AAA

The role of digital competences in the glottodidactic process from the perspective of the representatives of the digital natives community

Beata Gałan

Abstract

Digital competences, involving the responsible and critical use of information and communication technologies in various areas of our lives, are today one of the key competences of the twenty-first century. In the face of the ongoing digital revolution, their importance in various fields of education is growing as well. The aim of the article is to show the role of digital competences in language education from the perspective of the modern generation - active users of modern technologies. Based on the theoretical aspects of the discussed issues, surveys were conducted the main goal of which was the analysis of personal opinions of learners (representatives of the digital natives community) on the role of digital competences in various activities of the glottodidactic process. The research was conducted among students of neophilological specialties of the bachelor's programme at the University of Silesia. The scope of use and assessment of the usefulness of digital competences in the process of teaching-learning foreign languages and the definition and self-assessment of own e-skills was of particular interest. Quantitative and qualitative analysis of the research material confirmed the important role of e-skills in developing both communication and language competences and learning strategies, also from the perspective of learners. Given the significant usefulness of digital competences in didactic activities, improving them is undoubtedly one of the priority tasks of modern education.

Keywords: glottodidactic process, digital competences, digital natives community, information and communications technologies, survey of learner's opinions.

References

 • Batorski, D. i Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 3(182), 99-132. https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2006_nr3_s.99_132.pdf
 • Biedrzycki, K., Jasiewicz, J., Kaczan, R., Piechociński, T., Rycielska, L., Rycielski, P., Sijko, K. i Sysło, M. (2014). Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013. Instytut Badań Edukacyjnych. https://bit.ly/3Gq4o3o
 • Bielinis, L. (2019). Młode pokolenie pod cyfrową egidą - różne oblicza fenomenu. W M. Nowicka i J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom III: Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje (s. 11-27). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bochenek M. i Lange R. (red.) (2019). Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Pracownia Badań Społecznych, NASK. https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
 • Cantelmi, T. (2015). Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu: technopłynny umysł. Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew.
 • Carretero, S., Vuorikari, R. i Punie, Y. (2017). DigComp 2.1. The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/38842
 • Dziekońska, J. i Nowicka, M. (red.) (2018). Cyfrowy tubylec w szkole, diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dziekońska, J. i Nowicka, M. (red.) (2019). Cyfrowy tubylec w szkole, diagnozy i otwarcia. Tom III: Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Filiciak, M., Mazurek, P. i Growiec, K. (2013). Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Centrum Cyfrowe. Projekt: Polska. https://ngoteka.pl
 • Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T. i Duckworth, D. (2020). Preparing for life in a digital world. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report. Springer.
 • Gałan, B. (2021). La classe de langue a l'ere du digital. Quelques réflexions sur l'intégration des compétences numériques en didactique des langues étrangeres. Neofilolog, 56/2, 169-184. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.2
 • Gardner, H. i Davis, K. (2012). The App Generation. How today's youth navigate their identity, intimacy and imagination in a digital world. Yale University Press.
 • Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., Śliwowski, K., Klimczuk, A., Kisilowska, M., Tarkowski, A. i Zadrożny, J. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3402.4167
 • Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mell, L. (2018). A travers les hypostases du numérique dans l'enseignement supérieur: réflexion critique sur le développement de la culture et des compétences numériques. Lien Social et Politiques, 81, 173-191. https://doi.org/10.7202/1056310ar
 • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34, 131-153. http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/10280/1/131-154.pdf
 • Morbitzer, J. (2014). Refleksje pedagogiczne na temat intelektualnej kondycji cyfrowych tubylców. Psychologia Wychowawcza, 5, 115-130. https://e-psychologiawychowawcza.pl/api/files/view/67854.pdf
 • Ogonowska, A. (2016). Ekranolatki między mediami. W stronę psychologii mediów. Zeszyt Naukowy WSZIB, 40, 1-17.
 • OECD. (2018). PISA 2015 Results in Focus. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
 • Plebańska, M., Szyller, A. i Sieńczewska, M. (2020). Q edukacji cyfrowej. Wydawnictwo Difin.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 • Ptaszek, G. (2019). Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pyżalski, J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl/
 • Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł. i Abramczuk, K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rada Europy. (2018). Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
 • Siadak, G. (2017). Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli - kierunki zmian. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 368-381. https://doi.org/10.15503/onis2016.368.381
 • Sokołowski, M. i Podgórski, R. (2018). Problemy i wyzwania fenomenologiczno-socjologiczne cyfrowego tubylca. W M. Nowicka i J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole, diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 (s. 11-22). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tanaś, M. i Galanciak, S. (red.) (2018). Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Włoch, R. i Śledziewska, K. (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? DELab UW. https://www.delab.uw.edu.pl
AUTHOR

Beata Gałan

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em93.1555

The article is in the printed version on pages 64-76.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Gałan, B. (2022). Rola kompetencji cyfrowych w procesie glottodydaktycznym z perspektywy przedstawicieli społeczności digital natives. e-mentor, 1(93), 64-76. https://doi.org/10.15219/em93.1555