AAA

IX Studencka Konferencja Naukowa specjalizacji andragogicznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Skibińska, Izabela Dyląg

Sprawozdanie z konferencji

Czy jest wśród nas ktoś, kto nie jest w tej chwili na drodze swojego indywidualnego rozwoju zawodowego? Kariera to pochodna dwóch sfer życia - nauki i pracy. Obie mają wspólny mianownik: aktywność. Jak pokierować swoim rozwojem i aktywnością, by owa droga była w jak największym stopniu zależna od nas samych? Między innymi próbie odpowiedzi na te pytania poświęcona była IX Studencka Konferencja Naukowa specjalizacji andragogicznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczna konferencja na temat Kariera zawodowa w kontekście całożyciowej edukacji pod Honorowym Patronatem Deputowanego do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego, odbyła się 13 kwietnia 2005 roku. Ideą konferencji była świadoma, zorganizowana i zinstytucjonalizowana analiza obserwowalnych procesów globalizacji, rozwoju nowych technologii i przenikania kultur, które tworzą nową sytuację na rynku pracy. Zdobycie dyplomu prestiżowej uczelni nie musi gwarantować ani zatrudnienia, ani osiągnięcia zawodowego sukcesu. Ryzyko uniformizacji kultury i głębokie zmiany niesione przez ponowoczesność powodują, że modele i style ludzkiego życia ewoluują. Równocześnie bardzo dynamicznie zmienia się charakter i modele kariery zawodowej. Pojawia się paląca potrzeba ciągłego rozwoju, szkolenia się, poznawania języków obcych i doskonalenia zawodowego. Nowa rzeczywistość wymaga dużej elastyczności od wszystkich graczy na rynku pracy. W dobie integracji Polski z Unią Europejską potencjalny pracownik musi wykazać się nie tylko certyfikowanymi umiejętnościami teoretycznymi, ale także wiedzą praktyczną i udokumentowanym doświadczeniem. Od podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych, potencjału do przyswajania nowej wiedzy oraz zdolności zaangażowania w pracę zależy przyszłość zarówno człowieka, jak i organizacji, która go zatrudnia. W konferencji uczestniczyli studenci, absolwenci, pracownicy Wydziału Pedagogicznego, studenci pozostałych wydziałów UW oraz studenci innych warszawskich uczelni wyższych, a także goście z polskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku po raz pierwszy gościli studenci z zagranicy, z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Charkowie na Ukrainie.

Opiekę naukową nad studenckim projektem sprawowali dziekan Wydziału Pedagogicznego UW prof. dr hab. Mirosław S. Szymański oraz kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki prof. dr hab. Józef Półturzycki. Pracami studentów IV roku specjalizacji andragogicznej kierował wybrany spośród studentów Komitet Organizacyjny. Konferencję otworzył prof. dr hab. Mirosław S. Szymański. Przypomniał zebranym gościom tematykę poprzednich ośmiu konferencji, które odbywają się corocznie od 1997 roku.

Następnie głos zabrał prof. Józef Półturzycki, podziękował wszystkim gościom za przybycie i wyraził swoją aprobatę dla dynamicznych i intensywnych działań studentów specjalizacji andragogicznej i Warszawskiego Koła Andragogicznego. W imieniu Patrona Honorowego prof. Dariusza Rosatiego, głos zabrał Piotr Stolarczyk. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż w dobie globalizacji, zmian technologicznych i demograficznych w Unii Europejskiej dostrzega się potrzebę ciągłego dokształcania pracowników. Unia nadal pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Japonią pod względem liczby osób z wyższym wykształceniem, a także nakładów finansowych na badania i rozwój nauki. W przyszłych pracach Komisji Europejskiej (2007-2013) nacisk zostanie położony na poprawę jakości edukacji, a także zwiększenia dostępu do kształcenia i szkolenia na wszystkich etapach rozwoju. Profesor Rosati uważa za szczególnie istotne podkreślenie faktu, iż istnieje potrzeba edukacji przez całe życie, a nie zakończenie jej po otrzymaniu dyplomu. Program konferencji obejmował dwie części: sesję plenarną oraz zajęcia warsztatowe. W czasie sesji plenarnej zostały wygłoszone cztery referaty ilustrowane prezentacjami multimedialnymi.

Pierwszy referat, autorstwa Izabeli Lewandowskiej pt. Uczenie się jako proces całożyciowy, był teoretycznym rozważaniem na temat rozwoju pojęcia edukacji na przestrzeni wieków. Podjęto próbę wyjaśnienia różnic między edukacją ustawiczną, edukacją dorosłych a całożyciowym uczeniem się. Celem rozważań zagadnienia zawartego w temacie referatu było udzielenie odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu uczenia się, jego intencjonalność i spontaniczność, a także konfrontację z życiem codziennym. W referacie Homo Faber w dobie globalizacji autorki Anna Penconek i Beata Chwiałkiewicz poruszyły zagadnienia, takie jak: zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura korporacyjna, poliprofesjonalizacja czy kapitał edukacyjny.

W trzecim referacie, zatytułowanym Pajęcza sieć kariery zawodowej, Honorata Mystek-Pałka wyjaśnia proces kariery zawodowej i ewolucję tego pojęcia od rozumienia tradycyjnego do ponowoczesnego. Kolejno zaprezentowane zostały alternatywne modele kariery, czynniki wpływające na sukces zawodowy oraz elementy kariery, które tworzą tytułową pajęczą sieć. Ponadto w referacie podjęto próbę udzielenia odpowiedzi o początek kariery zawodowej, modele występujące w firmach międzynarodowych, a także przyczyny leżące u podstaw realizacji własnych ambicji i aspiracji zawodowych. Referat czwarty, autorstwa Magdaleny Cisek i Izabeli Dyląg, stanowił przegląd tematyki związanej ze zjawiskiem Bilansu Kompetencji i zawieraniem umów o pracę. Zostały również poruszone zagadnienia dotyczące z kodeksu pracy, m.in. charakterystyka klasycznych regulacji prawnych, a także najczęściej pojawiające się nadużycia ze strony pracodawcy.

Ostatni referat był teoretycznym wstępem do drugiej części konferencji - zajęć warsztatowych, których głównym celem było zdobycie wiedzy dotyczącej etapów planowania kariery zawodowej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, czym jest Bilans Kompetencji, czemu służy, a także, w jaki sposób się go przeprowadza. Zapoznali się również z funkcjonującymi na rynku europejskim rodzajami CV i sposobami ich konstruowania. Prowadzące wskazały również, jak ważną rolę odgrywa analiza poszczególnych umów o pracę i wybór najwłaściwszej z nich. Przedstawiono także konsekwencje prawne, jakie ponoszą pracodawcy w przypadku niedotrzymania umowy z pracobiorcą. Należy zaznaczyć, iż duże zainteresowanie wywołał zrealizowany przez studentów film o tematyce nawiązującej do zajęć. Uczestnicy wystawili autorom projektu najwyższe noty w arkuszu ewaluacyjnym, co może świadczyć o profesjonalizmie organizatorów. Na zakończenie zajęć zebrani otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Po zakończeniu części oficjalnej konferencji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: władze i pracownicy Wydziału Pedagogicznego, sponsorzy, goście z innych ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy oraz studenci i absolwenci specjalizacji andragogicznej. Ze względu na wysoko ocenioną przez uczestników konferencji zawartość merytoryczną referatów programowych, zostaną one opublikowane w jednym z wydawnictw o charakterze pedagogicznym.