AAA

The analysis of the level of public e-services availability after implementing legal provisions of specific document patterns' standardization

Szymon Mamrot, Magdalena Stachowicz

Abstract

The authors investigated a level of the implementation of Act of 24 April 2014 amending particular acts due to standardization of specific document patterns in administrative procedures. The new legal provisions, which have effected for almost 14 months, enabled the introduction of uniform, nationwide, electronic documents templates in various administrative procedures. Electronic templates of application forms were implemented to facilitate and speed up running business in Poland. The authors analyzed the number of documents templates which were published in central repository of document templates. They investigated whether the publishing of document template influenced the possibility of completion administrative procedure electronically. The goal of the analyzed legislation was to simplify the legal environment and to facilitate running business, making templates of form applications electronically available. The results of the conducted research unequivocally indicated that this goal was only slightly achieved (only 19% of procedures mentioned in the Act is available electronically). Moreover, the authors deeply analyzed the legal acts, including the Act of 17 February 2005 on the Computerization of Activities of Entities Performing Public Tasks, in order to present a wider approach to standardization of documents templates.

Bibliography

 • E-dokumenty w MAC. Publikacja wzorów w repozytorium opóźniona przez błędy, Serwis Samorządoawy PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze/maic.aktualnosci/152739/E-dokumenty-w-MAC--Publikacja-wzorow-w-repozytorium-opoxniona-przez-bledy.
 • Informacja o wynikach kontroli: wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015.
 • Matuszewska-Maroń M., Markowski T., Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP w praktyce, „e-mentor” 2014, nr 2(54), s. 68-74, http://dx.doi.org/10.15219/em54.1097.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 971.
 • Rządowy projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, druk nr 2123, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2123.
 • Stachowicz M., Mamrot S., Standaryzacja jako czynnik optymalizacji usług świadczonych przez administrację publiczną, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 5, s. 68-69.
 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz. 183.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 822.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 822.
 • Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, PBS - Partner in Business Strategies, Warszawa 2014.
AUTHORS

Szymon Mamrot

The Institute of Logistics and Warehousing

Magdalena Stachowicz

The Institute of Logistics and Warehousing

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em63.1229

The article is in the printed version on pages 54-58.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite