Polityka prywatności

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DEFINICJE

Administrator – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.e-mentor.edu.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

Autor – każda osoba fizyczna zainteresowana publikacją artykułu naukowego w e-mentorze.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe znajdujące się w serwisie (imię, nazwisko, adres e-mail, nota biograficzna, zdjęcie) przechowywane są i publikowane na mocy zgody osób, których dotyczą.
Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby można było objąć zgłoszone opracowanie procedurą redakcyjną, zgodnie w zasadami przyjętymi w redakcji e-mentora i opisanymi w serwisie http://www.e-mentor.edu.pl. Okres przechowywania danych przez Administratora wynosi 20 lat w odniesieniu do artykułów opublikowanych – dla celów dowodowych (np. w przypadkach wykrycia plagiatu) oraz dla celów kontaktów z autorami w razie potrzeby uzyskania innych wyjaśnień odnośnie opublikowanych treści. W przypadku artykułów nieopublikowanych okres ten wynosi 2 lata – dla celów zarządzania wydawaniem kolejnych numerów, np. dla porównania bieżących zgłoszeń autora z poprzednimi tekstami jego/jej autorstwa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Redakcja czasopisma e-mentor nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych, które gromadzi i przechowuje. Kontakt z autorami mają tylko uprawnieni pracownicy redakcji i wykorzystywany jest on tylko do celów związanych z procedurą redakcyjną.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane przechowujemy, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
Prawo uzyskania kopii danych,
Prawo do sprostowania,
Prawo do usunięcia danych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania,
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Prawo wycofania zgody,
Prawo do skargi.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
  • drogą e-mailową na adres: redakcja@e-mentor.edu.pl

Wnioski dotyczące realizacji prawa do zapomnienia powinny być złożone pisemnie lub osobiście. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Administrator prowadzi ewidencję zmian Polityki.

okladka big pobierz pdf

Data wydania: maj 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.