AAA

Difficulties in learning of subject-specific vocabulary in a foreign language

Joanna Kic-Drgas

Abstract

The article aims to raise the issue of acquiring a specific vocabulary in a foreign language, which is a vital part of specific language education. Insufficient knowledge of a specific vocabulary has an influence on its future use in professional life, and can lead to the production of inadequate statements, as well as misunderstandings. In research based on a questionnaire with open and closed questions, 80 students of Economics and European Studies at the Koszalin University of Technology shared their opinions about the most common problems they face while learning specific vocabulary. Analysis of the research and the resulting conclusions can be applied to the language teaching process in order to increase its efficiency. The study has indicated that the majority of students questioned had problems with specific vocabulary, and that learning English for Specific Purposes is much more difficult than learning General English. The most frequently repeated causes of this situation were problems with finding an accurate equivalent of a word and problems using the new vocabulary in its context.

Bibliography

 • Arabski J. (red.), Z problematyki języków specjalistycznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2002.
 • Corder S.P., Error analysis and interlanguage, Oxford University Press, Oxford 1981.
 • Dickel A., Der fachsprachliche und der allgemeinsprachliche Unterricht - Gemeinsamkeiten und Unterschiede, [w:] Olpińska-Szkiełko M., Grucza S., Berdychowska Z., Żmudzki J., (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza, Peter Lang, Frankfurt/Main 2012, s. 196-205.
 • Dickel A., Didaktik des Fremdsprachenunterrichts, „Komunikacja Specjalistyczna” 2013, nr 6, s. 101-120.
 • Fluck H.-R., Fachsprachen, UTB Verlag, München 1980.
 • Gajos M., Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Gajewska E., Analiza dyskursu w glottodydaktyce specjalistycznej: kryteria doboru modeli teoretycznych dla potrzeb dydaktyki szkolnej, „Neofilolog” 2013, nr 41, s. 21-37.
 • Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, Lublin 2014.
 • Grucza F., Języki specjalistyczne - indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, [w:] Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, s. 9-26.
 • Grucza S., Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Grucza S., Glottodydaktyka specjalistyczna. Część 1. Założenia lingwistyczne dydaktyki języków specjalistycznych, „Przegląd Glottodydaktyczny” 2007, nr 23, s. 7-20.
 • Grucza S., Lingwistyka języków specjalistycznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Grucza S., Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Klemensiewicz Z., W kręgu języka literackiego i artystycznego, PWN, Warszawa 1961.
 • Klemensiewicz Z., O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, [w:] tegoż (red.), W kręgu języka literackiego i artystycznego, PWN, Warszawa 1961, s. 101-156.
 • Kłos P., Matulewska A., Korcz-Nowak P., Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, „Investigationes Linguisticae” 2007, nr XV, s. 80-99.
 • Kubiak B., Pojęcie języka specjalistycznego, „Języki Obce w Szkole” 2002, nr 5, s. 6-11.
 • Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
 • Ligara B., Szupelak W., Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 • Mamet P., Relacja miedzy kompetencją językową a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu, [w:] Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, s. 141-151.
 • Olpińska-Szkiełko M., Grucza S., Berdychowska Z., Żmudzki J. (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza, Peter Lang, Frankfurt/Main 2012.
 • Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Wydział Artystyczno-Pedagogiczny UAM w Kaliszu, Poznań-Kalisz 2009.
 • Quetz J., Wortschatzlernen: Viele Fragen an die Forschung, [w:] Bausch K.-R, Christ H., Königs F.G., Krumm H.J. (Hg.), Erwerb und Vermittlung von Wortschatz im Fremdsprachenunterricht, Narr, Tübingen 1995, s. 143-148.
 • Smuk M., Rozwijanie kompetencji tekstowej w specjalistycznych odmianach języka (na przykładzie francuskiego medycznego), „Języki Obce w Szkole” 2007, nr 2, s. 55-66.
 • Stork A., Targońska J., Vorschläge für ein neues Modell zur Beschreibung und Analyse lexikalischer Kompetenz, „Zeitschrift für Fremdsprachenforschung” 2013, Bd. 24, Nr. 1, s. 71-108.
 • Sowa M., Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu - o nauczaniu języka dla potrzeb zawodowych, [w:] Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Wydział Artystyczno-Pedagogiczny UAM w Kaliszu, Poznań-Kalisz 2009, s. 437-445.
 • Spillner B., Methodische Aufgaben der Fachsprachenforschung und ihre Konsequenzen für den Fachsprachenunterricht [w:] Kelz H.P. (red.), Fachsprache. Band 1: Sprachanalyse und Vermittlungsmethoden, Dümmler Verlag, Bonn 1983, s. 16-23.
 • Wilkoń A., Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Willer J., Repetitorium Fachdidaktik Physik, Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1977.
AUTHOR

Joanna Kic-Drgas

Koszalin University of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em60.1180

The article is in the printed version on pages 17-22.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

J. Kic-Drgas, Trudności w uczeniu się terminologii specjalistycznej, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 17-22, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1180.