AAA

Behavior of young consumers on the financial market in the aspect of saving and investing money - survey results

Olga Smalej, Zofia Kawczyńska-Butrym, Radosław Mącik, Viktoriya Pantyley

Abstract

The article attempts to diagnose the behavior of young people on the financial market in terms of saving and investing money. The research was based on CAWI method, on the example of a random research sample of 261 pupils aged 17-18, participating in the 2nd grade of general secondary schools and technical secondary schools in selected poviats of the Lubelskie Voivodeship. Research results showed that the average amount of savings currently held by the respondents is PLN 5,829. Most often savings are accumulated at home (54% of respondents), almost 1/3 of respondents also have a savings account. More than 70% of the respondents set a goal for themselves when they save money, the most common is the purchase of a product or hobby-related expenses. Young people invest funds much less frequently, although there is a noticeable group of respondents who make their debuts in investing at an early age. The analysis does not provide statistically significant differences in terms of gender, place of residence, family type or school type in the respondents' answers about saving and investing money.

Keywords: savings, investments, young consumers, financial literacy, personal finance, Lubelskie Voivodeship

References

 • Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Kumar, A. i Randall, D. (2013). The Global Findex Database. Financial inclusion of youth. https://documents1.worldbank.org/curated/en/894571468148155374/pdf/823980BRI0Find00Box379863B00PUBLIC0.pdf
 • Global financial inclusion (b.d.). The World Bank. Pobrano 23 kwietnia 2021 z https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion
 • Harasim, J. (2010). Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność. W J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce (s. 14-47). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Kołodziej, S. (2014). Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce. Studia Ekonomiczne, 167, 87-105.
 • Korzeniowska, A. (2017). Zachowania oszczędnościowe studentów w Lublinie. W S. Wieteska, i D. Czechowska (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia (s. 37-48). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://bit.ly/37lCwhR
 • Krzeszowska, M. (2017). Wybrane aspekty postrzegania bezpieczeństwa finansowego wśród nastolatków. Przegląd Nauk o Obronności, 4, 193-204. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0123
 • Liberda, B. (2016). Oszczędności gospodarstw domowych - analiza przekrojowa i analiza kohort. W J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania (s. 25-41). Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S. I Curto, V. (2010). Financial literacy among the youth. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 358-380. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x
 • Młodzi Polacy radzą sobie z finansami. (2020, 2 lipca). Filary Biznesu. https://filarybiznesu.pl/mlodzi-polacy-radza-sobie-z-finansami/a4813
 • Omyła-Rudzka, M. (2019). Warunki materialne młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne. W M. Grabowska i M. Gwiazda (red.), Młodzież 2018 (s. 34-43). CBOS.
 • Swacha-Lech, M. (2013). Motywy oszczędzania w świetle badań sondażowych zrealizowanych we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych w okresie od 27 lutego do 1 marca 2013 roku. Zarządzanie i Finanse, 2/4, 429-442. https://wir.ue.wroc.pl/info/article/WUT432ce16bed9142fc95eeb2cc7c0c36b5/
 • Swiecka, B., Yeşildağ, E., Özen, E. i Grima, S. (2020). Financial literacy: The case of Poland. Sustainability, 12(2), 700. https://doi.org/10.3390/su12020700
 • Sykes, J., Elder, S., Gurbuzer, Y. i Principi, M. (2016). Exploring the linkages between youth financial inclusion and job creation: Evidence from the ILO school-to-work transition surveys. Work4Youth Publication Series, 42. http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/thematic-reports/WCMS_533567/lang--en/index.htm
 • Szafrańska, M. (2011). Wiedza i umiejętności finansowe młodzieży wiejskiej na przykładzie Małopolski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(1), 384-388.
 • Trzcińska, A. (2012). Socjalizacja ekonomiczna i cechy indywidualne jako determinanty postaw oraz zachowań oszczędnościowych młodzieży. (Rozprawa doktorska). Uniwersytet Warszawski. http://depotuw.ceon.pl
 • Zmudzińska, I. (2016). Postawy Polaków wobec systematycznego i długoterminowego oszczędzania. W J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania (s. 109-123). Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Żak, M. (2020). Oszczędzanie czy konsumowanie? Specyfika postaw konsumenckich i ekonomicznych studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Humanizacja Pracy, 1, 163-178.
AUTHORS

Olga Smalej

Zofia Kawczyńska-Butrym

Radosław Mącik

Viktoriya Pantyley

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em91.1532

The article is in the printed version on pages 35-42.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Smalej, O., Kawczyńska-Butrym, Z., Mącik, R. i Pantyley, V. (2021). Zachowania młodych konsumentów na rynku finansowym w aspekcie oszczędzania i inwestowania pieniędzy - wyniki badania ankietowego. e-mentor, 4(91), 35-42. https://doi.org/10.15219/em91.1532