AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Franciszek Krawiec, Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005

Publikacja poświęcona jest funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami w gospodarce sieciowej. Autor omawia zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnej firmy, podkreśla również problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje. Książka przeznaczona jest dla menedżerów odpowiedzialnych za transformacje instytucji w rozwijającej się nowej gospodarce. Adresowana jest także do studentów zarządzania strategicznego, jak również do pracowników nauki.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy ( www.difin.pl)

Jerzy Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005

Publikacja prezentuje procedury, procesy i etapy twórczej pracy naukowej w obowiązujących ustawowo i zwyczajowo wymaganiach i standardach jakościowych. Autor stara się dostarczyć doktorantom i habilitantom wiedzy i informacji naukowych niezbędnych przy realizacji prac naukowych. Praktyczny aspekt książki potwierdza szereg załączników z wykazem ustaw i przykładami koncepcji rozprawy doktorskiej, jej układu treści oraz prezentacji autoreferatu doktoranta i wykładu habilitacyjnego.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.difin.pl)

Bolesław Niemierko, Pomiar Wyników Kształcenia, WSiP, Warszawa 1999

Publikacja przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków pedagogicznych. Książka prezentuje modele pomiaru dydaktycznego, wskazówki dotyczące przygotowania pomiaru, konstrukcji i zastosowania testów oraz analizy ich wyników. Autor podzielił podręcznik na trzy części (Przygotowanie pomiaru; Konstrukcja i zastosowanie testu; Wykorzystanie wyników pomiaru), które łącznie zawierają piętnaście rozdziałów, krok po kroku i kompletnie opisujących problematykę - każdy rozdział może być traktowany jako etap pomiaru dydaktycznego.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.wsip.pl)

Donald L. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleń, Wydawnictwo studio Emka, Warszawa 2001

Jest to pierwsza polska edycja tej książki - poradnika, przeznaczonego głównie dla pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy w życiu zawodowym często realizują pomiar efektywności szkoleń. Zawiera ona liczne studia przypadków opisujące i analizujące różnorodne poziomy oceny efektywności szkoleń, wykorzystywane w wiodących międzynarodowych organizacjach. W publikacji omówione zostały proste, a zarazem praktyczne sposoby ewaluacji szkoleń, z licznymi nawiązaniami do przykładów zastosowania modelu oceny Donalda L. Kirkpatricka w różnych przedsiębiorstwach.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.mareno.pl)

Andrew Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

Książka skierowana jest przede wszystkim do kierowników oraz pracowników działu rozwoju personalnego i zasobów ludzkich, osób aktywnie szkolących czy też zajmujących się planowaniem szkoleń. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania i tworzenia strategii działu rozwoju zasobów ludzkich w firmie. W publikacji analizie poddano metody zarządzania procesem uczenia się w organizacji, przytoczono m.in. pojęcia kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą oraz opisano przykładowe strategie rozwoju stworzone i wykorzystywane w działach personalnych znanych organizacji międzynarodowych.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.oe.pl)

Richard Whitehead, Poradnik kierownika zespołu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

Poradnik dla osób, które rozpoczynają kierować zespołami. Zawiera informacje przydatne przy przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych i budowie grup zadaniowych. Autor podaje również wskazówki, jak motywować pracowników, określać relacje w zespole oraz planować i przeprowadzać projekty, a także prezentować wyniki przedsięwzięcia. Z całą pewnością dużym atutem pozycji jest wydawca anglojęzycznej wersji poradnika - Pearson Education.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.wnt.com.pl)

Peter Bramley, Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

Publikacja zawiera cenne informacje dotyczące ewaluacji szkoleń, przeznaczone dla specjalistów i kierowników ds. personalnych, pracowników działów szkoleń oraz trenerów i konsultantów. Czytelnik znajdzie w książce wiele praktycznych wskazówek, jak sprawić by szkolenia były efektywne, a także, w jaki sposób dokonać pomiaru, a następnie uargumentować znaczenie i wartość szkoleń. Dodatkowo przedstawione w publikacji kwestionariusze, arkusze ocen i listy kontrolne będą przydatne wszystkim osobom zajmującym się szkoleniami i zainteresowanym ich wpływem na efektywność pracy personelu firmy.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. na stronach wydawcy (www.oe.pl)


Shubhanna Hussein, Developing e-learning materials: applying user-centred design, Wyd. National Institute of Adult Continuing Education, luty 2005

Książka Developing e-learning materials: applying user-centred design autorstwa Shubhanna Husseina jest przewodnikiem zapoznającym praktyków kształcenia dorosłych z projektowaniem materiałów e-learningowych koncentrującym się na uczestniku kursu. Dostarcza ona przykładów i wskazówek pozwalających na sprawdzenie użyteczności tworzonych materiałów. Publikacja będzie szczególnie przydatna dla osób nieposiadających wykształcenia technicznego, gdyż zawiera ona studia przypadków opisane przez praktyków zajmujących się projektowaniem materiałów online dla studentów.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. Amazon.com (http://www.amazon.com)

Roger C Shank, Lessons in learning, e-learning, and training: reflections and perspectives for the bewildered trainer, Wyd. Pfeiffer Wiley, marzec 2005

Roger C. Shank, jeden z najbardziej znanych ekspertów z dziedziny szkoleń, nauczania i e-learningu, jest autorem książki poświęconej współczesnym wyzwaniom stawianym trenerom i metodykom nauczania online. Zawarte w publikacji eseje opisują, co robią trenerzy, dlaczego to robią i jak to robią. Lekcje o nauczaniu, e-learningu i szkoleniach pomagają wyjaśnić trzy główne punkty: czego można, a czego nie można nauczyć, jak ludzie myślą i jak się uczą oraz jaka technologia może być rzeczywiście efektywna.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych, m.in. Amazon.com (http://www.amazon.com)

The IT Practitioner's Journal EQ Educause Quarterly

EQ Educause Quarterly to kwartalnik przeznaczony dla praktyków z dziedziny e-learningu i IT, osób zarządzających uczelniami oraz innych, zainteresowanych tymi tematami. Zawiera on artykuły dotyczące najnowszych technologii informacyjnych oraz wykorzystywania elektronicznych zasobów w instytucjach edukacji wyższej.

Magazyn jest dystrybuowany do ok. 8500 osób w ponad 1300 ośrodkach akademickich. Można się z nim zapoznać również w wersji online dostępnej na stronie www.educause.edu/eq.

Pismo zawiera sześć podstawowych działów, w których prezentowane są m.in. artykuły dotyczące rozwoju zawodowego, dobrych praktyk, czy prowadzonych badań, a także komentarze nt. bieżących kwestii z dziedziny IT. Autorzy rekomendują także publikacje (recenzje) oraz informują o nowościach (sekcja EDUCAUSE News).


Witold Abramowicz, Paweł Kalczyński, Krzysztof Węcel, Filtering the Web to Feed Data Warehouses, Wydawnictwo Springer-Verlag, Londyn 2002.

Informacja jest jednym z kluczowych czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej we współczesnym świecie. Zbierana i przechowywana w systemach informacyjnych przedsiębiorstw stanowi ich podstawowy składnik. Systemy te, wspomagane przez takie rozwiązania informatyczne jak hurtownie danych (data warehouse), stanowią ważny element zarządzania i funkcjonowania firmy. Rozwiązania takie, opierając się jedynie na wewnętrznych źródłach danych przedsiębiorstwa, nie uwzględniają informacji pochodzących z otoczenia gospodarczego firmy. A dane te mogą mieć istotny wpływ na zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa w rzeczywistości gospodarczej.

Wychodząc z takiego założenia, autorzy omawiają w tej publikacji zagadnienia związane z poszukiwaniem, filtrowaniem i pobieraniem do wewnętrznych, firmowych baz (hurtowni) danych informacji z tak rozproszonego środowiska informacyjnego, jakim jest internet.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://www.springeronline.com/


Poradnik edukatora, red. Marzena Owcarz, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Publikacja opracowana przez CODN, będąca podsumowaniem doświadczeń zebranych w ciągu 10 lat prowadzenia szkoleń, wspomagających wdrożenie reformy systemu edukacji w zakresie doskonalenia nauczycieli i innych pracowników oświaty. Jest to zbiorowa publikacja kilkunastu specjalistów, szkoleniowców oraz osób zawodowo ściśle związanych z oświatą. W poradniku zawarte są treści o charakterze teoretycznym oraz propozycje praktycznych rozwiązań problemów i sytuacji z jakimi spotyka się edukator. Celem poradnika jest zainspirowanie do podjęcia aktywności w omawianej dziedzinie, przedstawienie, jakim zasobem wiedzy i umiejętności powinien dysponować szkoleniowiec oraz jaka jest historia i prawne uwarunkowania rozwoju ruchu edukatorskiego. Opracowanie kierowane jest do edukatorów, uczestników kursów przygotowujących do pracy edukatorskiej, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, a także studentów uczelni pedagogicznych, szczególnie specjalizacji andragogicznych.

Książkę można nabyć m.in. w: Nauczycielskiej Internetowej Księgarni Edukacyjnej CODN http://www.codn.edu.pl/sklep/

Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja z serii wydawniczej Dolnośląskiego Koła Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, której celem jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń, a także przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy z dziedziny andragogiki. Doświadczeniami oraz wiedzą z szeroko pojmowanej edukacji dorosłych podzielili się pracownicy wielu ośrodków akademickich, w publikacji odnajdziemy także teksty wojskowych andragogów przybliżające tak specyficzny obszar edukacji dorosłych. Opracowanie zawiera rozważania andragogów dotyczące poszukiwania nowych trendów i wizji kształcenia człowieka dorosłego, które mogą wnosić nowe spojrzenie na edukację i doskonalenie zawodowe.

Książkę można nabyć w księgarniach internetowych m.in. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.wuwr.com.pl

Edukacja kulturalna dorosłych. Raport z badań międzykulturowych, red. H. Depta, J. Półturzycki, H. Solarczyk, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Praca zbiorowa trzydziestu ośmiu autorów, będąca owocem badań nad tematyką edukacji kulturalnej dorosłych na wybranych terenach Niemiec i Polski. Realizacja projektu badawczego miała miejsce w ramach współpracy międzynarodowej między Uniwersytetem Humboldta w Berlinie a polskimi ośrodkami, takimi jak: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Opracowanie zostało przedstawione w sześciu częściach w formie raportu z badań wraz z opisami studiów przypadków: Podstawy teoretyczne i zakres badań; Edukacja kulturalna dorosłych w Warszawie; Edukacja kulturalna dorosłych w Płocku; Edukacja kulturalna dorosłych w Lubuskiem; Uzupełnienia i podsumowania; Kalendarium projektu. Praca ciekawa, ukazująca badania i analizy aktualnego stanu edukacji kulturalnej dorosłych w kontekście międzykulturowym.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.