AAA

Graduates as external stakeholders of the higher education institutions in Poland: HEIs' perception - research results

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Abstract

The article discusses the issue of graduates as external stakeholders of the higher education institutions (HEIs) in Poland. The main aim is to answer the question about the way HEIs perceive relations with graduates. The author discusses this problem by analyzing legal and formal regulations, the literature and the results of her own research on qualitative analysis of the content of HEIs' missions and development strategies, and also the results of survey directed to rectors of HEIs. The analysis of HEIs` missions and strategies shows that the importance of HEIs' relations with graduates is articulated in a distinctive and positive way. However, the survey results indicate that not all rectors perceive their graduates as stakeholders, thus not fully recognize its importance and the opportunities arising for HEI from this cooperation.

Bibliografia

 • Beksiak J., Rachunek ekonomiczny świadczenia usług edukacyjnych, [w]: J. Beksiak (red.), Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Adam Translations, Warszawa 1996.
 • Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Poznań 2011.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Uczelniane biuro karier jako sposób na zwiększenie konkurencyjności uczelni poprzez tworzenie wartości rynkowej absolwenta, [w]: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku edukacji wyższej, Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Łódź 2006.
 • Freeman R.E., McVae J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Business School Working Paper 01-02, 2001, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263511.
 • Jóźwiak J., Tradycyjne koncepcje instytucji akademickiej, [w:] J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1999.
 • Krzak P., Uczelnia i jej interesariusze - współtworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej, [w]: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 • Lauer L.D., Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Implikacje dla marketingu, [w:] G. Nowaczyk, Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2011.
 • Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Mayntz R., Hübner K., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Minkiewicz B., Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review” 1997, vol. 22, No. 4, s. 853-886, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105.
 • Morawski R., Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w]: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Mruk H., Zarządzanie relacjami z absolwentami, [w:] G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Nowodziński P., Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą wyższą, [w]: Sz. Cyfert, C. Kochalski (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, t. 167.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Piotrowska-Piątek A., Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści. Komunikat z badań, „Optimum. Studia ekonomiczne” 2014, nr 3, s. 195-206, http://dx.doi.org/10.15290/ose.2014.03.69.13.
 • Piotrowska-Piątek A., O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą, „Marketing i Rynek” 2015, nr 1, s. 26-32.
 • Trocki M., Grucza B., Analiza interesariuszy, Bizzare, Warszawa 2004.
AUTHOR

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Statistical Office in Kielce

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em63.1224

The article is in the printed version on pages 14-20.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite