Zasady etyczne

W czasopiśmie "e-mentor" są stosowane zasady etyki wydawniczej określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Wydawniczej), zawarte w Kodeksie Postępowania COPE

1. Zasady obowiązujące Redakcję

 • Kontrolowanie standardów etycznych. Członkowie Redakcji czasopisma dbają o przestrzeganie obowiązujących standardów i zasad etycznych oraz zapobiegają praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Fair play. Nadesłane artykuły oceniane są wyłącznie pod kątem merytorycznym, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne czy polityczne, pochodzenie etniczne czy obywatelstwo Autora/ów.
 • Poufność. Członkowie Redakcji nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: Autor, wyznaczeni Recenzenci, \redaktorzy oraz Wydawca.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów.
 • Przejrzystość kryteriów przyjmowania artykułów do publikacji. O tym, które materiały zostaną opublikowane, decyduje redakcja. Kryteria brane pod uwagę to: zgodność z zakresem tematycznym czasopisma, oryginalność ujęcia tematu, wartość naukowa pracy, przejrzystość wywodu, przestrzeganie zasad praw autorskich. Podstawą decyzji redakcji są opinie recenzentów.

 

2. Zasady obowiązujące Autorów

 • AutorstwoAutorzy powinni zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone w innym wydawnictwie.
 • Rzetelność naukowa. Autorzy są zobowiązani do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułów z zachowaniem najwyższych standardów i należytej staranności.
 • Rzetelność źródeł. Autorzy zobowiązani są wymienić w bibliografii załącznikowej wszystkie publikacje, które zostały przywołane w artykule.
 • Wskazanie autorów pracy i ich wkładu w przygotowanie artykułu.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów.
 • Ujawnienie informacji. Autorzy mają obowiązek ujawnić źródła finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych, a także podać informacje dotyczące wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstawanie artykułu.
 • Gotowość do udostępnienia danych. Autorzy poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązani są zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
 • Informowanie o błędach w opublikowanych pracach. Jeśli Autor/Autorzy odkryją istotne błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję czasopisma w celu ich skorygowania (opublikowanie erraty, aneksu, sprostowania) lub wycofania tekstu.

 

3. Zasady obowiązujące Recenzentów

 • Obiektywność. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny i rzetelny. Wszystkie uwagi Recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane. Personalna i nienaukowa krytyka autorów prac jest niedopuszczalna.
 • Podniesienie wartości i jakości artykułu. Recenzent powinien mieć na celu podniesienie wartości naukowej recenzowanych artykułów.
 • Terminowość. Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.
 • Fachowość. Recenzent powinien podejmować się wykonania recenzji wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada wiedzę umożliwiającą mu wydanie rzeczowej opinii.
 • Poufność. Wszystkie recenzowane artykuły oraz ich recenzje mają charakter poufny. Niedopuszczalne jest ujawnianie prac i wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania osobom trzecim (za wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów.

 

 Autorstwo
 1. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy. Autor zgłaszający artykuł ma obowiązek wskazać wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji.
 2. Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w formularzu zgłoszeniowym należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z Autorów.
 3. Wszelkie zmiany informacji o autorstwie składanego do publikacji artykułu wymagają pisemnego oświadczenia każdego z Autorów oddzielnie w formie listu elektronicznego do Redaktora naczelnego czasopisma. Autor zgłaszający artykuł ma obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany.
 4. Opracowania nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 666).
 5. Redakcja stanowczo przeciwstawia się zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship oraz plagiatowaniu, które są przejawem nierzetelności naukowej. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule. O guest authorship (honorary authorship) można mówić, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.
 

 Oryginalność prac

 1. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone przez Autora w sposób wskazujący, że jest to cytat.
 2. Autor ma obowiązek uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 3. Recenzent ma obowiązek niezwłocznie poinformować Redakcję w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów. Recenzent powinien wskazać i zgłosić Redakcji wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego artykułu do innych prac.
 4. Wszystkie prace przyjęte do publikacji w czasopiśmie „e-mentor” są sprawdzane za pomocą systemu antyplagiatowego (plagiat.pl).
 5. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, natomiast prawa majątkowe do opublikowanego utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy przechodzą na wydawcę.
 6. Materiały zamieszczone w czasopiśmie „e-mentor” są chronione prawem autorskim i udostępniane w oparciu o licencję CC: BY-NC 4.0 International czyli Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne. Wersją pierwotną czasopisma „e-mentor” jest wersja internetowa.
 

 Konflikt interesów

 1. Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy Autor (lub jednostka, którą reprezentuje), Recenzent albo Redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne (zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzenia, wykonywanie płatnych ekspertyz czy konsultacji) lub osobiste relacje czy też współzawodnictwo naukowe, polityczne, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Wszystkie strony uczestniczące w procesie wydawniczym powinny dbać o to, by konflikt interesów nie wystąpił, ponieważ taka sytuacja grozi podważeniem wiarygodności czasopisma, autorów, a nawet badań naukowych. Autorzy, Rrecenzenci, ale też Redaktorzy, w których przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaj konflikt interesów, zobowiązani są zgłosić ten fakt Redakcji.
 2. Zgłaszając tekst, Autor oświadcza, że nie wiążą go żadne (poza ujawnionymi w formularzu zgłoszeniowym) zależności osobiste ani finansowe (np. wynikające z zatrudnienia, doradztwa, posiadania akcji, honorariów), które mogłyby mieć wpływ na interpretację i prezentację wyników badań.
 3. Prace recenzowane nie mogą być wykorzystane na korzyść własną Recenzenta. Recenzenci nie powinni podejmować się wykonania recenzji w sytuacji,  w której występuje konflikt interesów z autorami (Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej, stosunkach osobistych ani stosunkach pokrewieństwa, z Autorem recenzowanej pracy).

 

Procedury postępowania w przypadku wykrycia praktyk niezgodnych z przyjętymi standardami etycznymi

 1. Redakcja prowadzi politykę otwartości i zachęca do zgłaszania podejrzeń dotyczących działań niezgodnych z przyjętymi standardami etycznymi. Redakcja umożliwia kontakt mailowy (adres: redakcja@e-mentor.edu.pl) oraz poprzez komentowanie publikowanych artykułów za pośrednictwem ogólnodostępnego forum na stronie internetowej czasopisma.
 2. W przypadku ujawnienia zachowania nietycznego Autora (nieuczciwych praktyk typu plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship, fałszowanie wyników badań, nieobiektywna interpretacja wyników) Redakcja poprosi o wyjaśnienia. W następnych krokach nastąpi zawiadomienie władz jednostki naukowej autora i wycofanie danego artykułu.
 3. O przypadkach zaistnienia ghostwriting, guest authorship i plagiatów w artykułach nadesłanych do publikacji w czasopiśmie „e-mentor” redakcja będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe).
 4. W przypadku ujawnienia zachowania nietycznego Recenzenta, Redakcja poprosi o wyjaśnienia. W kolejnych krokach Recenzent zostanie wyłączony z procesu recenzyjnego, a następnie nastąpi zawiadomienie władz jednostki naukowej Recenzenta.
okladka big pobierz pdf

Data wydania: kwiecień 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.