AAA

Self-organization of work and planning of activities from the perspective of the expected competences in Economy 4.0. An example of research on the young generation

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

Economy 4.0 will be based on a labor market of people who have both technological and professional competences. This means that the role of human capital as a launching technology factor will increase, and people who can function in the cyber-physical world will become the most sought-after employees.

In this context, it becomes important to reflect on the expected competences of people who are active on the labor market, especially those who will co-create the new economy. These individuals are the young generation who will enter the labor market, and their decisions will affect social and economic processes.

The article is based on the results of empirical research carried out as part of the project "New Generation in the New Economy". The project aims to develop a methodology for cyclical assessment of the economic preparedness of youth for technological revolutions. The research team have developed tools that successfully simulate future challenges which the young generation will face while choosing their career paths. The results presented in this study are based on the task entitled "Self-organization of work and planning activities". The task is structured according to the idea that realization of plans is possible only when an individual can put them into practice, facilitating economic and social success.

The results of the study have shown that students, while remaining in the current education system, have not acquired the analyzed competences at a sufficient level.

Keywords: economy 4.0, the young generation, competences in the New Economy, self-organization, social capital

References

 • Bendkowski, J. (2017). Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 112, 21-33. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.2
 • Borowiecki, R. i Dziura, M. (2016). Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji. Przegląd Organizacji, 5, 9-16. https://doi.org/10.33141/po.2016.05.01
 • Bryl, Ł. (2015). Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Buhr, D. (2017). Social innovation policy for industry 4.0. Friedrich-Ebert-Stiftung.
 • Cyfryzacja to więcej niż? technologia. Jak polskie firmy zaczynają? nadrabiać zaległości w cyfryzacji i jaka? role? odgrywają? w tym procesie fundusze private equity. Raport. (2018). SpotData, Deloitte, MCI. https://spotdata.pl/research/download/63
 • Głomb, K. i Kniaź, A. (red.). (2019). Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030. https://bit.ly/3zZ8eyZ
 • Goliński, M. (2018). Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy - różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 177-190. http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z49_13.pdf
 • Kagermann, H., Lukas, W. i Wahlster, W. (2011). Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. Industriellen Revolution. VDI Nachrichten, 13.
 • Kagermann, H., Wahlster, W. i Helbig, J. (red.) (2013, 8 kwietnia). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0. Forschungsunion, Acatech. bit.ly/31X5fL0
 • Koźmiński, A. K. i Piotrowski, W. (2021). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kryk, B. (2021). Generations on the Polish labor market in the context of competences needed in the economy based on knowledge and 4.0. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 20(1), 121-137. https://doi.org/10.12775/EiP.2021.008
 • Krzyminiewska, G. (2020). Kompetencje pracowników w Nowej Gospodarce. W M. Młokosiewicz i K. Włodarczyk (red.), Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania (s. 129-138). Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 • Modrzejewski, J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Potočan, V., Mulej, M. i Nedelko, Z. (2020). Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement, and social problems. Kybernetes, 50(3), 794-811. https://doi.org/10.1108/K-12-2019-0858
 • Shelest-Szumilas, O. (2020). Kompetencje gospodarki 4.0 w raportach polskich i mie?dzynarodowych organizacji (materiał niepublikowany). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Teluk, T. (2002). E-biznes. Nowa gospodarka. Wydawnictwo Helion.
 • Wąsowska-Bąk, K., Górecka, K. D. i Mazur, M. (2012). Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. Helion.
 • Windelband, L. (2017). Work requirements and qualifications in maintenance 4.0. W C. M. Schlick, S. Duckwitz, F. Flemisch, M. Frenz, S. Kuz, A. Mertens i S. Mütze-Niewöhner (red.), Advances in ergonomic design of systems, products and processes. Proceedings of the Annual Meeting of GfA 2016 (s. 89-102). Springer.
 • Woch, R. (2017). Aktywni+. Przyszłość rynku pracy. Raport Gumtree 2017. bit.ly/3rl1LKH
AUTHOR

Grażyna Krzyminiewska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em93.1554

The article is in the printed version on pages 17-25.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Krzyminiewska, G. (2022). Samoorganizacja pracy i planowanie działań z perspektywy oczekiwanych kompetencji w gospodarce 4.0. Przykład badań nad młodym pokoleniem. e-mentor, 1(93), 17-25. https://doi.org/10.15219/em93.1554