AAA

Universities' third mission - relations with Non-Governmental Sector

Anna M. Kola, Krzysztof Leja

Abstract

The analyses of relations between modern universities and social environment usually focus on correlations between universities and the state or universities and the market. The authors of this article remark the lack of publications about universities' relations with non-governmental sector and, overall, civil society, which is believed to be an important actor within academic world. The main aim of this paper was to attempt to fill in the existing gap indicating the most significant issues. The authors propose to extend the general meaning of the third mission of universities (while the first mission is to educate and the second - to research) including NGOs as equal partners besides business entities and public institutions. To illustrate this analysis the examples of good practices in relationships between universities and NGOs are presented. In conclusion, some recommendations are given. The authors believes that following those directions might contribute to fulfilling the third mission of the universities.

Bibliography

 • Adamiak P., Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014.
 • Alvesson M., The triumph of emptiness, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • Bok D., Beyond the ivory tower. Social responsibilities of the modern universities, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • Bonaccorsi A., Daraio C., Universities and strategic knowledge creation, Edward Elgar, Cheltennham 2007.
 • Casstells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Clark B., The higher education system. Academic Organization in Cross-National Perspective, University of California Press, Berkeley 1983.
 • Clark B.R., Creating entrepreneurial universities: Organizational pathway of transformation, Pergamon, For IAU Press, Oxford 1998.
 • Czapliński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków: raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2014.
 • Dudzikowa M. i in., Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu: diagnoza, interpretacje, konteksty, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and „Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations, „Research Policy” 2000, Vol. 29, s. 109-123, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Triple Helix: University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development, „EASST Review” 1995, Vol. 14, No. 1, s. 14-19.
 • Etzkowitz H., The entrepreneurial university as a technopole platform. A global phenomenon, [w:] J.T. Miao, P. Benneworth, N.A. Phelps, Making 21st century knowledge complexes: Technopoles of the world revisited, Routledge, New York 2015.
 • Etzkowitz H., The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry linkages, „Research Policy” 1998, Vol. 27, No. 8, s. 823-833, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00093-6.
 • Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Göransson B., Maharajh R., Schmoch U., New activities of universities in transfer and extension multiple requirements and manifold solutions, „Science and Public Policy” 2009, Vol. 36, No. 2, s. 157-164, http://dx.doi.oreg/10.3152/030234209X406863.
 • Jabłecka J., Koordynacja badań akademickich. Teorie, koncepcje i rzeczywistość, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 • Jabłońska M., Mike M., Organizacje pozarządowe i samorząd, [w:] M. Bagrowski (red.), Szkoła partnerstwa. Kompendium współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Poradnik pracowników, członków i wolontariuszy organizacji społecznych praz urzędników i władz samorządowych, Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Bielsko-Biała 2012,
 • Jongbloed B., Marketisation in Higher Education, Clark's Triangle and the Essential Ingredients of Markets, „Higher Education Quarterly” 2003, Vol. 57, No. 2, 110-135, http://dx.doi.org/10.1111/1468-2273.00238.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kola A.M., Z edukacją sprawa trudna... Kilka refleksji po Seminarium Eksperckim, jakie odbyło się dnia 17 czerwca 2014 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie - głos nadesłany, „Rocznik Pedagogiczny” 2014, t. 37, s. 233-240.
 • Makowski G., Nowe płaszczyzny dialogu między władzą i organizacjami pozarządowymi w Polsce, [w:] G. Makowski, T. Schimanek (red.), Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • Musiał K., Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 • Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, wyd. II zmienione, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012.
 • Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Readings B., The University in Ruins, Harvard University Press, Cambridge 1996.
 • Rodriquez V., Merton's and Ziman's norms of science: the case of biological and similar material transfer agreements, „Science and Public Policy” 2007, Vol. 34, No. 5, s. 157-164, http://dx.doi.org/10.3152/030234207X228575.
 • Schimanek T., Wstęp do cz. II, [w:] G. Makowski, T. Schimanek (red.), Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Droga do partnerstwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Sowa J., Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.
 • Sułkowski Ł., Zawadzki M., Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa 2014.
 • Szahaj A., Kapitalizm drobnego druku, Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 • Szelest A., Kurda A., Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOSR, Katowice 2014.
AUTHORS

Anna M. Kola

Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń

Krzysztof Leja

Gdańsk University of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em61.1201

The article is in the printed version on pages 4-12.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

A.M. Kola, K. Leja, Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora, „e-mentor” 2015, nr 4(61), s. 4-12, http://dx.doi.org/10.15219/em61.1201.