AAA

Relacja z Warsztatów Menedżerskich 2005.

"Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie"

Remigiusz Orzechowski

Relacja z warsztatów

W dniach 27-28 kwietnia odbyła się trzecia edycja Warsztatów Menedżerskich, organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe eBiznesu i Katedrę Small Businessu SGH. Tematem przewodnim tegorocznych Warsztatów było Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. W ramach wydarzenia odbył się panel dyskusyjny oraz pięć studiów przypadków. W trakcie dwóch dni Warsztaty odwiedziło około trzydziestu menedżerów wyższego i średniego szczebla z czołowych firm branż ICT w Polsce, kilkunastu pracowników naukowych SGH oraz około 200 studentów z uczelni ekonomicznych i technicznych z całej Polski. Warsztaty zostały otwarte przez prof. Andrzeja Hermana, kierownika Katedry Small Businessu, prof. Marka Rockiego, Rektora SGH oraz Katarzynę Gratys, Prezesa Zarządu SKN eBiznesu. Profesor Andrzej Herman w kilku słowach przedstawił działalność Katedry Small Businessu, podkreślając, że obiektem jej zainteresowań są nowoczesne małe firmy, silnie wzrostowe i bardzo innowacyjne, które działają globalnie dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez gospodarkę opartą na wiedzy. Profesor Marek Rocki podkreślił, że dzięki działalności w kołach naukowych (organizując konferencje, prowadząc badania etc.), studenci zdobywają doświadczenie i dodatkową wiedzę. Zapraszając do współpracy menedżerów różnych firm, utrwalają również wśród nich markę SGH. Katarzyna Gratys przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia SKN eBiznesu oraz plany na przyszłość. Warty odnotowania jest fakt, że w Kole działają zarówno studenci studiów dziennych, jak i zaocznych, a także studenci z innych warszawskich uczelni. Wykład inauguracyjny poprowadził Mirosław Bielicki, Wiceprezes Zarządu Polkomtel SA oraz Adam Kowalik, absolwent SGH, a obecnie CKO w Polkomtelu. Polkomtel jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która wdrożyła kompleksowy system zarządzania wiedzą. W trakcie wykładu omówiona została budowa tego systemu, metody oraz narzędzia wykorzystywane do mierzenia stanu zaawansowania i efektów zarządzania wiedzą.

Po wykładzie inauguracyjnym odbył się panel dyskusyjny (moderowany przez prof. Andrzeja Hermana i prof. Barbarę Dobiegałę-Koronę), w którym wzięli udział menedżerowie najwyższych szczebli takich firm, jak Polkomtel, IBM Business Consulting Services, KPMG, Microsoft i Infovide, pracownicy naukowi SGH oraz studenci. Uczestnicy Warsztatów byli zgodni, że ośrodek zarządzania wiedzą (przynajmniej na początkowym etapie) powinien być ulokowany przy pionach biznesowych, a w komitetach sterujących takich projektów muszą znajdować się przedstawiciele biznesowi, aby zrozumieli, iż te przedsięwzięcia tworzą nową wartość dla przedsiębiorstwa. W fazie realizacyjnej ów ośrodek może zostać przesunięty do działu IT, ponieważ większą część budżetów takich projektów stanowią technologie informatyczne. Podkreślono, że rośnie świadomość konieczności skorzystania z koncepcji zarządzania wiedzą jako kompleksowego systemu zarządzania - aktualnie 80% polskich przedsiębiorstw deklaruje, że wiedza pracowników i zarządzanie wiedzą jest dla nich bardzo istotne. Zdaniem jednego z panelistów swoistym świadectwem, że firma przeszła od wykorzystania KM do poprawy swoich wyników jest przechodzenie z poziomu transakcji na poziom relacji. Próbowano również odpowiedzieć na pytanie, jak powiązać koncepcję KM z etapami rozwoju firmy. Każda firma zarządza wiedzą, nawet ta najmniejsza - wówczas KM często jest intuicyjne. Trudno jednoznacznie ustalić, kiedy należy wprowadzić bardziej sformalizowany system zarządzania wiedzą, bowiem już po "chwili" działalności okazuje się, że wiele rzeczy nie zostało zapamiętanych, skodyfikowanych. W początkowym etapie należy jednak skupić się na odpowiednim ukształtowaniu kultury organizacji, a dopiero potem sięgać po narzędzia informatyczne. Żywiołową dyskusję wywołała kwestia zabezpieczenia się przedsiębiorstwa przed wynoszeniem wiedzy przez pracowników do konkurencji. Proponowane były różne rozwiązania, od zanegowania potrzeby zabezpieczania się do kosztownych dla firmy rozwiązań opartych na odpowiednich zapisach w kontraktach menedżerskich. Zwrócono uwagę, że często szeregowi pracownicy (np. analitycy korzystający z korporacyjnych hurtowni danych) posiadają ogromną wiedzę, którą mogą "wynieść do konkurencji w swoich głowach", przed czym bardzo trudno się zabezpieczyć. Paneliści byli jednak zdania, że obowiązuje kodeks etyczny i bezpośrednie przejścia do konkurencji nie są częste. W większości przypadków jeśli firma postępuje fair, to i pracownik zachowuje się w ten sposób. Dyskusja dotycząca wdrażania systemów zarządzania wiedzą doprowadziła do konstatacji, że nie ma i nie będzie gotowych, uniwersalnych systemów KM. Zawsze muszą one być tworzone ("szyte na miarę") indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia takiego systemu muszą brać aktywny udział menedżerowie danej firmy, nie może on zostać przygotowany samodzielnie przez zewnętrznego konsultanta.

Uzupełnieniem panelu dyskusyjnego była prelekcja z udziałem firmy KPMG, podsumowująca wyniki badań Zarządzanie wiedzą w Polsce w 2004 roku oraz prezentacja firmy NetSprint.pl, obejmująca problematykę narzędzi do wyszukiwania informacji w systemach intranetowych przedsiębiorstw. Dodatkową atrakcją Warsztatów była prezentacja telefonów 3G (UMTS), którą zorganizowała firma Polkomtel, główny sponsor Warsztatów. Podczas obu dni studenci mieli możliwość swobodnego testowania najnowszych usług, takich jak telekonferencje czy szybki dostęp do internetu z telefonu komórkowego. Główną część Warsztatów stanowiło jednak pięć analiz przypadków (case studies), zorganizowanych przy współpracy z następującymi firmami: Infovide, IBM Business Consulting, Polkomtel, Bertelsmann Media oraz z psychologiem biznesu. Tematyka case studies obejmowała takie zagadnienia, jak: podnoszenie efektywności projektów przy wykorzystaniu technik zarządzania wiedzą, budowanie modelu i strategii radzenia sobie ze źródłami i konsekwencjami kryzysów w zarządzaniu wiedzą, SGH jako organizacja oparta na wiedzy oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii sprzedażowych. Najlepsi uczestnicy każdego z case studies zostali nagrodzeni dyplomami oraz bardzo atrakcyjnymi nagrodami, które obejmowały praktyki, nagrody rzeczowe oraz szkolenia informatyczne. Warsztaty zostały podsumowane panelem dyskusyjnym z udziałem wszystkich firm organizujących studia przypadków. Omówione zostały tematyki poszczególnych case'ów oraz zaprezentowane najlepsze pomysły. Jak się okazało, rozwiązania zaproponowane przez studentów w niczym nie ustępowały tym, które menedżerowie wdrożyli w swoich przedsiębiorstwach! Szersze informacje o Warsztatach Menedżerskich 2005 znajdują się pod adresem: www.ebiznes.edu.pl.