Miliard na edukację wyższą

Marcin Dąbrowski

W połowie grudnia Komisja Europejska zatwierdziła długo oczekiwany Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Długo oczekiwany, ponieważ – zgodnie z planami, o których pisałem w listopadzie 2013 r. – miał zostać wprowadzony już do praktycznej realizacji jesienią ubiegłego roku. Cały Program składa się z sześciu osi priorytetowych i łącznego budżetu w wysokości blisko 4,7 mld złotych. Podział środków na kluczowe obszary prezentuje poniższy wykres.

 

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/971/wykres_POWER.jpg

 

 

Choć trudno przecenić wagę całego Programu dla rozwoju społecznego i gospodarczego, warto pokreślić, iż na same cele szkolnictwa wyższego przeznaczono miliard złotych. Środki te podzielone zostaną na cztery cele szczegółowe osi, tj.

  1. podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
  2. zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
  3. poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (z Polski oraz dla cudzoziemców);
  4. wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

dokumentacji PO WER trudno doszukać się postawienia wprost na rozwój programów kształcenia na odległość (o skutkach czego – zarówno dla tego programu, jak i drugiego z przygotowywanych, tj. Polska Cyfrowa – pisałem we wspomnianym już tekście: http://www.e-mentor.edu.pl/blog/wpis/id/64). Warto jednak zauważyć, iż Ministerstwo w typach projektów dla celu „Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego” wymienia: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

 

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na konkursy MNiSW i agencji wykonawczych, przygotowując wnioski poświęcone m.in. doskonaleniu warsztatu nowoczesnej dydaktyki i e-dydaktyki, jak i umiejętnemu wykorzystywaniu big data do optymalizacji procesów kształcenia.

 

Data dodania: 7.01.2015