AAA

The analysis of self-employment among the year 2014 graduates of Polish higher education institutions

Marek Rocki

Abstract

Tracking the career paths of the university graduates may be a valuable source of information about higher education system. Especially when taking into consideration number of the graduates who have chosen self-employment. Such analysis may help to better adjust the didactic offer of HE institutions to the needs of labour market. Also identifying the studies with very low or even zero self-employment rates may lead to the appropriate curriculum improvements. The article presents the results of the analysis based on the data derived from the reports collected in the Polish Graduate Tracking System (ELA), operated by the Ministry of Science and Higher Education.

References

 • Błażejowski, J. (2007). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - perspektywy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W: Jakość kształcenia w szkołach wyższych. Wrocław: KRASP Komisja Akredytacyjna - Zespół Boloński.
 • Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, www.absolwenci.nauka.gov.pl.
 • Rocki, M. (2013). Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 280, 161-166.
 • Rocki, M. (2015). Jakość kształcenia ekonomistów w świetle prac PKA. W: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Rocki, M. (2017). Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014. Referat na konferencji "Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne i prawne". Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
 • Rocki, M. (2017). Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów. Handel Wewnętrzny, 4(369), 156-168.
 • Rocki, M. (2005). Polish Rankings: Some Mathematical Aspects. Higher Education in Europe, 30(2), 173-181.
 • Rocki, M. (2007). Model miękki jakości dla uczelni wyższych. W: S. Doroszewicz i A. Kobylińska (red. naukowa). Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/8 z dnia 5 stycznia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczące samozatrudnienia.
 • Wilkowski, A. (2009). Pomiar jakości kształcenia ekonomicznego - próba matematyzacji. W: M. Rocki (red.). Jakość kształcenia ekonomicznego (35-44).VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Wnuk-Lipińska, E. i Wójcicka, M. (1995). Projekt recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach. W: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.) Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski (145-184). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
 • Wójcicka, M. (2001). Ewaluacja, ocena, pomiar. W: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (36-38). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
AUTHOR

Marek Rocki

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em71.1320

The article is in the printed version on pages 4-10.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite