AAA

Application of the "textual laboratory" tools of the MaxQda computer program in scientific research - comparative analysis of Polish and foreign research reports

Jolanta Sajdera

Abstract

Digitization of textual data is now commonplace in many areas of society, and the development of digital techniques is fostering the emergence of new tools used by researchers. The article addresses the issue of the application of computer-assisted analysis of textual data in the procedure of qualitative research from the perspective of its user. Due to the wide scope of the issue being addressed, the question being considered is the applicability of working with a selected program from the CAQDAS family - VERBI Software's MaxQda program.

The first part of the article recalls milestones in the development of digital tools that researchers can use to analyse textual data. Next, the metaphor of a "text lab" is explained, describing how to work with the MaxQda program during data reduction and representation. The next section presents the results of a comparative analysis of secondary sources, using data from three sources: Herzing's Publish or Perish citation ranking, ProQuest databases, and the Biblioteka Nauki platform. The corpus of data consisted of research reports in which the authors declared that they used the MaxQda program. The analysis made it possible to identify the program's capabilities on which the authors of the reports focus, as well as the scientific fields that the authors represent. The conclusion reflects on the contribution of modern technology to the development of qualitative data analysis, and provides examples of the dilemmas that a researcher may face during the next stages of computer-assisted analytical work, using their own analytical practice as an example.

Keywords: qualitative methods, computer assisted qualitative data analysis software, MAXQDA, coding process

References

 • Baaken, T., Alfert, C. i Kliewe, T. (2020). Corporate venturing - a new way of creating a company's future. Optimum. Economic Studies, 1(99), 3-21. https://doi.org/10.15290/oes.2020.01.99.01
 • Bieliński, J., Iwińska, K. i Rosińska-Kordasiewicz, A. (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. Ask: Research and Methods, 16(1), 89-114.
 • Bryda, G. (2014). CAQDAS a badania jakościowe w praktyce. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(2), 12-38. https://doi.org/10.18778/1733-8069.10.2.02
 • Bryda, G. i Tomanek, K. (2017). Od CAQDAS do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych. W J. Niedbalski (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych (s. 191-218). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. http://dx.doi.org/10.18778/7969-549-2.10
 • Brosz, M., Bryda, G. i Siuda, P. (2017). Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(2), 6?23. https://doi.org/10.18778/1733-8069.13.2.01
 • Całek, G. (2021). Wyzwania edukacji zdalnej przed jakimi stoją dzieci - perspektywa rodziców. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 20(2), 116-144.
 • Corbin, J. i Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21. https://doi.org/10.1007/BF00988593
 • Elaldi, S. i Yerliyurt, N. S. (2017). The efficacy of drama in field experience: A qualitative study using MAXQDA. Journal of Education and Learning, 6(1), 10-26. https://doi.org/10.5539/jel.v6n1p10
 • Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej. Państwo i Społeczeństwo, 3, 71-84.
 • Haratyk, K. i Kordasiewicz, A. (2013). Między wizerunkiem a praktyką - diagnoza stanu wykorzystania programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych w Polsce. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 167-187.
 • Jormand, H., Bashirian, S., Barati, M., Khakzaei, S., Jenabi, E. i Zareian, S. (2021). A qualitative study on people's experiences of Covid-19 media literacy. Media Literacy and Academic Research, 4(1), 38-52. https://www.mlar.sk/wp-content/uploads/2021/04/3_Jormand_Bashirian_Barati_Khazaei_Jenabi_Zareian.pdf
 • Kazimierczyk, I. (2021) Czy nuda w szkole może stanowić barierę w edukacji? Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 106-119. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.08
 • Kaźmierska, K. (2012). Wprowadzenie. W K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (s. 17-30). Wydawnictwo Nomos.
 • Kaźmierska, K. (2018). Doing biographical research - ethical concerns in changing social contexts. Polish Sociological Review, 3(203), 393-411. https://polish-sociological-review.eu/pdf-119175-47933?filename=Doing%20Biographical.pdf
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopásek, Z. (2008). Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices. Forum: Qualitative Social Research, 9(2). https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.420
 • Kurzkart, U. i Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15671-8
 • Matysek, A. i Tomaszczyk, J. (2020). Cyfrowy warsztat humanisty. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miles, M. B. i Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Niedbalski, J. (2013). CAQDAS - oprogramowanie do komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych. Historia, ewolucja i przyszłość. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 153-166.
 • Niedbalski, J. (2014). Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski, J. (2016). Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski, J. i Ślęzak, I. (2020). Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivo. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Niedbalski, J. i Ślęzak, I. (2022). Encounters with CAQDAS: Advice for beginner users of computer software for qualitative research. The Qualitative Report, 27(4), 1114-1132. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.4770
 • Odrowąż-Coates, A. i Kostrzewska, D. A. (2021). Retrospective on teenage pregnancy in Poland: Focussing on empowerment and support variables to challenge stereotyping in the context of social work. Child and Adolescent Social Work Journal, 38(2), 165-174. https://doi.org/10.1007/s10560-020-00735-8
 • Riedl, M., Mantovan, F. i Them, Ch. (2013). Being a nursing home resident: A challenge to one's identity. Nursing Research and Practice. https://doi.org/10.1155/2013/932381
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sajdera, J. (2016). Wątki autokreacji w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek oświatowych. W M. Krasuska-Betiuk, M. Jabłonowska i S. Galanciak (red.), O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna (s. 159-166). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Sajdera, J. (2018). Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego. Horyzonty Wychowania, 17(44), 145-154. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174414
 • Seale, C. (2012). Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych. W D. Silverman (red.), Prowadzenie badań jakościowych (s. 233-256). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tabbasi, F., Ghanizadeh, A. i Beigi, P. G. (2020). EFL teachers' reflective teaching: A study of its determinants, consequences, and obstacles. Polish Psychological Bulletin, 51(3) 201-218. https://doi.org/10.24425/ppb.2020.134727
 • Tomanek, K. (2017). Metodyka dla analizy treści w projektach stosujących techniki text mining i rozwiązania CAQDAS piątej generacji. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(2), 128-143. https://doi.org/10.18778/1733-8069.13.2.07
 • Trzcińska, J. (2022). Litmus test for a democratic public sphere? Discussion on the abortion issue on Polish Twitter. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 75, 157-176.
 • Trzoss, A. (2021). Komputerowo wspomagane metody badania tekstów w polskiej perspektywie. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, XXX (LV), 213-225.
 • Usher, R., Bryant, I. i Johnston, R. (2001). Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych (perspektywa postmodernistyczna). Teraźniejszość- Człowiek-Edukacja, 2(14), 7-28.
 • Żurko, J. (2014). O Programie Socjolog 2.0 w badaniach autobiograficznych (na przykładzie badań nad bezdomnością). W J. Niedbalski (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych (s. 125-154). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
AUTHOR

Jolanta Sajdera

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em98.1599

The article is in the printed version on pages 42-51.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Sajdera, J. (2023). Zastosowanie narzędzi laboratorium tekstowego programu MAXQDA na przykładzie analizy porównawczej polskich i zagranicznych raportów badawczych. e-mentor, 1(98), 42-51. https://doi.org/10.15219/em98.1599