AAA

Individual learning strategies and other characteristics of e-learning in the first phase of online learning during the COVID-19 pandemic

Katarzyna Smoter

Abstract

One aspect of university governance during the Covid - 19 pandemic was the introduction of compulsory distance learning. This set-up required significant modifications in the organisation of the teaching-learning process, becoming an area of reflection in the field of academic didactics. The main addressees of the described educational change were female and male students - entities who chose different paths to achieve their learning goals. The analysis subject of this article is to identify such characteristics as, inter alia, their learning strategies, ways of evaluating online classes or emotions experienced in a learning situation. The pilot studies were carried out in the first phase of introducing remote university teaching, and were done using a unique questionnaire. The theoretical basis of the research was the learning theory of adults, described by M. Knowles, co-creators of the teaching-learning process, selecting methods of action to specific problems. In this article we refer to the description of the strategy (individual learning) according to R. Arends (1998), as well as other issues related to remote university learning, i.e. evaluation of one's own study process, satisfaction with studying and emotions evoked by the necessity to learn remotely. Referring to the research results, the most frequently chosen strategies were those around working with 'written text': highlighting the most important information, creating notes or adding comments in the text. On the other hand, online classes were often of low value for the students. The obtained results also indicate the predominance of negative feelings and states related to anxiety, anger or disappointment with the remote organisation of university work.

Keywords: learning strategies, online studies, students, first phase, COVID-19 pandemic

References

 • Arends, R. (1998). Uczymy się nauczać. WSiP.
 • Avila, E. i Genio, A. (2020). Motivation and learning strategies of education students in online learning during pandemic. Psychology and Education, 57(9), 1608-1614. https://doi.org/10.17762/pae.v57i9.506
 • Bestiantono, D. S., Agustina, P. Z. R. i Cheng, T-H. (2020). How students' perspectives about online learning amid the COVID-19 pandemic? Studies in Learning and Teaching, 1(3), 133-139. https://doi.org/10.46627/silet.v1i3.46
 • Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Glowatz, M., Burton, R., Malkawi, B., Magni, P. A. i Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 9-28. https://doi.org/10.37074/jalt.2020.3.1.7
 • Czerniawska, E. (1999). Samoregulacja w uczeniu się. Modele teoretyczne. Forum Psychologiczne, 4(1), 3-17. https://bit.ly/3oemm2j
 • Damasio, A. R. (2004). Emotions and feelings: A neurobiological perspective. W A. S. R. Manstead, N. Frijda i A. Fischer (red.), Feelings and emotions (s. 49-57). Cambridge University Press.
 • Espino, D. P., Wright, T., Brown, V. M., Mbasu, Z., Sweeney, M. i Lee, S. B. (2021). Student emotions in the shift to online learning during the COVID-19 pandemic. W A. R. Ruis i S. B. Lee (red.), Advances in quantitative ethnography (s. 334-347). ICQE 2021. Communications in Computer and Information Science, 1312. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67788-6_23
 • Ferri, F., Grifoni. P. I Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18. https://doi.org/10.3390/soc10040086
 • George, M. L. (2020). Effective teaching and examination strategies for undergraduate learning during COVID-19 school restrictions. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 23-48. https://doi.org/10.1177/0047239520934017
 • Goetz, M. (2016). Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych. Trendy, 4, 32-35. https://bit.ly/3PTcgA6
 • Gołębniak, B. D. (2006). Nauczanie i uczenie się w klasie. Cz. 2, W Z. Kwieciński i B. Śliwierski (red.), Pedagogika. T. 2 (s. 158-205). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gonzalez, T., Rubia, M. A., de la, Hincz, K. P., Comas-Lopez, M., Laia Subirats, Santi Fort i Sacha, G. M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students' performance in higher education. PLOS ONE, 15(10), e0239490. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239490
 • Grzegorzewska, I. (2012). Emocje w procesie uczenia się i nauczania. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 1(57), 39-48.
 • Hall, H. (2011). Dydaktyczne kryteria satysfakcji studenta - hierarchia i znaczenie w świetle wyników badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 237, 209-219. https://bit.ly/3cmqyKF
 • Jarymowicz, M. i Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 439-461.
 • Klimowicz, M. (2020). Polskie uczelnie w czasie pandemii. https://bit.ly/3vykkOA
 • Knowles, M. S., Holton, E. F., Swanson, R. A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwieciński, Z. (1991). Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły). Edukacja, 1, 88-98.
 • Mariani, L. (2002). Learning strategies, teaching strategies and new curricular demands: a critical view. Perspectives, a Journal of TESOL-Italy, XXIX, 2, 45-56. https://bit.ly/3d3s7O5
 • Michońska-Stadnik, A. (1996). Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Moawad, R. A. (2020). Online learning during the COVID-19 pandemic and academic stress in university students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 100-107. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/252
 • Nambiar, D. (2020). The impact of online learning during COVID-19: students' and teachers' perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(2), 783-793.
 • Okoń, W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. PWN.
 • O'Malley, J. M. i Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524490
 • Paudel, P. (2021). Online education: Benefits, challenges and strategies during and after COVID-19 in Higher Education. International Journal on Studies in Education, 3(2), 69-85. https://doi.org/10.46328/ijonse.32
 • Piłatowska, M. (2008). Świadomość stylów uczenia się - korzyści dla nauczyciela i studenta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 217, 121-132.
 • Plewka, C. i Taraszkiewicz, M. (2010). Uczymy się uczyć. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie.
 • Polańska, A. (1997). Sztuka studiowania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
 • Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja.
 • Schumaker, J. B. i Deshler, D. D. (2006). Teaching adolescents to be strategic learners. W D. D. Deshler i J. B. Schumaker (red.), Teaching adolescents with disabilities: Accessing the general education curriculum (s. 121-156). Corwin Press.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2014). Uczenie się przez całe życie jako metakompetencja. W J. Grzesiak (red.), Ewaluacja poprawy jakości kształcenia (s. 93-101). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Strategy. (b.d.) W Merriam-Webster. Pobrano 20 czerwca 2021 z https://www.merriam-webster.com/dictionary/strategy
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, C., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. i Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child & Adolescent Health, 4, 397-404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
 • Wojtaszczyk, K. (2020, 15 kwietnia). Studiowanie - o co w nim tak naprawdę chodzi? https://kzzl.wz.uni.lodz.pl/blog/studiowanie-o-co-w-nim-tak-naprawde-chodzi/
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady. (2006). Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=LT
AUTHOR

Katarzyna Smoter

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em95.1568

The article is in the printed version on pages 4-12.

pdf read the article (English)

How to cite

Smoter, K. (2022). Strategie indywidualnego uczenia się i inne charakterystyki studiowania w pierwszej fazie zdalnego nauczania podczas pandemii COVID-19. e-mentor, 3(95), 4-12. https://doi.org/10.15219/em95.1568