AAA

Konferencja

Informatyczne zarządzanie uczelnią
- Doświadczenia uczelni, oferta firm softwarowych

Dariusz Nojszewski

Sprawozdanie z konferencji

19 kwietnia odbyła się w Poznaniu konferencja zatytułowana Informatyczne zarządzanie uczelnią - Doświadczenia uczelni, oferta firm softwarowych, której organizatorem było Centrum Promocji Informatyki - firma szkoleniowa z Warszawy. Skierowana ona była przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za planowanie strategii rozwoju i informatyzacji uczelni, selekcję oraz zakup produktów i technologii informatycznych oraz osób zajmujących się analizą wdrożeniową systemów, konsultantów, analityków, doradców i pracowników administracyjnych uczelni. Jak czytamy w serwisie informacyjnym konferencji: Współczesna uczelnia, aby sprostać warunkom rynkowym i posiadać możliwość rozwijania się, musi posiłkować się technologią informacyjną. Pozwalają one nie tylko "zapanować" nad olbrzymią ilością danych, ale także sprawniej funkcjonować i podejmować trafne decyzje. Obecnie jednak optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz uczelni nie wystarcza do uzyskania i zachowania przewagi konkurencyjnej. Uczelnie szukają swojej szansy w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów z otoczeniem." Stąd potrzeba zorganizowania konferencji przybliżającej zainteresowanym osobom tematykę zarządzania uczelnią i narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. W programie tego jednodniowego spotkania przewidziano wystąpienia zarówno przedstawicieli wyższych uczelni, którzy prezentowali swoje doświadczenia z wprowadzania i użytkowania systemów informatycznych, jak również przedstawicieli firm komercyjnie zajmujących się tworzeniem i rozwojem tego typu oprogramowania. Wykład wprowadzający pt. Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego. Polskie uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią wygłosił prof. Adam Grzech, prorektor Politechniki Wrocławskiej,. Było to bardzo interesujące wystąpienie prezentujące doświadczenia osoby odpowiedzialnej za zarządzanie wyższą uczelnią i wprowadzanie rozwiązań informatycznych, jak również omawiające aktualny stan rozwoju i największe problemy występujące przy wdrażaniu tego typu systemów na uczelni na tle innych ośrodków akademickich oraz przedstawiające perspektywy dalszego rozwoju i wdrażania tego typu systemów informatycznych. Kolejny wykład prof. Marii Małeckiej dotyczył implementacji suplementu do dyplomu. Obecnie zagadnienie to jest bardzo absorbujące dla administracji wielu uczelni ze względu na konieczność jego szybkiego wdrożenia, co w warunkach ograniczonych zasobów finansowych i organizacyjnych z jednej strony oraz konieczności poniesienia dużego nakładu pracy z drugiej, stanowi spore wyzwanie dla administracji uczelni. Jest również doskonałym polem do próby wprowadzenia systemu informatycznego, który będzie wspomagał tworzenie i wydawanie suplementów do dyplomów. Wystąpienia przedstawicieli przeplatane były prezentacjami produktów informatycznych wspomagających administrowanie wyższą uczelnią oferowanymi przez firmy komercyjne.

Do tego bloku należały: prezentacja systemu Trans-Collect, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie płatnościami uczelni wyższych (Bank BPH); prezentacja jednolitych systemów poczty elektronicznej dla pracowników i studentów uczelni (Sun Microsystems oraz Politechnika Wrocławska); prezentacja zintegrowanego pakietu do zarządzania wyższą uczelnią (SAP Polska). Druga części konferencji skoncentrowała się na prezentacji praktycznych rozwiązań z zakresu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wyższą uczelnią. Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr hab. inż. Stanisława Paszczyńskiego z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Było to praktyczne studium przypadku: Doświadczenia z informatyzacji uczelni - metody i uwarunkowania wdrażania systemów. Ocena kompatybilności oferowanych systemów i ich dopasowania do potrzeb uczelni. Prelegent przedstawił w bardzo ciekawy, przystępny i pouczający sposób swoje wieloletnie doświadczenia przy informatyzacji szkoły wyższej. Omówił najistotniejsze przyczyny niepowodzeń tego procesu w polskich uczelniach oraz przedstawił pożądaną strukturę systemu oraz metodykę jego wdrażania. Szczególny nacisk kładąc na aspekty praktyczne wdrażania systemów oraz pokazując efekty ich wprowadzania, również od strony kosztów i korzyści finansowych. Kolejne wykłady tej części konferencji dotyczyły: kart elektronicznych (Jak usprawnić zarządzanie zasobami Uczelni za pomocą kart elektronicznych, OPTEAM SA), wirtualnej obsługi studentów (Wirtualny dziekanat - informatyczne zarządzanie tokiem studiów, SGH) oraz platformy e-edukacyjnej, wspomagającej nauczanie na wyższej uczelni (Platforma e-learningu dla wyższej uczelni, SGH). Prezentacja podsumowująca konferencję dotyczyła pozyskiwania środków finansowych dla uczelni z funduszy unijnych. Trudno w tak krótkim czasie zawrzeć wszystkie możliwe aspekty zarządzania wyższą uczelnią. Konferencja ta na pewno wypełniała lukę w prezentowaniu zagadnień związanych z informatycznymi aspektami zarządzania i obsługi szkoły wyższej. Wydaje się, że należałoby ją kontynuować w przyszłości, prezentując tę tematykę w szerszym kontekście.

Materiały z konferencji (wystąpienia i prezentacje poszczególnych prelegentów) dostępne są na stronie: www.cpi.com.pl/imprezy/2005/izu/index.php.