPK AGH).

Tabela 1. Wybrane projekty eContent w Polsce

Źródło: Broszura informacyjna "Projekty eContent", wydana przez Krajowy Punkt Kontaktowy programu eContent.

Netografia

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie.

2 Krajowy Punkt Kontaktowy programu eContent, z którego wywodzi się eContentplus, działał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

3 Kilka dni po konferencji, 9 września br., Komisja Europejska przyjęła Plan pracy Programu eContentplus oraz tekst Ogłoszenia I konkursu. Dokumenty pobrać można ze strony: europa.eu.int/econt....

4 W zależności od typu projektu.

5 W zależności od typu projektu.

6 Według bazy danych instytucji, które zapisywały się na newsletter informacyjny.

7 Według badań Komisji Europejskiej.