AAA

Building commitment - using Moodle in developing social skills of students

Katarzyna Klimkiewicz

Abstract

Developing of social skills is a challenge for higher education. It becomes even more important in case of teaching represents of Y generation, who find it easier to comment on internet forum than in the classroom. Modern technologies become more and more important in higher education what encourage us to ask a question if it is possible to use them for developing student's interpersonal skills. The purpose of this article is to present examples of how e-technology may support such development. Presented experience of using e-learning platform Moodle shows that it may support communication between students and teacher. It may also provide basis for interpersonal skills development as teamwork, presenting skills, communication and influence, decision making, creative and critical thinking, as well as analysis and evaluation of own and other's work. Discussed tools enable course monitoring and information exchange what provides a space for a reflection on teamwork and mutual influence of team members. Using e-learning platform Moodle as a support for traditional courses brings us closer to the real requirements and conditions of the labor market, what reflects the newest trends in higher education.

Bibliography

 • Ebersbach A., Glaser M., Heigl R., Dueck D., Wiki: Web collaboration, Springer, Berlin-New York 2006.
 • Friedrich R., Peterson M., Koster A., Blum S., The Rise of Generation C. Implications for the World of 2020, Booz & Company, 2010.
 • Friesen N., Report: Defining Blended Learning, 2012.
 • Hołowiecki M., Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce, „Lingua ac Communitas” 2014, nr 24, s. 185-206.
 • Kąkolewicz-Wach A., Shelest O., Wyzwolić zaangażowanie, czyli o konstruktywizmie w e-learningu, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając, (red.), E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2014, s. 55-64.
 • Klimczak K.M., Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów, „e-mentor” 2008, nr 4(26), s. 24-28, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/571.
 • Klimkiewicz K., Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 225.
 • Kluza K., Zastosowanie systemów Wiki i semantycznych Wiki w procesie dydaktycznym, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2010, nr 2(110) s. 100-104.
 • Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa 2015.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kurczewska A., W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? - czyli „jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać”, „e-mentor” 2012, nr 5(47), s. 20-24, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/965.
 • Kurek M., Turula A., Praca zespołowa online: uwarunkowania kulturowe i edukacyjne - próba analizy, [w:] J. Stańczyk, E. Nowinkiewicz, (red.), Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Bydgoszcz 2013, s. 247-259.
 • Kusztina E., Zaikin O., Żyławski A., Tadeusiewicz R., Model motywacji nauczyciela i studentów podczas nabywania kompetencji, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2013, nr 9, s. 119-137.
 • Lubina E., Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 224-231.
 • Moodle: Na czym polegają warsztaty?, Wrocławski Portal Informatyczny, 2011, http://informatyka.wroc.pl/kursy/mod/page/view.php?id=301, [5.02.2016].
 • Musiał K., Wirtualna burza mózgów jako założenie systemu Brain-Netting wspierającego pracę grupową w Internecie, [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 232-238.
 • Nieroba E., Bińkowska A., Zawłocki I., Niewiadomski K., Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia inżynierów, „Edukacja - Technika - Informatyka” 2013, nr 4, cz. 1, s. 173-179.
 • NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition, The New Media Consortium, 2015.
 • Parker K.R., Chao J.T., Wiki as a teaching tool, „Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects” 2007, No. 3, s. 57-72.
 • Pinnow D.F., Leadership - What Really Matters, Springer, Berlin, Heidelberg 2011.
 • Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, „On the Horizon” 2001, Vol. 9, No. 5, s. 1-6, http://dx.doi.org/10.1108/10748120110424816.
 • Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2015.
 • Sarasvathy S.D., Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency, „Academy of Management Review” 2001, Vol. 26, No. 2, s. 243-263.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kulwer Polska, Kraków 2008.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Strykowski W., Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, [w:] W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.
 • Turula A., Kiedy dydaktyka akademicka jest nowoczesna: o potrzebie dywersyfikacji kształcenia na odległość, „Kultura i Polityka” 2014, nr 16, s. 45-63.
 • Wang Y., Haggerty N., Knowledge transfer in virtual settings: the role of individual virtual competency, „Information Systems Journal” 2009, Vol. 19, No. 5, s. 571-593, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2575.2008.00318.x.
 • Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „e-mentor” 2013, nr 2(49), s. 22-28, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1003.
 • Zając M., Zawisza W., O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, „e-mentor” 2006, nr 1(14), s. 24-28, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/264.
AUTHOR

Katarzyna Klimkiewicz

AGH University of Science and Technology in Cracow

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em64.1235

The article is in the printed version on pages 4-12.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite