AAA

International on-line debate as an educational project

Małgorzata Rosalska, Jakub Wierzbicki

Abstract

On-line debate is one of many proposals of using new technologies in educational process. Due to it's form, it allows to implement different educational aims. In the assumptions adopted by the authors, on-line debate is understood mainly as sharing different perspectives on analyzed phenomena and processes. The article presents the possibilities of using international on-line debate as educational project in teaching process on the level of higher education. The authors presented both theoretical and practical premises of an effective use of this form of teaching. The attention was drawn to the possibility of using this form of education in relation to the National Qualifications Framework for higher education. Exemplified by the project 'The bridge across the Atlantic', the possibilities of using on-line debate in the process of developing broadly defined students' competencies were presented. Particular attention was paid to the possibility of using on-line debate to develop information literacy, linguistic competencies, intercultural and project management competencies. The article presents experience and conclusions gained in three editions of on-line debate, in which students from Poland, USA and Canada have participated. Also, the stages of preparation, implementation and evaluation of on-line debate in the context of the rules and procedures of project management were indicated.

Bibliography

  • Bauman T., O potrzebie prowadzenia dysput pedagogicznych, „Forum Oświatowe” 2002, nr 2(23).
  • Brzezińska A., Czub T., Kształtowanie umiejętności projektowania i ewaluacji procesu kształcenia, [w:] tychże (red.), Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
  • Feather J., The context of change: information professionals and the information professions in an information society, „Health Information and Libraries Journal” 2006, Vol. 23, No. S1, s. 3-9, http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-1842.2006.00685.x.
  • Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 2003.
  • Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  • Lalak D., „Swoi” i „obcy” w perspektywie antropologiczno-społecznej, [w:] tegoż (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
  • Lessel W., Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa 2008.
  • Mitchell W.J., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, The MIT Press, Cambridge 1995.
  • Orzech K.Z., Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez kierowanie nowoczesnego dostępu do usług publicznych - polskie dokonania na tle Europy, [w:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwa informacyjne, Algraf, Elbląg 2005, s. 55-66.
  • Salajan F.D., The Rise of the Information Society amongst European Academics, „European Journal of Education” 2008, Vol. 43, No. 4, s. 457-475, http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00369.x.
AUTHORS

Małgorzata Rosalska
Adam Mickiewicz University in Poznań

Jakub Wierzbicki
University of Gdańsk

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em56.1121

The article is in the printed version on pages 31-36.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

M. Rosalska, J. Wierzbicki, Międzynarodowa debata on-line jako projekt edukacyjny, „e-mentor” 2014, nr 4 (56), s. 31-36, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1121.