AAA

Remote work during the COVID-19 epidemic in Poland - results of an empirical study

Piotr Sliż

Abstract

Remote work, identified in the literature as a flexible form of employment, is of interest to both researchers and business practice representatives. It is mainly expressed by the growing trend in the number of publications, but also by the sudden increase in popularity of the 'remote work' entry among those seeking this form of work. The presented article attempts to identify differences in areas related to the preparatory activities, implementation and type of rules regarding the implementation of remote work on a selected group of organizations in Poland. In addition, based on the respondents' previous experience, the advantages and limitations of remote work were identified. Empirical proceedings were carried out in April 2020, during the epidemiological state in Poland, on a randomly selected group of 117 organizations. As a result of the study, discrepancies were noted, including the possibility of carrying out this form of work before and during COVID-19. Furthermore, it was pointed out that the rules for the implementation of remote work in most organizations have not been established or are unwritten (not formalized). The study presents results which allow the conclusion to be formulated that large organizations were prepared to a greater extent than medium, small and micro enterprises for reconfiguration of the form of work from stationary to remote in the areas of implementation of pre-development activities, setting principles and their scope.

Keywords: remote work, telework, COVID-19, coronavirus, pandemic, implementation of remote work

References

 • Bąkała, A. M. i Niedźwiedziński, M. (2010). Narzędzia Open Source usprawniające telepracę. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 232, 5-16.
 • Chobot, A. (1996). Pojęcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia (aspekty prawnospołeczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 58, z. 2, 95-104.
 • Cierniak-Emerych, A. (2009). Przesłanki oraz bariery zatrudniania pracowników w formie telepracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 12, 27-36.
 • Cisło, Z. (2012). Telepraca: regulacje i interpretacja przepisów krajowych. Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2, 197-203.
 • Cleveland, W. S., i Devlin, S. J. (1988). Locally weighted regression: an approach to regression analysis by local fitting. Journal of the American Statistical Association, 83(403), 596-610. https://doi.org/10.2307/2289282
 • Devire. (2020). O rynku pracy. https://www.devire.pl/o-rynku-pracy
 • Einhorn, B. (2003). Walka z SARS: telepraca i herbatka ziołowa. Business Week -edycja polska, 5(134), 16-17.
 • Eurostat. (2020, 6 lutego). How usual is it to work from home? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1
 • Hauk, M. (2008). Telepraca: ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 12, 3-21.
 • Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, 2(16), 49-61.
 • Karaszewska, H. (2009). Telepraca - szanse i zagrożenia. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 40, 179-189.
 • Karbowska, S. (2008). Telepraca jako przedmiot porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r. Zeszyty Prawnicze, 8/1, 205-225.
 • Krzyśków, B. (2005). Prawne aspekty telepracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 6, 14-17.
 • Krzyśków, B. i Konarska, M. (2007). Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 6, 4-6.
 • Kurkus-Rozowska, B. i Konarska, M. (2002). Telepraca - szanse, korzyści, uciążliwości. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 5, 21-25.
 • Lipka, A. (1996). Telepraca - aspekty humanizacyjne. Humanizacja Pracy, 4.
 • Łodyga, O. (2007). Telepraca - możliwości i ograniczenia. e-mentor, 3(20), 72-74.
 • Makowiec, M. i Mikuła, B. (2014). Dehumanizacja w telepracy domowej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 61-70.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2018, 16 stycznia). 2515 firm z elastycznym czasem pracy. https://www.gov.pl/web/rodzina/2515-firm-z-elastycznym-czasem-pracy
 • Muszyńska, K. i Swacha, J. (2014). Narzędzia zdalnej kontroli czasu pracy w zarządzaniu projektami informatycznymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 35, 101-112.
 • Najmiec, A. (2003). Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 1, 20-23.
 • Najmiec, A. (2007). Telepraca - aspekty psychospołeczne. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 10, 12-14.
 • Pietrzak, E. (2011). W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika. Monitor Prawa Pracy, 11. https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/w-kwestii-ustawowej-definicji-telepracy-i-telepracownika/
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). (2020, 23 marca). Koronawirus - sprawdź co wprowadzenie stanu epidemii oznacza dla przedsiębiorców. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59130:koronawirus-sprawdz-co-wprowadzenie-stanu-epidemii-oznacza-dla-przedsiebiorcow
 • Pracuj.pl. (2020, 17 marca). Polacy zdolni do pracy zdalnej. Badania Pracuj.pl. http://media.pracuj.pl/89350-polacy-zdolni-do-pracy-zdalnej-badania-pracujpl
 • Radwan, A. (2009, 27 lutego). Kryzys gospodarczy przyspieszy rozwój telepracy. Gazeta Prawna. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/116070,kryzys-gospodarczy-przyspieszy-rozwoj-telepracy.html
 • Sęczkowska, K. (2019). Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Teoria i Praktyka, 2, 10-16.
 • Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Wolters Kluwer Polska.
 • Sowińska, A. (2014). Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia -psychopatologia telepracy. Studia Ekonomiczne, 167, 259-266.
 • Spytek-Bandurska, G. (2015). Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne. Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Szluz, B. (2013). Telepraca - nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy - szansa czy zagrożenie? Modern Management Review, 4, 253-266. https://doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.59
 • Ślązak, A. (2012). Przegląd badań dotyczących telepracy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, 219-232.
 • Tokar, J. (2008). Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, z. 43, 201-213.
 • Trziszka, M. (2017). Narzędzia komunikacji wykorzystywane w modelu pracy zdalnej w firmach rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(6), 213-221.
 • Twardowska, J. (2016). Korzyści wynikające z wirtualnej organizacji pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 512-519.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980210094/U/D19980094Lj.pdf
 • Wróbel, P. i Jendza, D. (2018a). Kontrowersje wokół definicji telepracy. Zarządzanie i Finanse, 1(cz. 2), 201-214.
 • Wróbel, P. i Jendza, D. (2018b). Telepraca - regulacje prawne a praktyka rynku pracy. e-mentor, 3(75), 56-62. https://doi.org/10.15219/em75.1363
 • Zheng, Y.-Y., Ma, Y.-T., Zhang, J.-Y. i Xie, X. (2020). COVID-19 and the cardiovascular system. Nature Reviews Cardiology, 17, 259-260. https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5
AUTHOR

Piotr Sliż

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em85.1474

The article is in the printed version on pages 50-65.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce - wyniki badania empirycznego. e-mentor, 3(85), 50-65. https://doi.org/10.15219/em85.1474