AAA

Stimulating the active tactics of students and graduates entering the labor market versus strategy applied by the university

Agnieszka Zwolińska

Abstract

The article aims to illustrate and discuss how the strategies of universities influence the tactics used by students and graduates while entering the labor market. Its author attempted to find the answers to three research questions. First, what are the ways of entering the labor market of students and graduates of the faculties that appear on the highest positions in the graduate tracking systems and those that hold low positions? Secondly, how do university strategies influence the tactics developed by students and graduates? And last but not least, how to help humanities students enter the labor market. To answer those questions, the author applied ethnographic research carried out with individuals in the space of the Warsaw School of Economics (SGH) and ethnology students and graduates at the University of Warsaw (IEiAK). In her article, she refers to the concept of strategy and tactics developed by Michel de Certeau and describes the implementation of the study results within the framework of the engaged anthropology program at the University of Warsaw. The performed analyses led to the conclusion that SGH had a broader range of strategies that allowed its students and graduates to develop more effective tactics for entering the labor market. On the other hand, implementation of the research results allowed to broaden the scope of both the strategy offered by IEiAK and tactics used by its students and graduates.

Keywords: de Certeau's strategies and tactics, job searching tactics, professional situation of graduates, engaged anthropology, ethnologist on the labor market

References

 • Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. i Skórska, A. (2017). Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 316, 7-17 https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_316/01.pdf
 • Baran, B. (2020). Studenci a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia. Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber https://raport.koliber.org/
 • Baraniak, K., Brzezińska, A. W. i Bartosz, W. (red.). (2013). Etnolog na rynku pracy. Tipi.
 • de Certeau, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chłoń-Domińczak, A. (2019). Absolwenci, rynek pracy, kapitał ludzki. W J. Woźnicki (red.), Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019 (s. 333-348). KRASP. https://www.krasp.org.pl/resources/upload/aktualnosci/Konferencja_KRASP.pdf
 • Co można robić po etnologii? (2016, 16 maja). Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.etnologia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/sciezki-kariery
 • Dańko, M. i Wieszczeczyńska, E. (2019). Wymogi współczesnego rynku pracy w odniesieniu do kompetencji absolwentów kierunków humanistycznych. Neofilolog, 40(1), 43-57. https://doi.org/10.14746/n.2013.40.1.4
 • Etnografia dla startapów, czyli jak przygotować aplikację odpowiadającą na ograniczenia i potrzeby ludzi. (2017, 27 września). ethno.WORKS. https://bit.ly/3BMZf3B
 • Gawlik, K. (2013). Komentarze do artykułu Pawła Krzyworzeki i Olgi Rodak. Etnografia Polska, 57(1-2), 119-121. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/76837/edition/61861/
 • Giroux, H. A. i Myrsiades, K. (red.). (2001). Beyond the corporate university: Culture and pedagogy in the new millennium. Rowman & Littlefield.
 • Jagiełło, E. (2013). Komentarze do artykułu Pawła Krzyworzeki i Olgi Rodak. Etnografia Polska, 57(1-2), 121-122. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/76838/edition/61862/
 • Kancelaria prof. Tomasz Siemiątkowskiego wśród liderów. (2021, 16 czerwca). Szkoła Główna Handlowa https://bit.ly/3n748QT
 • Krzyworzeka, P. i Rodak, O. (2013). Jak (nie)przygotowywać studentów do pracy w biznesie. Etnografia Polska, 57(1-2), 105-117. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/76836/edition/61860/
 • Michałowska, D. A. (2013). Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Obrycka, M. i Murawska, E. (2020). Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów. Przegląd Pedagogiczny, 2, 142-159. https://doi.org/10.34767/PP.2020.02.10
 • Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych. (2018). Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. https://bit.ly/2XmjpDc
 • Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). (b.d.). Pobrano 11 lipca 2021, z https://ela.nauka.gov.pl/pl
 • Peirano, M. G. S. (1998). When anthropology is at home: The different contexts of a single discipline. Annual Review of Anthropology, 27. 105-128. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.105
 • Philpott, K., Dooley, L., O'Reilly, C., i Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation, 31(4), 161-170. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.12.003
 • Przyszłość po etnologii. (2020, 8 kwietnia). Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.etnologia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/sciezki-kariery
 • Raczkowski, T. (2018). Humanistyka a rynek pracy: perspektywa studentów nauk humanistycznych wobec racjonalności rynkowej. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(27), 5-26. https://bit.ly/3zMIG7k
 • Radkowska, M. (2004). Na obrzeżach, wywiad z prof. Wojciechem J. Bursztą. (op.cit.,). Maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne, 8(21), 8-9.
 • Ranking szkół wyższych. Perspektywy 2020. (b.d.). Pobrano 11 lipca 2021, z https://ranking.perspektywy.pl/2020/
 • Rocki, M. (2017). Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów. Handel Wewnętrzny, 4(369), 156-168.
 • Rocki, M. (2018). Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? Humanities and Social Sciences, 25(2), 213-226. https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.30
 • Rocki, M. (2020). Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy - analiza na przykładzie rocznika 2014. Ekonomista, 6, 837-861. http://www.ekonomista.info.pl/demos/ekonomista_2020-6_demo.pdf
 • Rozmus, A. (2019). Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej. Impuls.
 • Sam, C. i van der Sijde, P. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models. Higher Education, 68(6), 891-908. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9750-0
 • SGH ponownie najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. (2016, 9 czerwca). Szkoła Główna Handlowa. https://bit.ly/3DSqD20
 • Sikora, M. (2016). W kierunku praktycznego wymiaru Antropologii. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 16, 85-100.https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=533160
 • Sikora, M. (2017). Współczesne rodzaje i konteksty praktycznego wykorzystania antropologii kulturowej w Polsce. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(26), 143-167. https://doi.org/10.23734/zew.2017.143.167
 • Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sławek, T. (2011). Autonomia, kształcenie, dług. W C. Kościelniak i J. Makowski (red.), Wolność. Równość. Uniwersytet (s. 21-32). Instytut Obywatelski.
 • Songin-Mokrzan, M. (2014). Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Sułkowski, Ł. i Seliga, R. (2016). Przedsiębiorczy uniwersytet - zastosowanie zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 478-489. https://doi.org/10.15611/pn.2016.444.42
 • Wronowska, G. (2015). Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 115-127. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/09_15.pdf
 • Ząbek, M. (red.). (2013a). Antropologia stosowana. IEiAK UW, MCDMiM UKSW.
 • Ząbek, M. (2013b). Antropologia w biznesie i przemyśle. W M. Ząbek (red.), Antropologia stosowana (s. 293-322). IEiAK UW, MCDMiM UKSW.
 • Ząbek, M. (2013c). Słowo wstępne. W M. Ząbek (red.), Antropologia stosowana (s. 7-12). IEiAK UW, MCDMiM UKSW.
AUTHOR

Agnieszka Zwolińska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em91.1528

The article is in the printed version on pages 16-24.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Zwolińska, A. (2021). Stymulowanie aktywnych taktyk studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy a strategia uczelni. e-mentor, 4(91), 16-24. https://doi.org/10.15219/em91.1528