AAA

A practical application of the organisational culture model characterised by a high degree of resilience to crisis situations

Marta Müller

Abstract

Nowadays, a challenge faced by all entrepreneurs is acquiring the ability to function in the reality of recurring economic crises, while at the same time obliging company management entities to verify the current methods of operation and their effectiveness in terms of crisis resilience. The purpose of this article is to present a created model of organisational culture characterised by a high degree of resilience to crisis, and then to demonstrate the possibility of its application in economic reality by entrepreneurs and stakeholders. The research process focuses on demonstrating the interdependencies between selected cultural features (dependent variables) and crisis resilience (dependent variable). As part of the model, the most important features of organisational culture have been distinguished, understood as the basic predictors of the resilience of organisational culture to crisis, such as: customer orientation, employee trust, transparency of activities, employee well-being, supporting managerial staff, creativity, employee loyalty, respect for others. The use of the model boils down not only to enabling verification of whether the current organisational culture of a given company can be considered resilient, but also indicates the direction of changes (desired culture) in the case of the willingness to transform in terms of shaping the culture of an organisation aiming at a culture of resilience.

Keywords: economic crisis, crisis situation, enterprise, organisational culture, economic model, enterprise resilience, human capital

References

 • Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Denison, D. R., Haaland S. i Goelzer, P. (2003). Corporate culture and organizational effectiveness: is there a similar pattern arount the world? Advances in Global Leadership, 3, 205-227. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1535-1203(02)03011-3
 • Dziedzic, J. (2020). Kultura organizacyjna a unijny system audiowizualny. Międzykulturowe aspekty zarządzania w instytucjach UE. Studia i Monografie, 109, 15-38. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM109.pdf
 • Fałda, G. (2010). Modelowanie ekonomiczne procesów ekonomicznych. Wydawnictwo KUL.
 • Gadomska-Lila, K. (2011). Metodologia badań kultury organizacyjnej. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 21(3), 11-25. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5746
 • Glinkowska, B. (2010). Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne. Acta Universititatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 234, 255-264. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/286/255-264.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Głodek, Z. (1988). Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gregorczyk, S., Mierzejewska, W., Sopińska, A., Wachowiak, P. i Tomaszewski, A. (2016). Paradoksy zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, 287-302. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.422.24
 • Hopej-Kamińska, M. i Kamiński R. (2009). Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna. Przegląd Organizacji, 3(830), 20-23. https://doi.org/10.33141/po.2009.03.05
 • Huczek, M. (2013). Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 9-20. https://bit.ly/3v0LixH
 • Jagodziński, A. i Knap, R. (2013). Metodologia badania kultury organizacyjnej. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 18, 102-115.
 • Jezior, J. (2013). Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 117-138.
 • Perycz, E. (2009). Strategiczne prognozowanie, modelowanie i symulacja. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Romanowska, M. i Mierzejewska, W. (red.). (2016). Przedsiębiorstwo odporne na kryzys. Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Smoliński, M., Kubisiak, P. i Zakrzewska, L. (2020). Chcesz przetrwać kryzys? Wzmocnij kulturę organizacyjną. ICAN Management Review, 5, 26-35. https://www.ican.pl/a/chcesz-przetrwac-kryzys-wzmocnij-kulture-organizacyjna/D12Is6Zd7
 • Stabryła, A. (red.). (2010). Zarządzanie w kryzysie. Mfiles.pl.
 • Stabryła, A. (2012). Generalne formy postępowania badawczego w procesie projektowania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 167-180. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.167180
 • Stańczyk, S. (2012). Metodyka badań kultury organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 272, 19-26.
 • Starosta, A. (2014). Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem J. Kraśniaka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. http://www.wbc.poznan.pl/Content/317003/Starosta_Anna_rozprawa_doktorska.pdf
 • Szaban, J. M. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szarucki, M. (2011). Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. W J. Czekaj i M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania (s. 265-284). Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. https://bit.ly/3W8kuaK
 • Witek-Crabb, A. (2017). Długowieczność organizacji - w poszukiwaniu czynników trwałości rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3(2), 157-167.
 • Wiernek, B. (2000). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.
 • Wiśniewska, M. (2021). Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej. Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium".
AUTHOR

Marta Müller

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em97.1592

The article is in the printed version on pages 65-75.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Müller, M. (2022). Weryfikacja wartości organizacyjnych w warunkach kryzysowych dla podmiotu gospodarczego - ujęcie modelowe. e-mentor, 5(97), 65-75. https://doi.org/10.15219/em97.1592